title

ỦY BAN KIỂM TRA
Thứ sáu, 24/06/2022, 08:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Chức năng và tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là cơ quan kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (gọi tắt là Đảng ủy Khối), thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bầu, các Phó Chủ nhiệm do Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm là tập thể Thường trực của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phân công một đồng chí làm Phó Chủ nhiệm thường trực trong các Phó Chủ nhiệm.

- Tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quy định và theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

2.1. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

2.2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng quy định:

- Kiểm tra đảng viên kể cả Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối (trừ các đồng chí diện cán bộ Thành ủy quản lý) khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát Đảng ủy viên (kể cả Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối), cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban chấp hành Trung ương.

- Xem xét, kết luận, quyết định hoặc đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý theo quy định (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối không xem xét, giải quyết những tố cáo không có danh, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại, nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới).

- Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và tài chính của cơ quan cấp ủy cùng cấp.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

  - Báo cáo thi hành kỷ luật, việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

- Hướng dẫn và kiểm tra các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Được ủy quyền, tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.

- Tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện Đảng ủy khối quản lý.

2.4. Phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối để giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

2.5. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức Đảng liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện tổ chức Đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, qui định của Đảng và pháp luật Nhà nước thì Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối được quyền yêu cầu tổ chức Đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; nếu tổ chức Đảng và đảng viên không thực hiện thì báo cáo đến cấp có thẩm quyền  xem xét, giải quyết.

- Qua kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật đổi với đảng viên; nếu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không thực hiện thì Uỷ ban kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ giải quyết và kiến nghị xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân đó.

- Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật, phải bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định của mình; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo, có dụng ý xấu.

2.6. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được dự tất cả các cuộc họp của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

2.7. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với Văn phòng và các Ban của Đảng ủy Khối để giúp Đảng ủy Khối theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

3. Hộp thư điện tử: lmkhanh.duk@tphcm.gov.vn

4. Điện thoại: 08.38.249.196

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

Họ tên Chức danh Hộp thư điện tử
Ngô Thúy Ngọc UVTV, Chủ nhiệm ntngoc.duk@tphcm.gov.vn
Trần Thị Kim Thà UVBCH Đảng bộ khối,
Phó chủ nhiệm
ttktha.duk@tphcm.gov.vn
Nguyễn Trần Tuấn Ủy viên nttuan.duk@tphcm.gov.vn

 

Số lượng lượt xem: 211