Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Một số cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối

 

 

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh với gần 8.500 đảng viên, hơn 13.000 quần chúng thuộc 69 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan thành phố. Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II nhận định kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ khối về đạo đức, lối sống, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng nội dung tham mưu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị có tác động rất lớn đến sự phát triển của Đảng bộ thành phố, tác động đến đến tư tưởng, tâm trạng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, Đảng ủy khối xây dựng Chương trình trọng tâm số 10-Ctr/ĐUK ngày 22 tháng 2 năm 2016 “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[1]. Đồng thời, xây dựng kế hoạch toàn khóa khi Trung ương ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05).

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chuyên đề học tập Bác từng năm; hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đánh giá tình hình và chỉ đạo cụ thể những việc cần làm để thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong giao ban theo loại hình cơ sở Đảng; đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối với nội dung và đối tượng cụ thể; tổ chức khảo sát, tọa đàm, sơ kết đánh giá, báo cáo chuyên đề; đưa các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 vào biểu chấm điểm đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm theo 03 loại hình tổ chức cơ sở đảng của khối; phân công tổ công tác thường xuyên dự hoạt động đảng ủy, đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời nhắc nhở, giúp cơ sở giải quyết những vướng mắc, không chờ đền cuối năm.

Trong 03 năm qua, với phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chung, Đảng ủy khối đã đề ra một số giải pháp, cách làm mang lại kết quả đáng khích lệ.

Về đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy khối lấy chi bộ làm trung tâm, vì chi bộ là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, giao nhiệm vụ và đánh giá chất lượng đảng viên. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở cụ thể nội dung và phương thức đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình của khối. Trong đó, phải đảm bảo 03 nội dung chính[2]:

- Học tập, nghiên cứu chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn: Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ chọn một vấn đề trong chuyên đề để thảo luận, liên hệ, vận dụng thực hiện (trong năm, tùy thuộc vào loại hình chi bộ, mỗi chi bộ có ít nhất 4 đến 6 lần sinh hoạt)

- Tự phê bình và phê bình: trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, tập thể và từng đảng viên tự giác tự phê bình và phê bình kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong tháng gắn với kế hoạch làm theo của cá nhân, tập thể (nếu có nội dung liên quan). Việc kiểm điểm đánh giá cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, những việc đã hoàn thành, có chất lượng cao; những việc chưa hoàn thành hoặc việc đã thực hiện nhưng còn hạn chế. Tránh kiểm điểm đầu việc, không chỉ ra được những tồn tại, hạn chế phải khắc phục. Mặc dù nội dung này ở một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chất lượng chưa cao nhưng đa số chi bộ đều có sự chuyển biến.

Trên cơ sở kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng tháng, cấp ủy biểu dương tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng được nâng lên, có sáng kiến hoặc thể hiện rõ sự phấn đấu khắc phục hạn chế. Đồng thời uốn nắn, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, có hạn chế do yếu tố chủ quan. Kết quả biểu dương hoặc phê bình hàng tháng là một trong những cơ sở để xét tuyên dương các cấp.

- Chọn nội dung học tập và làm theo, đưa vào nghị quyết của chi bộ dựa trên kết quả kiểm điểm tháng trước, đồng thời căn cứ kế hoạch làm theo toàn khóa và hàng năm của tập thể, đánh giá kết quả trong kỳ sinh hoạt chi bộ tiếp theo.

 Về xây dựng kế hoạch làm theo của đảng viên, đoàn viên, hội viên

Về hình thức, Đảng ủy khối phát hành Sổ đăng ký làm theo dành cho hơn 8.000 đảng viên[3] và Phiếu đăng ký làm theo dành cho hơn 13.000 quần chúng, thực hiện đồng bộ trong toàn khối. Về nội dung, đối với đảng viên nội dung làm theo đăng ký trong sổ tu dưỡng, Đảng ủy khối hướng dẫn đảm bảo theo quy định chung (bao gồm cả phần cam kết không suy thoái), đối với quần chúng, nội dung đăng ký chủ yếu là rèn luyện phong cách, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, gần dân, trọng dân, hiểu dân, tin dân, hết lòng phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao nhận thức chính trị; khắc phục những tồn tại hạn chế của bản thân; cấp ủy và ban chấp hành đoàn thể cơ sở có thể giao nhiệm vụ, hướng dẫn quần chúng rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, công đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng. Về phương thức, Đảng ủy khối hướng dẫn quy trình đăng ký, thực hiện và đánh giá kết quả làm theo của đảng viên, quần chúng, trong đó kế hoạch làm theo của đảng viên, quần chúng phải được chi bộ, lãnh đạo cơ quan quan, đơn vị, đoàn thể góp ý và công khai bằng nhiều hình thức để làm cơ sở đánh giá cuối năm.

Kết quả làm theo của quần chúng là một trong các tiêu chí để bình bầu đoàn viên công đoàn ưu tú, đoàn viên thanh niên ưu tú; để tổ chức đảng theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng.

Cụ thể hóa nội dung nêu gương về thực hiện Chỉ thị 05 của cán bộ lãnh đạo

Ngoài việc triển khai, quán triệt các quy định về nêu gương (Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương). Đảng ủy khối đã hướng dẫn[4] nội dung nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05 đối với đồng chí trong cấp ủy, bí thư cấp ủy; thủ trưởng đơn vị, trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; người đứng đầu các đoàn thể. Đồng thời đưa nội dung nêu gương này vào tiêu chí tuyên dương đối với các đồng chí lãnh đạo trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Đó là:

- Nêu gương trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách thực chất; kịp thời biểu dương và nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện hình thức, không đạt kết quả hoặc kết quả kém.

- Nêu gương trong việc tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề hàng năm theo Chỉ thị 05 trong chi bộ; đăng ký và thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân cụ thể, hiệu quả; nêu gương trong tự phê bình và phê bình, nhất là khi kiểm điểm kết quả làm theo của cá nhân mình và đồng chí của mình.

- Nêu gương đối với việc xây dựng và thực hiện nội dung đột phá trong kế hoạch làm theo của tập thể; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, nhất là những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Về thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05

Đây là nội dung mới của Chỉ thị 05, qua theo dõi Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhận thấy, ở cơ sở, giai đoạn đầu việc chọn nội dung đột phá có sự lúng túng, khâu tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy có biểu hiện để “trôi”, khó đánh giá kết quả thực hiện. Từ năm 2018, 2019 Đảng ủy khối đã chỉ đạo việc thực hiện nội dung đột phá Chỉ thị 05 thông qua hình thức phát động và yêu cấp cấp ủy các cơ sở đảng, các đoàn thể khối đăng ký công trình thi đua; phân công Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy khối đánh giá, khen thưởng.

Quá trình xét khen thưởng, đối với những công trình liên quan nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy khối phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các sở, ngành có liên quan để thẩm định kết quả các công trình tiêu biểu. Từ đó, công trình được tuyên dương, khen thưởng có sức thuyết phục và sự lan tỏa hơn.

Đối với những vấn đề gây bức xúc trong ngành, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo cấp ủy cơ sở xây dựng thành các chuyên đề hàng quý để tổ chức thảo luận trong chi bộ, đảng bộ, nhằm tìm các giải pháp khắc phục, mang lại sự chuyển biến rõ nét. Cở sở đã chủ động xây dựng các chuyên đề thiết thực như: Giải pháp nâng cao tính trách nhiệm phục vụ nhân dân, chống tình trạng nhũng nhiễu, vô cảm, gây phiền hà cho nhân dân; Giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ; Xây dựng quy tắc xử lý công việc của từng viên chức – phương thức triển khai thực hiện; Bản lĩnh chính trị của nhà báo

 Về công tác kiểm tra, giám sát

Hàng năm, bên cạnh kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; giám sát thường xuyên do Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, cơ quan giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy khối chịu trách nhiệm. Ban Thường vụ Đảng ủy khối còn giám sát thường xuyên thông qua tổ công tác được phân công phụ trách cơ sở đảng, dự sinh hoạt ở đảng ủy, đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ở cơ sở, hầu hết các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối xem và góp ý chương trình kiểm tra, giám sát của từng cơ sở đảng.

Về đổi mới công tác phát hiện điển hình

Bên cạnh duy trì việc tuyên dương điển hình tập thể, cá nhân hàng năm từ cơ sở đến cấp khối. Đảng ủy khối đã tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng làm theo lời Bác” với hơn 1.800 bài viết đã góp phần phát hiện những điển hình học tập và làm theo Bác có sức thuyết phục và sự lan tỏa, tạo động lực cho quá trình nhận thức và rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của khối. Đảng ủy khối đã tổ chức giao lưu và tuyên dương 14 điển hình tiêu biểu của Đảng bộ khối.

Có thể nói, mỗi bài viết là sự cảm nhận về những giá trị tốt đẹp của đồng chí, đồng nghiệp và những người xung quanh mình; là sự chiêm nghiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của khối về bản thân khi viết về điều tốt đẹp của những người xung quan. Sẽ không có một con người tròn trịa về mọi mặt, nhưng mỗi nhân vật trong từng bài viết đều có mặt tích cực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao đông học tập và noi theo. Đó là những việc làm rất cụ thể, thiết thực, giản dị, đời thường từ đồng chí lãnh đạo giữ trọng trách cho đến anh bảo vệ, chị lao công, nhân viên văn thư; về ông, bà, cha mẹ, về đồng chí cảnh sát khu vực hay bác tổ trưởng tổ dân phố; có cả những đồng chí đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, vẫn là tấm gương, là động lực cho sự phấn đấu đối với nhiều người. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ khối nói riêng và trong xã hội nói chung. Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã đánh giá những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy kết quả đạt được. Đó là:

- Sự chỉ đạo cụ thể, kiên trì, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở, trước hết là người đứng đầu cấp ủy có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05; tính chủ động, sáng tạo của bộ phận giúp việc trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.

- Phải xem trọng và không bỏ qua khâu tuyên truyền, quán triệt. Nhất là tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tính thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

- Ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt là yếu tố tạo ra động lực mạnh mẽ; có tác dụng thúc đẩy, lôi cuốn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngược lại, sẽ tác động tiêu cực, hiệu quả thực hiện hạn chế, nhiều vấn đề phát sinh.

-  Kết quả làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải được đánh giá thường xuyên; biểu dương và phê bình, uốn nắn những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong nhận thức và hành động phải kịp thời, đồng bộ, gắn xây” và chống”, trong đó xây” là cơ bản; những điển hình được tuyên dương phải thuyết phục, chạy theo số lượng, thành tích sẽ phản tác dụng.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên với nội dung, đối tượng cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân.

 

Hàng Thị Thu Nga

 


[1] Tên gọi CTTT số 10 được Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ khối đã thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với Chỉ thị 05-CT/TW so với tên gọi ban đầu là “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

[2] Theo Hướng dẫn số 11-HD/DUK ngày 21/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng về thực hiện kế hoạch toàn khóa Chỉ thị 05 của Đảng bộ khối.

[3] Trong đó có 04 đơn vị thực hiện hình thức do đơn vị đề xuất và được Ban Thường vụ Đảng ủy khối góp ý để đảm bảo mục đích yêu cầu chung của việc xây dựng kế hoạch làm theo của đảng viên (ĐB Chi Cục chăn nuôi thú y; ĐB Sở Công Thương; ĐB Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn,  ĐB Cơ quan Thành Đoàn).

[4] Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện kế hoạch toàn khóa của Đảng ủy khối về thực hiện Chỉ thị 05.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án 2 – Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố (19/3/2020)
  Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê Thành phố lần XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (18/3/2020)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố tổ chức đại hội điểm: Chi bộ phòng Kỹ thuật công nghệ (5/3/2020)
  Họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020); 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) (4/3/2020)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (4/3/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video