Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Vai trò của Đảng ủy Sở Tư pháp trong lãnh đạo thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị

 

 

 

Đảng bộ Sở Tư pháp thành phố hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 206 đảng viên; có 10 phòng chuyên môn và 11 đơn vị trực thuộc với 507 công chức, viên chức và người lao động Về nhiệm vụ chính trị, Sở Tư pháp thành phố là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại; thực hiện chế định Thừa phát lại; quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; cấp và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và một số công việc khác theo ủy quyền của Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân thành phố. Để lãnh đạo cơ quan, chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tham mưu có hiệu quả cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Đảng ủy Sở đã thực hiện các giải pháp như sau:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Hàng năm, trên cơ sở bám sát chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố và chương trình công tác tư pháp của Bộ Tư pháp, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo cơ quan xây dựng, triển khai chương trình công tác tư pháp, phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành Tư pháp thành phố; thực hiện cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, phản ứng nhạy bén đối với các vấn đề chủ trương, chính sách liên quan đến Ngành Tư pháp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; tiếp tục thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” để tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết các điểm nghẽn trong công tác tư pháp địa phương, chủ động xin lịch làm việc với lãnh đạo thành phố, các Sở - ngành, quận - huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, chuyên môn, cơ chế phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ngành Tư pháp toàn thành phố.

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với tiêu chí: “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp thành phố không ngừng rèn luyện phẩm chất, học tập, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới Ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, các chi bộ đều thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã đi vào nề nếp, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong công tác, đồng thời giúp cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm soát được hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Công tác phòng, chống những biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên được Đảng ủy Sở chú trọng nhằm xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện đúng quy định. Đảng ủy Sở đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng (nay là Quy định số 126-QĐ/TW), Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đến cán bộ, đảng viên; theo dõi, nắm bắt nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên (thông qua cuộc họp chi bộ, công tác quản lý, sinh hoạt cơ quan...) để lãnh đạo giải quyết, đảm bảo đoàn kết nội bộ. Đảng ủy Sở chủ động cùng Ban Giám đốc Sở lãnh đạo tổ chức nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng đến các chi bộ. Căn cứ vào đó, các chi bộ đã đề ra những giải pháp phù hợp, đặc biệt là tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, phát huy cơ chế tự kiểm tra để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

- Đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Sở chú trọng lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch, thực hiện đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ, quản lý tài chính, kiểm tra nội bộ. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm đúng tiến độ thời gian, đảm bảo sự tham gia đóng góp ý kiến của công chức viên chức, tập thể đối với văn kiện hội nghị; củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, tạo cơ chế thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân giám sát hoạt động cơ quan, đơn vị. Đối với người dân, các đơn vị quan tâm cải tiến tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác chuyên môn.

- Trong công tác cán bộ, Đảng ủy Sở chú trọng nâng cao vai trò cấp ủy Đảng trong lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo việc rà soát quy chế, quy trình; kiện toàn tổ chức bộ máy đi đôi với việc bố trí, sắp xếp cán bộ tinh gọn hiệu quả; thực hiện kế hoạch luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, trẻ hóa đội ngũ công chức, viên chức,… Đến nay, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp đã đi vào nề nếp, ổn định, nhân sự được sắp xếp, bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên các mặt công tác. Lãnh đạo 100% đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký tu dưỡng rèn luyện với những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối phát hành, riêng đối với cán bộ chủ chốt có thêm nội dung về giải pháp quản lý điều hành; thường xuyên theo dõi, định kỳ 06 tháng đánh giá kết quả thực hiện, góp ý hoàn thiện nội dung đăng ký của đảng viên.

- Tập trung lãnh đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí từng năm trong toàn Đảng bộ Sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng như nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện gương mẫu, liêm khiết; đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thường xuyên quán triệt trong toàn Đảng bộ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát để đảng viên, công chức tự giác chấp hành, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và phòng ngừa vi phạm. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Sở ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện phân công thành viên Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra dự họp định kỳ hàng tháng tại các chi bộ để chủ động nắm bắt được tình hình nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của đảng viên, công chức, từ đó, kịp thời định hướng chính trị tư tưởng cho đảng viên khi có vấn đề phát sinh. Trong từng năm, Đảng ủy Sở thực hiện việc kiểm tra công tác Đảng toàn diện và thực hiện giám sát đối với các chi bộ trực thuộc. Sau khi kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Sở ban hành các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ thực hiện.

- Đối với việc lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong cơ quan, Đảng ủy Sở tiếp tục quán triệt, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác bảo vệ an ninh, an toàn trật tự cơ quan; chỉ đạo các chi bộ, cơ quan xiết chặt quản lý hồ sơ, tài liệu, mạng máy tính... Hàng năm, Ban Giám đốc Sở tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; thường xuyên nhắc nhở việc quản lý văn bản mật, quy trình xử lý văn bản đi đến, lưu trữ thông tin. Các chi bộ đã quán triệt, nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ an ninh trật tự, tham gia các phong trào dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng của địa phương tổ chức. Sở Tư pháp tiếp tục kiện toàn lực lượng Trung đội dân quân tự vệ, Đội phòng cháy chữa cháy, lực lượng bảo vệ cơ quan, định kỳ tập huấn nghiệp vụ, thao diễn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Công tác bảo vệ an ninh trật tự của các cơ quan luôn được quan tâm, chú trọng.

- Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Chi ủy, Ban Biên tập Báo Pháp luật thành phố triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chặt chẽ trong quản lý và phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi ủy và Ban Biên tập Báo; từ đó đã lãnh đạo, chỉ đạo tờ Báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở tập trung triển khai nhiều biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Việc ban hành, triển khai Nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với phóng viên, biên tập viên của Báo Pháp luật đã tạo tiền đề xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và tâm huyết với nghề, đảm bảo sự phát triển của Báo theo đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích của tờ Báo.

2. Việc thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố

- Để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt 7 Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện đối với từng chương trình đột phá tại Đảng bộ Sở gắn với chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Ban Giám đốc Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố tại Đảng bộ. Các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Ban Giám đốc Sở vừa phụ trách các chi bộ, vừa phụ trách hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc của 7 Chương trình đột phá được giao phụ trách. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố theo định kỳ 6 tháng hoặc khi phát sinh vấn đề cần lãnh đạo giải quyết; khi có thay đổi nhân sự, Đảng ủy Sở Tư pháp thành phố kịp thời phân công các đồng chí khác trong Ban Giám đốc Sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện, trong đó, chú trọng việc xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với lộ trình cụ thể trong từng năm.  

- Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn tham mưu lồng ghép việc thực hiện các Chương trình đột phá của thành phố gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Báo Pháp luật thành phố thực hiện các hoạt động truyền thông đối với các Chương trình đột phá trên mặt Báo. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và quận, huyện tăng cường tuyên truyền các nội dung của 7 Chương trình và các quy định pháp luật có liên quan nhằm thực hiện tốt các Chương trình này.

- Trong 7 Chương trình đột phá, Sở Tư pháp được Ủy ban Nhân dân thành phố giao 3 chương trình có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Sở là: Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện tốt 3 chương trình nêu trên, Đảng ủy Sở tập trung chỉ đạo, định hướng thực hiện các nội dung:

+ Về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: Trên cơ sở Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Sở Tư pháp tập trung kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện cơ chế ủy quyền, phân công một số lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của thành phố cho các sở - ngành và Ủy ban Nhân dân quận - huyện nhằm tăng cường tính chủ động, kịp thời và hiệu quả của quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với người dân. 

+ Về Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập: Tập trung công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác văn bản quy phạm pháp luật cũng như kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản.

+ Về Chương trình cải cách hành chính: Trong giai đoạn 2015 - 2018[1], với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua việc ban hành các kế hoạch trọng tâm đảm bảo chất lượng và thời hạn theo yêu cầu, làm cơ sở định hướng cho sở - ngành, quận - huyện xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và tại địa phương mình;
thực hiện tốt quy định về thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn thành phố. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên nghiên cứu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân với nhiều giải pháp hiệu quả.

- Về 04 chương trình đột phá còn lại: Với vai trò phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì, Sở Tư pháp tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá của Thành ủy thông qua việc triển khai thực hiện các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường hàng năm; công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác tư vấn pháp lý cũng như phối hợp tham mưu tốt việc xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các Chương trình đột phá của Thành ủy.

ĐẢNG ỦY SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ                                      


[1] Từ giữa năm 2018, chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được chuyển về Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (28/12/2020)
  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thức XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/12/2020)
  Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 (16/12/2020)
  Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (18/11/2020)
  Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo chuyên đề “Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước” (31/10/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video