Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Vai trò Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lãnh đạo chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn tham mưu thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI đã đề ra; trong tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để phục hồi tăng trưởng kinh tế thành phố, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư ngân sách gắn liền với các chính sách kích cầu, thu hút nguồn lực xã hội vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân thành phố cả về mặt vật chất và tinh thần.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố và đạt được kết quả như trên, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; ban hành Nghị quyết lãnh đạo với sự phân công cụ thể tập thể và cá nhân phụ trách, tiến độ thực hiện, yêu cầu kết quả đạt được; có giải pháp phát huy và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ như: Kịp thời tuyên dương, khen thưởng gắn tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức cuối năm; thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ, của cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, áp dụng kịp thời các sáng kiến hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất  lượng. Với quyết tâm, nỗ lực của cả tập thể và của từng cá nhân, Đảng bộ Sở đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

          1. Về lĩnh vực xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trong 07 chương trình đột phá của thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố giao là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện “Chương trình đột phá nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020” với các nhiệm vụ cụ thể: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của chương trình hàng quý, hàng năm và 5 năm (2016 - 2020) và các báo cáo đột xuất của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố; (2) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; rà soát tiến độ thực hiện chương trình và các nhiệm vụ phân công từng thành viên Ban Điều hành thực hiện chương trình.

Đảng ủy Sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra các chủ trương, giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành hàng tháng, hàng quý, hàng năm và 5 năm; triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương như Nghị quyết số 16NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020; Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố; Kết luận số 21KL/TWngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế,chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh...Phối hợp với Sở Tài chính thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng Đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đảm bảo các nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

 2. Về lĩnh vực đầu tư công

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn; đảm bảo nguồn vốn để thực hiện những dự án thuộc cácchương trình đột phá trong khả năng cân đối của ngân sách thành phố, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công; huy động tối đa nguồn vốn đầu tư để xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Tham mưu giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách hàng năm được thực hiện theo các quy định, đảm bảo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Sở phân công cán bộ, đảng viên, công chức phụ trách, chịu trách nhiệm trong từng dự án, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân; kịp thời bố trí điều chuyển vốn từ các công trình chậm tiến độ sang các công trình có nhu cầu cấp bách, các công trình có tiến độ giải ngân tốt. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã bố trí kế hoạch vốn 135.601 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư hoàn thành; đưa vào sử dụng 24 dự án thuộc Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông với tổng mức đầu tư là 5.018 tỷ đồng; 60 dự án đầu tư cho giao thông với tổng mức đầu tư là 6.174 tỷ đồng; đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 44 dự án chống ngập với tổng mức đầu tư là 5.453 tỷ đồng; đầu tư sửa chữa, xây mới số phòng học đưa vào sử dụng là 6.168 phòng; đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 55 dự án thuộc lĩnh vực y tế; đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 57 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao với tổng mức đầu tư là 3.558 tỷ đồng.

Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đã tác động sâu sắc đến rất nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhiều công trình, dự án được đầu tư, kịp thời giải quyết những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; nhất là đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều trường học, bệnh viện.

3. Về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư trong và ngoài nước

Đảng ủy Sở đã lãnh đạo Chi bộ Phòng Kinh tế đối ngoại tiếp tục duy trì việc thực hiện cam kết cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các hồ sơ nộp trực tiếp và 50% đối với các hồ sơ nộp trực tuyến. Đồng thời, lãnh đạo Chi bộ các phòng ban phối hợp, nghiên cứu xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý đầu tư nước ngoài riêng trên địa bàn thành phố với nhiều chức năng mới mà Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chưa có hoặc mới đang trong quá trình xây dựng.

Chương trình đột phá nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố bước đầu xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh, thuận lợi, ổn định, an toàn, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Trong đó, Sở đã làm tốt vai trò đầu mối tổng hợp, xem xét có ý kiến về các kế hoạch xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch của các đơn vị trên địa bàn thành phố; chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Giai đoạn 2016 - 2019 đã thu hút tổng vốn đầu tư của các dự án nước ngoài cấp mới và điều chỉnh, góp vốn mua cổ phần là 25,2 tỷ USD[1]. Dự kiến, đến cuối năm 2020, trên địa bàn thành phố có 10.321 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư, kể cả cấp mới và tăng vốn là 49,2 tỷ USD.

Bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, việc phát huy nội lực của nền kinh tế thành phố, đặc biệt là các trong doanh nghiệp dân doanh cho đầu tư phát triển luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong đó, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp. Về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan[2] để thực hiện các thủ tục  liên thông - kết hợp, nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục và đơn giản thủ tục hành chính để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giai đoạn 2016 - 2019, có 165.109 doanh ngiệp được cấp phép thành lập mới; ước cả giai đoạn 2016 - 2020, tổng số doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới đạt 203.243 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.810.406 tỷ đồng (so với giai đoạn 2011 - 2015 tăng 52,54% về số lượng doanh nghiệp và tăng 236% về tổng vốn đăng ký).

Đối với Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức tham mưu thực hiện tốt công tác triển khai Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành quy định về thực hiện chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, đã khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại, thay thế hàng nhập khẩu; tạo ra giá trị sản phẩm gia tăng, phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, thể dục thể thao. Chương trình đã thu hút, huy động và khơi dậy các nguồn lực đầu tư trong xã hội, đặc biệt là từ khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đẩy mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực thành phố khuyến khích đầu tư theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo đúng định hướng; nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố thông qua việc đầu tư đổi mới máy móc, trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường….

 

ĐẢNG ỦY SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU THÀNH PHỐ[1] Từ năm 2016 đến năm 2019 lần lượt đạt 3,9 tỷ USD; 6,7 tỷ USD; 6,2 tỷ USD; 8,3 tỷ USD; ước năm 2020 đạt 4 tỷ USD (giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19).

[2] Cục Thuế thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, các Ngân hàng Thương mại và các đơn vị khắc dấu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (28/12/2020)
  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thức XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/12/2020)
  Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 (16/12/2020)
  Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (18/11/2020)
  Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo chuyên đề “Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước” (31/10/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video