Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Đảng bộ Sở Công thương

 

 

Trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền của Đảng ủy Sở Công Thương thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân; hạn chế những sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, góp phần làm trong sạch bộ máy. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Sở. Một số giải pháp hiệu quả đã được triển khai tại Đảng bộ Sở Công thương:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận.  

Đảng ủy Sở thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quy định liên quan công tác dân vận[1]. Đồng thời, gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thứ hai, gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính được xem là khâu quan trọng trong công tác dân vận chính quyền tại Sở. Công tác cải cách hành chính tại Sở được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống nạn tham nhũng, cửa quyền và tăng cường kỷ cương hành chính. Theo đó, Đảng bộ Sở Công Thương thành phố đã lãnh đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính như:

- Sở đã sử dụng phần mềm Quản lý công việc để phục vụ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo và các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường mạng. Việc sử dụng phần mềm Quản lý công việc cùngvới sự triển khai đồng bộ đã góp phần giảm chi phí đầu tư trang thiết bị, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian gửi, nhận văn bản đến các cơ quan; xây dựng kho văn bản điện tử phục vụ yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức tra cứu một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời; tạo cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch ngành.

-  Xây dựng dịch vụ công trực tuyến: Đến nay, Sở đã vận hành 66/108 thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4. Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến là chủ yếu[2]. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến này đã mang lại thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, giảm tối đa thời gian và chi phí thực hiện thủ tục; góp phần thực hiện đúng chủ trương của thành phố về xây dựng thành phố thông minh và hiện đại.

- Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các quy định về thủ tục hành chính, Sở đã thực hiện và duy trì việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính, cử công chức thực hiện hướng dẫn các quy định thủ tục hành chính khi có yêu cầu từ người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai mô hình “Hướng dẫn - Tiếp nhận - Giải quyết - Trả kết quả” tập trung tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.

- Triển khai việc đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức Sở thông qua Phần mềm thăm dò ý kiến khách hàng trên các thiết bị điện tử về các nội dung: Các quy định hành chính, công chức Sở Công thương, cơ sở vật chất nơi tiếp nhận thủ tục hành chính... Qua việc thăm dò ý kiến[3], Sở thực hiện chấn chỉnh thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tháo gỡ các hoạt động gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Cung cấp một số tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp như: Dịch vụ chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại địa chỉ theo yêu cầu; Dịch vụ “SMS chăm sóc khách hàng” và dịch vụ tra cứu kết quả thực hiện TTHC thông qua đầu số 8283; dịch vụ lấy số thứ tự hẹn nộp hồ sơ TTHC và các hướng dẫn sử dụng, vận hành các dịch vụ công tại Sở qua tổng đài 1080; khu vực tiếp nhận và trả kết quả TTHC được xây dựng khang trang, thoáng mát, bố trí hợp lý khu vực khách chờ, bàn hướng dẫn TTHC, phủ sóng wifi và nước uống miễn phí phục vụ người dân…

- Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Sở Công Thương chính thức đưa vào vận hành ứng dụng “iSCT” trên nền thiết bị di động thông minh nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động hành chính; tăng cường cung cấp thông tin chính thống từ Sở Công Thương đối với các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn thành phố cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính[4].

Nhìn chung, việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đã tạo bước chuyển mới trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công tại Sở theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại; nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; góp phần thực hiện công tác dân vận chính quyền có hiệu quả.

Thứ ba, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Xác định đội ngũ cán bộ, công chức là lực lượng làm công tác dân vận chính quyền trực tiếp nhất, hiệu quả nhất. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cán bộ, công chức đối với người dân trong quá trình tiếp xúc cũng đã để lại cho người dân những suy nghĩ tốt đẹp hoặc ngược lại. Chỉ cần một thái độ ân cần, một hành động tích cực của cán bộ chính quyền trong quá trình làm việc với người dân có thể góp phần làm cho công tác dân vận có hiệu quả. Vì vậy, Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Công Thương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt trong đăng ký thi đua “Dân vận khéo”. Trong năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với công tác dân vận chính quyền, được Đảng ủy Khối tuyên dương 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” và 01 cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo” cấp thành phố.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; thực hiện chức trách, nhiệm vụ với tinh thần 3T “Thân thiện - Trách nhiệm - Tận tụy”; gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời phản ánh, đề xuất những giải pháp giải quyết, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân.

- Thứ tư, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân; chủ động nắm tình hình về công tác sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến vai trò của Sở để thảo luận và đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Công Thương luôn xem công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước cũng như nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Đặc biệt, qua công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận, nắm bắt thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở; thông tin phản ánh về thái độ, tác phong làm việc cũng như những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức để kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Đồng thời, qua công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, cán bộ, công chức Sở có điều kiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thương nghiệp cho người dân nắm và thực hiện.

Ngoài ra, Đảng ủy Sở còn gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, chú trọng thực hiện việc sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Sở Công Thương thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm làm tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao tỷ lệ hài lòng cao của người dân, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Đảng ủy Sở tiếp tục quán triệt đến các cấp ủy, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân; tiếp tục lấy chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

- Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua “Dân vận khéo”.

 

ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ[1] Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới…

 

[2] Trong năm 2018, Sở Công Thương đã tiếp nhận 78.663 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến là 71.893 hồ sơ (chiếm 93,39%); năm 2019, tiếp nhận 74.950 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến là 67.787 hồ sơ (chiếm 90,44%).

[3] Trong năm 2018, Sở Công Thương nhận được 5.067 lượt đánh giá (tỷ lệ hài lòng đạt: 97,09%, bình thường: 2,5%, không hài lòng: 0,42%); năm 2019, nhận được 5143 lượt đánh giá (tỷ lệ hài lòng đạt: 98,06%, bình thường: 1,94%, không hài lòng: 0%).

[4] Sở Công thương cung cấp các thông tin hữu ích và thiết thực cho người dùng như: Thông tin về hoạt động của ngành công thương trên địa bàn thành phố; tìm hiểu, tra cứu thông tin và kết quả thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở Công thương; hỏi đáp, trao đổi các thông tin, chính sách thuộc lĩnh vực ngành công thương; đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính và các hoạt động liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giới thiệu và chỉ dẫn các địa điểm phục vụ theo nhu cầu của người dân như: siêu thị, trung tâm thương mại, trạm xăng dầu, nhà hàng khách sạn, ngân hàng, bệnh viện, ATM…

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (28/12/2020)
  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thức XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/12/2020)
  Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 (16/12/2020)
  Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (18/11/2020)
  Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo chuyên đề “Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước” (31/10/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video