Thông tin lý luận Thông tin lý luận
CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG SỰ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO, GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

 

 

TÓM TẮT:

Về mặt lý luận, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam - biểu hiện của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Đảng ta thực hiện trong quá trình đổi mới. Về giá trị thực tiễn, cuốn sách là tài liệu quý cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp tài liệu cập nhật những định hướng mới của Đảng rất hữu ích cho việc nghiên cứu và giáo dục các bộ môn lý luận chính trị nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng; là vũ khí sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Từ khóa: tư duy lý luận, chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Công cuộc đổi mới đất nước theo theo định hướng xã hội chủ nghĩa hơn 35 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây là kết quả của sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có vai trò không nhỏ của công tác lý luận của Đảng, đặc biệt là việc đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết một cách khái quát và hệ thống những thành quả của công tác lý luận của Đảng trong quá trình đổi mới, đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đến nay. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Tổng Bí thư trình bày tập trung ở bài 1; 28 bài còn lại đã khái quát các bài học kinh nghiệm rút ra sau 35 năm đổi mới và đề cập một cách toàn diện các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có 02 bài (bài 15, 22) về chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng; 01 Báo cáo chính trị (bài 2) và 01 diễn văn bế mạc (bài 3) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; 04 bài (bài 13, 14, 23, 21) về sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 07 bài (bài 8, 11, 12, 22, 23, 24, 25) về sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng và các mặt công tác của Đảng; 03 bài về xây dựng các cơ quan nhà nước (bài 4, 5, 7);  01 bài về chính sách đối ngoại  (bài 10); 02 bài về xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật ( bài 9, 20); 03 bài (bài 17, 18, 19) về xây dựng các giai cấp, tầng lớp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.     

Giá trị lý luận của cuốn sách của Tổng Bí thư

 Thứ nhất, nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

Các bài viết của Tổng Bí thư đã hệ thống lại các vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tập trung trả lời từ góc nhìn thực tiễn Việt Nam những vấn đề cơ bản như: chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Trong quá trình luận giải những vấn đề nêu trên, Tổng Bí thư giúp cho người đọc thấu hiểu hơn về bản chất của chủ nghĩa tư bản, chứng minh một cách thuyết phục rằng mặc dù chủ nghĩa tư bản hiện đại đã tự điều chỉnh, thích nghi và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế - tài chính, năng lượng, lương thực, môi trường, xã hội … vẫn tiếp tục xảy ra, một lần nữa chứng minh tính không bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái của chủ nghĩa tư bản. Vạch trần bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa, Tổng Bí thư viết: “Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức "dân chủ tự do" mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn… Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là "tự do", "dân chủ" dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản[1]”.

Lý giải vì sao Việt Nam lại chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư đã trình bày: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hoà với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và huỷ hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi[2]”.

Sự phân tích, lý giải thấu đáo của Tổng Bí thư với nhiều thông tin, số liệu dẫn chứng thực tế giúp người đọc nhận thức sâu sắc hơn về bản chất của chủ nghĩa tư bản cùng những mặt trái của nó, về chủ nghĩa xã hội và những giá trị tiến bộ, nhân văn mà chủ nghĩa xã hội hướng tới; qua đó hiểu được rằng việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội giúp Việt Nam tránh được những mặt trái, hệ lụy của chủ nghĩa tư bản, đem lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Thứ hai, cuốn sách của Tổng Bí thư đã trang bị cho người đọc những tri thức có hệ thống về những thành quả lý luận quan trọng của Đảng trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; với sự phân tích, luận giải sâu sắc, rõ ràng, cụ thể hơn về những thành quả này, cuốn sách đã góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cụ thể là: 

Một là, xác định rõ hơn những đặc trưng cơ bản của mô hình và cũng là mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta xây dựng phù hợp với thực tiễn Việt Nam cùng các phương hướng cơ bản để hiện thực hóa mô hình đó. Các đặc trưng và phương hướng đó bao quát toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới[3]”. Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện[4]”.

Trong các phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là những yếu tố cơ bản đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Do vậy, gần 1/2 số bài viết trong cuốn sách bàn về việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Hai là, phân tích rõ hơn về những vấn đề của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cụ thể là: đổi mới tư duy kinh tế, làm rõ chế độ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chú trọng việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị, trong đó khâu đột phá trong đổi mới hệ thống chính trị là xác định ngày càng rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ; coi trọng việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển; xây dựng một xã hội văn minh, trong đó các giai cấp, các tầng lớp dân cư đoàn kết, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi.

Khi trình bày về những nội dung trên, Tổng Bí thư đã phân tích sâu sắc những đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta trong quá trình đổi mới như: quan niệm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xác định con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa v.v… Đồng thời với việc phân tích, đánh giá các đột phá lý luận rất sáng tạo của Đảng trong quá trình đổi mới, các bài viết của Tổng Bí thư đã giúp người đọc nhận thức sâu sắc, rõ ràng, cụ thể hơn một số vấn đề lý luận về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, về sự khác biệt căn bản giữa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với nhà nước pháp quyền tư sản, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về phương thức lãnh đạo của Đảng và những nguy cơ đối với vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường cùng những nhiệm vụ, giải pháp để đẩy lùi những nguy cơ đó v.v…

Ba là, khẳng định quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp. Về điều này, Tổng Bí thư viết: “Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên lại càng khó khăn, phức tạp, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới[5]”. Trên con đường đó, nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là “bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản” (tr.25). Luận điểm trên đây của Tổng Bí thư đã góp phần hoàn thiện quan điểm của Đại hội IX (2001) của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam “Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế hiện đại[6]”.

Ý nghĩa thực tiễn của cuốn sách của Tổng Bí thư

Một là, cuốn sách là tài liệu quý cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách của Tổng Bí thư là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam – biểu hiện của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bởi Đảng ta trong quá trình đổi mới. Cuốn sách đồng thời cũng chứa đựng những trăn trở, suy tư đầy trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ta về những vấn đề lớn liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của đất nước. Việc làm lan tỏa giá trị của cuốn sách sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mô hình đó, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước trong hơn 35 năm qua, về tính ưu việt của chế độ xã hội mà chúng ta đang xây dựng, qua đó củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.   

Hai là, cuốn sách của Tổng Bí thư là một vũ khí sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổng Bí thư đã thẳng thắn trình bày: “Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dường như không có gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như đã được khẳng định. Nhưng từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị thì hí hửng, vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc, chống phá. Trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn đường sai, cần phải đi con đường khác. Có người còn phụ hoạ với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm chí có người còn sám hối về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa! Thực tế có phải như vậy không? Thực tế có phải hiện nay chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không? Có phải Việt Nam chúng ta đã chọn con đường đi sai không?[7]”. Và Tổng Bí thư đã trả lời những câu hỏi này một cách thuyết phục trên cơ sở phân tích sâu sắc về bản chất và những mặt trái của chế độ tư bản chủ nghĩa đã bị phơi bày qua thực tế khủng hoảng về mọi mặt của chủ nghĩa tư bản hiện đại; về những giá trị tiến bộ, nhân văn mà chủ nghĩa xã hội hướng tới và những thành tựu mà công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã đạt được trong thực tiễn là minh chứng thuyết phục về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Những phân tích, luận giải, chứng minh của Tổng Bí thư đã cung cấp những luận cứ sắc bén cả về lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, hoài nghi, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách của Tổng Bí thư do vậy là vũ khí sắc bén góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Ba là, cuốn sách là tài liệu quý báu cho việc nghiên cứu và giáo dục các bộ môn lý luận chính trị nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng. Cuốn sách gồm 29 bài viết của Tổng Bí thư đã đề cập một cách toàn diện về những vấn đề cơ bản của đất nước, các định hướng của người đứng đầu Đảng ta về toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại v.v… Do vậy, đội ngũ các nhà khoa học làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về lý luận chính trị có thể xem cuốn sách là một tài liệu rất quý giá có thể khai thác, sử dụng nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Thông qua cuốn sách có thể nhận thức sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới, cập nhật kịp thời những định hướng chiến lược và quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta về các vấn đề cơ bản của đất nước vào nội dung các bài giảng lý luận chính trị, góp phần tạo ra sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước ta tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, cuốn sách là cẩm nang để vận dụng giảng dạy các chuyên đề của môn “Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học” về chủ nghĩa xã hội hiện thực, về các đặc trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội mà Nhân dân ta xây dựng, về các phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về những mối quan hệ lớn cần tiếp tục giải quyết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn v.v… 

Là người giảng viên lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, bản thân tôi tự thấy có trách nhiệm nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư, tự giác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho học viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần làm lan tỏa giá trị cuốn sách trong xã hội.   

 

TS Nguyễn Thị Vân

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Nguyễn Phú Trọng (2022). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr. 20-21.

 [1] Nguyễn Phú Trọng (2022). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr. 20-21

[2] Nguyễn Phú Trọng (2022). Sđd, tr.21-22

[3] Nguyễn Phú Trọng (2022). Sđd, tr.24

[4] Nguyễn Phú Trọng (2022). Sđd, tr.24-25

[5] Nguyễn Phú Trọng (2022). Sđd, tr.25

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nộ, tr.84i

[7] Nguyễn Phú Trọng (2022). Sđd, tr.18

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video