Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Kết quả lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong văn nghệ sĩ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố

 

 

Trong những năm qua Đảng ủy Khối đã có nhiều nổ lực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong văn nghệ sĩ, Đảng ủy Khối đã kịp thời triển khai và lãnh đạo cấp ủy cơ sở tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng; duy trì tổ chức hội nghị thời sự hàng quý gắn với định hướng tư tưởng và phản bác các quan điểm sai trái; lựa chọn báo cáo viên phù hợp, có kinh nghiệm báo cáo đối với từng nội dung cụ thể nhằm đạt được hiệu quả tuyên truyền; hàng tháng gửi các đề cương, tài liệu tuyên truyền, các Thông tin tham khảo báo cáo viên, các loại tạp chí của Đảng đến các chi bộ; giới thiệu một số vấn đề nổi bật trong các tài liệu để định hướng cho cấp ủy cơ sở chọn lựa nội dung thông tin thời sự, sinh hoạt tư tưởng trong chi bộ, cơ quan, đoàn thể… Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời đến đảng viên, văn nghệ sĩ về tình hình trong nước và thế giới, về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng.

Đảng ủy Khối tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình cảm cách mạng và ý thức rèn luyện, giữ gìn thành quả cách mạng của dân tộc, phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên, văn nghệ sĩ thông qua tổ chức các Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh[1], điển hình “Dân vận khéo”[2] nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm hàng năm[3]; tổ chức hành trình về nguồn cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác[4] kết hợp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức giao lưu, gặp gỡ các đảng viên là văn nghệ sĩ, trí thức.

Đảng ủy Khối đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị dành cho cảm tình đảng, đảng viên mới theo hướng phát huy vai trò chủ động của người học, giải quyết các vấn đề thực tiễn ở cơ sở thông qua các chuyên đề thực tế, tham quan địa chỉ đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; chủ động cập nhật, bổ sung các kiến thức mới, các nghị quyết, chỉ thị gắn với một số vấn đề thực tiễn, thời sự của Thành phố và đất nước trong chương trình học. Đồng thời, nắm bắt được đặc thù của văn nghệ sĩ thường phải đi làm phim, lưu diễn hoặc dàn dựng chương trình ở các địa phương trên cả nước nên thời gian để tham gia trực tiếp các lớp học bồi dưỡng chính trị nhiều ngày là hết sức khó khăn, Đảng ủy Khối đã hỗ trợ để tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ hoàn thành lớp học thông qua phương thức: cho học viên là văn nghệ sĩ chủ động đăng ký thời gian tham gia lớp học; nếu học viên vắng vì lý do bất khả kháng, 01 đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hỗ trợ trao đổi, trình bày lại chuyên đề để học viên nắm hoặc nếu học viên không thể tham gia làm bài thu hoạch cuối khóa do có lịch diễn trước đó, Ban Tổ chức lớp sẽ bố trí một buổi khác phù hợp tại cơ quan Đảng ủy Khối để học viên đến thực hiện bài thu hoạch.

Nhằm tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong đội ngũ đảng viên, văn nghệ sĩ, Đảng ủy Khối đã kịp thời tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 35, Đề án 05 và kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Khối; tập huấn về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và một số quy định của Nhà nước về hoạt động trên không gian mạng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện đúng những biểu hiện và các giải pháp của chi bộ (đảng bộ) để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên intrenet, mạng xã hội”; ban hành Quy trình tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội[5]. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái.

Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện thông qua việc đảng viên, văn nghệ sĩ tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và lối sống, sinh hoạt hàng ngày; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng lối sống đẹp, có ích, tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sỹ trẻ; tích cực quảng bá các tác phẩm có nội dung ca ngợi sự nghiệp đấu tranh, giữ gìn thành quả cách mạng của dân tộc và ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp, các tác phẩm, nhân cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động tình nguyện khác.

Đảng ủy Khối tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng theo chuyên đề, lớp trung cấp lý luận chính trị; qua đó cung cấp, cập nhật các văn bản, tài liệu, quy định, các kiến thức mới, kỹ năng, phương thức tiến hành các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ, chi bộ cơ sở và nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, để có sự vận dụng phù hợp vào thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc, quy định; chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, nhất là trong văn nghệ sĩ ,phóng viên, biên tập viên…

Đảng ủy Khối thành lập tổ dư luận xã hội cấp Khối, có cơ cấu cấp ủy của các cơ sở có quản lý đội ngũ văn, nghệ sĩ nhằm tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề văn nghệ sĩ quan tâm; đánh giá, phản ánh, dự báo, kịp thời thông tin và phản ứng nhanh với các phát sinh về tình hình tư tưởng của đảng viên, văn nghệ sĩ. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng, giải quyết vấn đề tư tưởng của đảng viên, văn nghệ sĩ thông qua các sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm; qua thông tin tình hình thời sự, sinh hoạt tư tưởng; tuyên truyền, thảo luận quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW tại chi bộ; qua làm việc định kỳ với ban chấp hành các đoàn thể, gặp gỡ đoàn viên, công đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công 07 tổ công tác phụ trách cơ sở đảng do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là tổ trưởng; trong đó, phụ trách 02 tổ chức cơ sở đảng có văn nghệ sĩ sinh hoạt là đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối. Thành viên các Tổ công tác thường xuyên tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, các hoạt động ở cơ sở, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở, trong đó có công tác giáo dục chính trị, công tác phát triển đảng; qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh ở cơ sở để có những lãnh đạo, chỉ đạo sát tình hình cơ sở. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, định hướng các đoàn thể Khối triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú, đoàn viên ưu tú. Bên cạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, niềm tự hào về dân tộc thông qua tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, thăm viếng, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; gặp gỡ với nhân chứng lịch sử, hành trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ, thăm căn cứ cách mạng; định kỳ tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước; kịp thời phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên tuyền đến đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ …Hàng năm, thông qua Hội trại Lá Trung quân, Hành trình Hoa Bàng vuông, các đoàn thể Khối tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ rèn luyện, bồi dưỡng, trau dồi lý tưởng, lao động, học tập và cống hiến; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Các đoàn thể Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức gặp gỡ với đoàn viên công đoàn và đoàn viên ưu tú là những đối tượng đặc thù như: văn nghệ sĩ, vận động viên, luật sư, phóng viên, biên tập viên...; tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”, tọa đàm “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” để trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ quan tâm; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú, đoàn viên ưu tú có sự hỗ trợ kịp thời và nhân rộng các giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao công tác, chất lượng trong công tác định hướng kết nạp Đảng. Thường xuyên nắm bắt, đánh giá, tác động và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ gắn với việc xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ dư luận xã hội. Đồng thời, các đoàn thể Khối tổ chức nhiều hoạt động phát huy vai trò xung kích, sáng tạo cảu đoàn viên, văn nghệ sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động sáng tác, lao động nghệ thuật…như:

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối duy trì tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Khối” gắn với cuộc vận động “4 xây, 3 chống”, phong trào “3 trách nhiệm”; tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương tuổi trẻ”; tổ chức tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”; giải thưởng “Văn nghệ sỹ, vận động viên trẻ tiêu biểu”; tổ chức mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng với nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực vừa giáo dục vừa giới thiệu hình ảnh đẹp của đoàn viên, hội viên, văn nghệ sĩ trong nhân dân.

- Công đoàn Viên chức thành phố xây dựng phong trào người cán bộ công chức “Trung thực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tổ chức hoạt động “Tháng Công chức, viên chức, lao động” với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ - Thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ”, “Tháng làm việc kiểu mẫu”; phát động phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong lao động, sản xuất; của văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm nghệ thuật…

- Hội Cựu Chiến binh Khối với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã nêu gương tốt cho thế hệ trẻ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện thông qua sự nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; hội viên của hội cũng đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ qua các diễn đàn, tọa đàm...

Thi Lê[1] Đảng ủy khối tuyên dương 364 tập thể, 548 cá nhân; giới thiệu Thành phố tuyên dương 24 tập thể, 50 cá nhân. Cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã tuyên dương hơn 700 tập thể, 2.900 cá nhân.

[2] Đảng ủy khối tuyên dương 190 tập thể, 261 cá nhân; giới thiệu Thành phố tuyên dương 6 tập thể, 22 cá nhân. Cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã tuyên dương hơn 1343 tập thể, 1955 cá nhân.

[3] Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm Cách Mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

[4] Năm 2016, tổ chức chuyến về nguồn tại Hà Nội - Bắc Kạn - Tuyên Quang chủ đề “Hành trình Tổ quốc tôi yêu”; Năm 2017, chủ đề “Hành trình tri ân - Tiếp lửa truyền thống” tại Quảng Bình - Quảng Trị; Năm 2018 chủ đề “Hành trình vì biển, đảo quê hương” tại Bình Định - Quảng Ngãi - Lý Sơn; Năm 2019 chủ đề “Hành trình về thăm quê Bác” Nghệ An - Hà Nội - Hòa Bình; Năm 2022 chủ đề “Hành trình Tự hào Tổ quốc tôi” tại Thành phố Hồ Chí Minh – Hải Phòng – Quảng Ninh.

[5] Công văn số 384-CV/ĐUK ngày 09 tháng 4 năm 2021.

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video