Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Một số giải pháp đột phá trong lãnh đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII tại Đảng bộ Khối

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố là đảng bộ trực thuộc Thành ủy; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp theo Quy định số 3388-QĐ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tính đến 10/2021, Đảng bộ Khối có 78 tổ chức cơ sở đảng với 9.514 đảng viên; trong đó, 5.421 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính Nhà nước; 1.418 đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; 1.944 đảng viên là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; 521 đảng viên thuộc các cơ sở đảng đặc thù; 210 đảng viên thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Trong những năm qua, với tinh thần chủ động, sáng tạo, hướng vào chất lượng, gắn chặt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; Đảng ủy Khối đã chủ động đề ra một số giải pháp, cách làm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhất là các giải pháp lãnh đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên sát hợp với thực tiễn của Khối và đảm bảo nội dung chỉ đạo, định hướng Ban Thường vụ Thành ủy. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định phải đạt được hai yêu cầu cơ bản: Một là, nhận diện trúng, phát hiện kịp thời; kiên trì giáo dục, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái; xử lý nghiêm minh những hành vi sai trái. Hai là, tập trung các giải pháp nhằm nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện các giải pháp đồng bộ; kết hợp xây và chống. Đồng thời theo dõi, đánh giá, hướng dẫn thông qua kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề, khảo sát việc triển khai thực hiện đối với cơ sở đảng vào đầu năm, 06 tháng và cuối năm, chú trọng các đơn vị thuộc các lĩnh vực nhạy cảm.

1. Nhóm giải pháp về nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái gắn với công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

        Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cụ thể hóa nội dung, giải pháp thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, trong đó xác lập rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp khối và cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII hàng năm. Chú trọng công tác triển khai, quán triệt đến cấp ủy các cơ sở Đảng, các đoàn thể khối, đặc biệt là cho bí thư chi bộ, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục đảng viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên, để các cấp ủy nắm chắc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, thống nhất ý chí và hành động trong đảng bộ khối, thông qua các hội nghị triển khai, quán triệt, hội nghị tọa đàm, sơ kết đánh giá, giao ban định kỳ…

  Để giúp các cơ sở nhận diện trúng và kịp thời phát hiện các biểu hiện suy thoái, cấp khối và cơ sở đã tập trung những giải pháp gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW như tăng cường tự phê bình và phê bình; tăng cường sinh hoạt tư tưởng chính trị, thông tin thời sự, nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ; qua đó, nhận diện và kịp thời đề ra biện pháp phòng,chống những mầm mống, biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong đó: (1) Xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện, và giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua đó, các cấp ủy, đảng viên nhận diện rõ hơn các biểu hiện suy thoái, nhất là những biểu hiện có ở đơn vị mình, đồng thời cũng đã chỉ ra một số biểu hiện, mầm móng cần phòng tránh; (2) Tập huấn cho cấp ủy cơ sở và các đoàn thể Khối về “Giải pháp chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) Tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (4) Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Chủ động phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (5) Thực hiện 1.375 phiếu khảo sát, phân tích, báo cáo kết quả khảo sát về công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Đảng bộ khối;

  Để nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện công tác giáo dục, thuyết phục, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ: (1) Lãnh đạo cấp ủy các cơ sở đảng và các đoàn thể Khối chỉ đạo tổ chức các hoạt động đối thoại, gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo với công chức, viên chức, người lao động nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Chỉ đạo ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối sinh hoạt chuyên đề “Kinh nghiệm và cách thức đấu tranh, xử lý đảng viên suy thoái qua trường hợp cụ thể trong thực tiễn” (trường hợp Quách Duy) nhằm làm rõ quá trình, từng bước vi phạm của đảng viên; cách thức dự báo, xây dựng kịch bản các tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm việc với đảng viên; sự chuẩn bị của các đồng chí trực tiếp làm việc và những bài học kinh nghiệm rút ra… qua đó, đã cung cấp một số kinh nghiệm cần thiết cho các thành viên trong quá trình tiếp cận và xử lý các vụ việc tương tự; (3) Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở hàng năm, trong đó có các chuyên đề phục vụ công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, phương pháp nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; (4) Lãnh đạo đảng viên cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong kế hoạch làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình; sau kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng các cấp ủy tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng nhất là những chi bộ, đảng bộ có đảng viên sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ; ”…(6) Phát hành đến các đảng bộ, chi bộ 4.000 tài liệu tham khảo về “Nhận thức và phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tài liệu “Góp phần ngăn chặn các hiện tượng suy thoái và đấu tranh chống các quan điểm sai trái”; đăng tải hệ thống bài viết trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối và trang cộng đồng Hoa Bàng Vuông…

2. Nhóm giải pháp về phòng chống suy thoái gắn với cơ chế, chính sách  

Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức đảng ở cơ sở hợp lý, thường xuyên bổ sung kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; thực hiện rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, nắm chắc vấn đề chính trị hiện nay của đảng viên, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lãnh đạo cấp ủy cơ sở tăng cường công tác quản lý đảng viên, quán triệt trong đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng như Quy định 228-QĐ/TW ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư quy định về nhiệm vụ đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, trong đó có quy định về phát ngôn, thông tin; những vấn đề cần phải báo cáo theo Điều 8 và Điều 10 Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị…Từ thực tiễn lãnh đạo công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã có văn bản yêu cầu cấp ủy các cơ sở đảng khi đánh giá cán bộ  bên cạnh đánh giá về năng lực công tác, cần chú trọng đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Hướng dẫn cấp ủy cơ sở tăng cường công tác quản lý đảng viên, trong đó yêu cầu đảng viên phải báo cáo về 09 nội dung Điều 8, Quy định số 57-QĐ/TW (nay là Quy định số 126-QĐ/TW); tập trung thực hiện công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp Đảng; thường xuyên nắm tình hình cán bộ, đảng viên ra nước ngoài, có ý định định cư nước ngoài, kết hôn, kết sui với người nước ngoài, xem xét xử lý các trường hợp sai phạm; chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW[1].

Trên cơ sở Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các trường hợp đảng viên vi phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định. Qua thực hiện, nhìn chung các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm đã được kiểm điểm và xử lý nghiêm, kiên quyết không đưa vào diện quy hoạch của cấp ủy; định kỳ hàng năm, cấp ủy cơ sở có kế hoạch đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, trong đó có một số trường hợp do cấp ủy chủ động phát hiện để làm cơ sở không đưa vào quy hoạch, không bổ nhiệm những cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu trong sinh hoạt đảng, trong thực hiện các nhiệm vụ đảng viên, có biểu hiện suy thoái.

3. Nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, xem xét kỷ luật và xem xét xử lý đảng viên suy thoái

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiến hành kiểm tra, giám chuyên đề để ngăn ngừa suy thoái như công tác phát triển đảng viên mới; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các giải pháp khắc phục yếu kém, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đảng ủy Khối và các cơ sở đảng tăng cường thực hiện các giải pháp gắn với việc thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”.  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng và 13 đồng chí bí thư cấp ủy về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc dành một kỳ sinh hoạt chuyên đề về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” để quán triệt sự cần thiết công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ và đề ra các giải pháp nhằm góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy, một số trường hợp suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở và cơ quan pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm. Trong quá trình đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm, cấp ủy các cấp quán triệt quan điểm phải giáo dục, thuyết phục trước khi đi đến xử lý. Nhìn chung, các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm đã được kiểm điểm và xử lý nghiêm, kiên quyết không đưa vào diện quy hoạch của cấp ủy; định kỳ hàng năm, cấp ủy cơ sở có kế hoạch đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, trong đó có một số trường hợp do cấp ủy chủ động phát hiện để làm cơ sở không đưa vào quy hoạch, không bổ nhiệm những cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu.

Thành lập tổ công tác, ban hành quy chế hoạch động, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Thi Lê[1] Nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết nạp 2.231/2.000 đảng viên vượt chỉ tiêu; xóa tên trong danh sách đảng viên 15 trường hợp; cho ra khỏi Đảng 44 trường hợp. 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video