Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Vai trò của Đảng ủy Sở Tư pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị

 

Trong năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp thành phố đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư pháp xếp hạng 02/63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trong cả nước và là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua Miền Đông Nam Bộ và được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp. Để đạt được những kết quả như trên Đảng ủy Sở đã tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm và định hướng công tác chỉ đạo, điều hành.

Cuối năm 2019, Đảng ủy đã tập trung xây dựng và triển khai Chương trình công tác Đảng năm 2020 để kịp thời lãnh đạo, định hướng xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2020. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, Sở Tư pháp đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2020 với 09 định hướng và 153 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân công thực hiện đến từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Để lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, Đảng ủy đã tập trung định hướng, lãnh đạo cải tiến phương pháp thực hiện, phản ứng nhạy bén đối với các vấn đề chủ trương, chính sách liên quan đến Ngành Tư pháp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; tiếp tục thực hiện chủ trương “hướng về cơ sở” để tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện công tác tư pháp tại cơ sở.

Góp phần giúp các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, cùng tham gia họp bàn với cấp ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ đảng viên, ban hành Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng.

2. Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Ngành Tư pháp thành phố được Bộ Tư pháp, Thành phố giao.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy chú trọng đảm bảo nguyên tắc công tâm, khách quan, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ cương hành chính; phân công từng thành viên Đảng ủy, Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và thảo luận các biện pháp chỉ đạo giải quyết để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Sau mỗi cuộc họp đều có Thông báo kết luận nêu chi tiết các nội dung Đảng ủy thống nhất, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cần thực hiện. Trong năm, Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Ngành Tư pháp thành phố như:

- Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Trong năm Sở tiếp tục làm tốt công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao. So với năm 2019, số văn bản góp ý, thẩm định tăng 12,89%; số văn bản do quận, huyện ban hành được Sở kiểm tra theo thẩm quyền tăng 58,06%; số chuyên đề rà soát tăng 20%.

- Công tác tư vấn pháp lý: Năm 2020, số vụ việc Sở đã tư vấn theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và đề nghị của các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân quận - huyện, các đơn vị có liên quan tăng 47,74% so với năm 2019[1].

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính: Sở chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở bằng các hình thức phù hợp. Số vụ việc tư vấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 tăng 21% so với năm 2019.

- Công tác cải cách hành chính: Trong năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

3. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

- Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với tiêu chí: “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp thành phố không ngừng rèn luyện phẩm chất, học tập, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới Ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, các chi bộ đều lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã đi vào nề nếp, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong công tác, đồng thời giúp cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm soát được hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Sổ đăng ký làm theo của đảng viên và Phiếu đăng ký làm theo của quần chúng. Cấp ủy chi bộ định hướng nội dung cần phấn đấu, rèn luyện giúp đảng viên, quần chúng đăng ký những nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ công tác, những ưu điểm, hạn chế của cá nhân qua tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung nêu gương, cam kết phấn đấu không suy thoái tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Đối với cán bộ chủ chốt là thành viên Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo Phòng chuyên môn, Trưởng phó các đoàn thể phải có thêm nội dung về giải pháp quản lý điều hành.

- Ban hành, triển khai Nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật; triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chặt chẽ trong quản lý và phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi ủy và Ban Biên tập Báo; lãnh đạo, chỉ đạo tờ Báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

ĐẢNG ỦY SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH[1] Hầu hết các vụ việc có tính phức tạp cao, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng, xác định nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư và giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

 
 
 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
  03 đoàn thể Khối tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2021 (1/4/2021)
  Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ nhân đạo” (29/3/2021)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Sơn La – Điện Biên (29/3/2021)
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (19/3/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video