Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”

  

 

 

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố xác định việc triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” (Chỉ thị 19) là một nội dung quan trọng nhằm cụ thể Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU[1] và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND[2]. Đảng ủy tập trung công tác tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, thói quen của người dân để chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng. Đồng thời, lãnh đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện trong các cấp ủy và đoàn thể đơn vị, cụ thể: Giao cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các Đoàn thể của Sở, chủ yếu là cấp ủy chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý chất thải rắn tham mưu những nội dung chính để triển khai thực hiện chỉ đạo[3]; ban hành Nghị quyết số 142-NQ/ĐU ngày 26 tháng 01 năm 2019 để lãnh đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK[4]; ban hành Công văn số 506-CV/ĐU ngày 08 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai Kết luận[5] của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19; yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc lãnh đạo, rà soát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp theo tiến độ đã đề ra và báo cáo kết quả thực hiện[6].

Với vai trò là đơn vị điều phối, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 trên địa bàn thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo, các phòng chuyên môn tổ chức triển khai đến các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân dân 24 quận, huyện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân dân thành phố và thường xuyên có các văn bản nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện, gửi báo cáo về Sở. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện[7]. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”[8]. Sở đã tham mưu[9] Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện”. Việc ban hành hành tiêu chí nêu trên cũng là một trong những nội dung Sở đăng ký công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện và hội nghị sơ kết[10] nhằm đánh giá những mặt làm được, mặt hạn chế và có cơ sở để đánh giá các chỉ tiêu được đề ra tạo Chương trình hành động 13 về giảm ô nhiễm môi trường.

         Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở, các chi bộ, đảng viên đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả khả quan trong giữ gin vệ sinh môi trường, tập trung vào yếu tố “không xả rác ra đường và kênh rạch”, cụ thể: (1) Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân thành phố, của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định. Toàn thành phố đã có: 322/322 phường - xã - thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân, đạt tỷ lệ 100%; tổng số cuộc đối thoại đã được tổ chức cấp quận, huyện và phường, xã thị trấn đến nay là 6.609 cuộc đối thoại và tổng số hộ dân đã thực hiện bản cam kết là 2.009.109/2.143.994 hộ dân, đạt tỷ lệ 93,7%; đã tiếp nhận và xử lý được 19.884/20.003 ý kiến phản ánh, tỷ lệ giải quyết đạt 99,4%; đã nhắc nhở 6.121 trường hợp, xử phạt đối với 10.111 trường hợp với tổng số tiền khoảng 17,27 tỷ đồng và đã lắp đặt 31.004 camera an ninh kết hợp theo dõi giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường; (2) Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 19 đến nay, thành phố đã rà soát, giải tỏa được 754/793 điểm ô nhiễm về rác thải (tỷ lệ giải quyết đạt 95,1%), chuyển hóa 125 điểm thành khu vực sinh hoạt cộng đồng và hiện còn 39 điểm đang tiếp tục triển khai giải quyết. Tổng số thùng rác công cộng được trang bị trên địa bàn thành phố đến nay là 37.303 thùng (trong đó có 36.942 thùng rác hiện đang được lắp đặt sử dụng); (3) Tổng số đường dây thu gom rác dân lập đã được vận động là 2.211, tỷ lệ chuyển đổi là 82,7%; (4) Chuyển đổi được 740 phương tiện thu gom, vận chuyển trong tổng số 1.981 phương tiện có nhu cầu chuyển đổi. Sở đã trình Ủy ban Nhân dânthành phố về các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động lên Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, trong đó đề xuất 11 chính sách. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã xây dựng nội dung cụ thể đối với 06 chính sách[11] để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành

Trong 6 tháng đầu năm 2020, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) được thu gom, xử lý khoảng 9.700 tấn/ngày. Các công nghệ đốt, compost, tái chế áp dụng xử lý CTRSH chiếm tỷ lệ 31% (tương đương 3.007 tấn/ngày), còn lại là 69% (tương đương 6.693 tấn/ngày). Để thực hiện được chỉ tiêu giảm chôn lấp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp cùng các Sở ngành liên quan đang triển khai các nhóm giải pháp như sau: Chuyển đổi công nghệ xử lý của các nhà máy xử lý rác hiện hữu; đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án đã có chủ trương của thành phố; thực hiện đấu thầu lựa chọn dự án xử lý rác mới trong thời gian tới. Đến nay, thành phố đã tổ chức khởi công 03 nhà máy xử lý chất thải rắn trong năm 2019[12] (với tổng công suất 4.500 tấn/ngày) và trong năm 2020 sẽ tiếp tục khởi công xây dựng thêm 01 nhà máy xử lý CTRSH (công suất 500 - 1.000 tấn/ngày của công ty Tasco).

Ngoài ra, Sở đã phối hợp cùng với Ban Dân vận Thành ủy thực hiện giám sát công tác triển khai Chỉ thị 19 trên địa bàn các quận, huyện. Mặt khác, Sở cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố tổ chức giám sát trực tiếp chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; trong đó định kỳ và đột xuất kiểm tra các điểm tập kết rác thải, trạm trung chuyển, chất lượng vệ sinh đường phố, kênh rạch, việc giải quyết các điểm ô nhiễm về rác thải, quản lý nhà vệ sinh và thùng rác công cộng của quận, huyện. Trên sơ sở kết quả giám sát, Sở đã kịp thời thông tin đến các quận, huyện nhắc nhở đối với công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, việc hình thành các điểm tập kết rác tự phát hoặc tái phát sinh các điểm ô nhiễm rác thải để chấn chỉnh cũng như làm cơ sở đánh giá, xét công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” trong phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, có 190 phường - xã - thị trấn được công nhận “sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” (tỷ lệ 59%, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 50%).

Trong thời gian qua, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như trên nên dù còn gặp một số khó khăn, bất cập trong việc triển khai Chỉ thị 19 do dịch Covid-19 bùng phát nhưng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố vẫn được đảm bảo kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng chất thải trong ngày trên địa bàn thành phố.

ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ

 


[1] Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

[2] Nghị quyết số 03/NQ-HĐND[2] ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.

[3] Công văn số 414-CV/ĐU ngày 08 tháng 11 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19.

[4] Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

[5] Kết luận số 484-KL/TU ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19.

[6] Công văn số 06-CV/ĐU ngày 08 tháng 7 năm 2020 về đảm bảo tiến độ tổ chức thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp

[7] Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019  về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19; Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019  về Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 1; Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020  về Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 về tổ chức Tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm”; Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 về tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố năm 2020.

[8] Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

[9] Văn bản số 2748/CV-STNMT-CTR ngày 15 tháng 4 năm 2020 về Văn bản số 4252/CV-STNMT-CTR ngày 02 tháng 6 năm 2020.

[10] Hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện Chỉ thị số 19 của khối chính quyền thành phố; Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19, Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của khối chính quyền thành phố; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU gắn với sơ kết đợt 2 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng  bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

[11] Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; Hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt; Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã thu gom, vận chuyển rác, hỗ trợ đồng phục; Hỗ trợ giảm học phí; Hỗ trợ đào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo lái xe hoặc chuyển đổi hạng của bằng lái xe khi chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác theo quy định của thành phố.

[12] Gồm 02 nhà máy xử lý CTR sinh hoạt (công ty VietStar và Tâm Sinh Nghĩa), 01 nhà máy xử lý CTR công nghiệp nguy hại (công ty Mộc An Châu).

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
  03 đoàn thể Khối tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2021 (1/4/2021)
  Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ nhân đạo” (29/3/2021)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Sơn La – Điện Biên (29/3/2021)
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (19/3/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động