Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Một số giải pháp nâng cao chất lượng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối

 

Tính đến 30/11/2021, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh có 9.706 đảng viên trong tổng số 61.153 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (Khu công nghệ cao là 41.116 công nhân lao động) thuộc 77 tổ chức cơ sở đảng (ĐBCS: 53; CBCS: 24).

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của khối có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, chuyên môn vững vàng, chuyên nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố đã không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đề ra những nội dung, giải pháp, phương thức thực hiện phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ khối, với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối, mang lại kết quả tích cực qua từng năm.

 Một số giải pháp, cách làm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối đến nay vẫn tiếp tục phát huy tốt:

(1) Hướng dẫn nội dung, cách thức đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị.

(2) Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” nhằm đề ra nội dung, giải pháp phù hợp với từng chi bộ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05 ở từng chi bộ, đảng bộ; chuyên đề về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” theo tinh thần Đề án 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

(3) Lãnh đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng văn hóa công vụ, xây dựng văn hóa trong Đảng, mà trọng tâm là tạo lập, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hành văn hóa tự phê bình và phê bình; coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa gần dân, trọng dân, học dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân…

(4) Hướng dẫn tập thể, cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch làm theo bằng hình thức Phiếu đăng ký làm theo dành cho quần chúng và Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho đảng viên. Tích hợp nội dung đăng ký làm theo của cá nhân với khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân và cam kết không có biểu hiện suy thoái; cam kết thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 23, Nghị định 100 của Chính phủ...

(5) Tổ chức các lớp đối tượng kết nạp Đảng tham quan các địa chỉ đỏ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử để bồi dưỡng tình cảm cách mạng; kết nạp lớp đảng viên 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các đoàn thể khối tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới bằng các công trình, việc làm thiết thực[1]... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối có mô hình “biến bãi rác thành vườn hoa” đã trở thành mô hình được Thành đoàn và Trung ương đoàn nhân rộng...Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức hoạt động tháng công chức, viên chức, lao động với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân - Thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ”, phát động phong trào “Nụ cười công chức”; Hội Cựu Chiến binh Khối đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, tổ chức các hoạt động “Tiếp lửa truyền thống” cho thế hệ trẻ.

(6) Phát động Cuộc thi viết “Gương sáng làm theo lời Bác”, với 1.873 bài viết đã giới thiệu, tôn vinh, nhân rộng những điển hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thể hiện rõ tinh thần mình nói đi đôi với làm, có sức lay động và sự lan tỏa.

(7) Hàng năm Đảng ủy khối tổ chức hành trình về nguồn dành cho các điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác[2] gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, đã góp phần quan trọng bồi đắp tình cảm cách mạng, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ gìn thành quả cách mạng của dân tộc.

(8) Xây dựng Chuyên trang thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ khối, giới thiệu, lan tỏa những điển hình “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần phản bác quan điểm sai trái.

(9) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05. Ngoài công tác giám sát thường xuyên của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, của các tổ công tác đi cơ sở. Trong 05 năm qua, đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 44 tập thể và 23 đảng viên, người đứng đầu cấp ủy về thực hiện Chỉ thị 05 và các nội dung liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cấp ủy viên; tổ chức 347 cuộc khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với khảo sát đánh giá chất lượng tổ chức đảng hàng năm. Ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát tăng về số lượng và chất lượng. Qua đó, kịp thời phát huy những mặt tích cực, từng bước chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, kém hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 với những giải pháp cụ thể, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cấp Khối đến cơ sở, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối tiếp tục được nâng lên, gắn sát với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; trên một số mặt có sự chuyển biến rõ nét, đa số đơn vị khắc phục được tâm lý “trông chờ cấp trên”; nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với ý nghĩa, mục đích của việc học tập và làm theo chuyển biến sâu sắc hơn, từ đó việc “làm theo” ngày càng cụ thể, thiết thực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Hàng Thị Thu Nga

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM

 [1] Xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, bê tông hóa cầu, đường, tổ chức khám, chữa bệnh, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, tham gia hiến máu tình nguyện...

[2] Năm 2016, tổ chức chuyến về nguồn tại Hà Nội - Bắc Kạn - Tuyên Quang chủ đề “Hành trình Tổ quốc tôi yêu”; Năm 2017, chủ đề “Hành trình tri ân - Tiếp lửa truyền thống” tại Quảng Bình - Quảng Trị; Năm 2018 chủ đề “Hành trình vì biển, đảo quê hương” tại Bình Định - Quảng Ngãi - Lý Sơn; Năm 2019 chủ đề “Hành trình về thăm quê Bác” Nghệ An - Hà Nội - Hòa Bình.

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video