Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Thật sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 

(Thanhuytphcm.vn) – Chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022 là “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Đó là một trong những nội dung trong Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2021; dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2022 được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Đạt được những kết quả tích cực

Theo nội dung Tờ trình, năm 2021, trước nhiều tác động do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trên địa bàn TP đã tác động mạnh mẽ tới tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP đạt được những kết quả tích cực.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, TP, cùng sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, nhất là khi TP trải qua hơn 150 ngày thử thách cam go nhất, những mất mát rất lớn không thể kể hết, đã khắc họa được bức tranh sinh động của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu đi đầu, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng, quên mình nhưng rất cao cả của các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch vì tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. Sự chung sức, chung lòng đồng cam, cộng khổ của Nhân dân, sự đồng hành, chia sẻ của doanh nghiệp đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam, tinh thần hết lòng, hết sức vì nước, vì dân để vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đạt kết quả bước đầu Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Thành ủy về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được kết quả bước đầu khá quan trọng.

Công tác chính trị tư tưởng đã được tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung do thực tiễn đặt ra. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện được phẩm chất, năng lực, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ qua việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt trong công tác phòng, chống dịch Covd-19, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị TP bảo đảm khoa học, hợp lý; kịp thời giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với công tác dân vận, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực vận động Nhân dân chấp hành, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Hệ thống dân vận, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP luôn bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân, đã có nhiều nỗ lực, trách nhiệm, kiên trì và từng bước đổi mới trong phương thức, cách thức hoạt động phù hợp tình hình mới. Các mô hình dân vận khéo được xây dựng, hoạt động hiệu quả đã góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19 và giữ vững thành quả khi dịch bệnh được kiểm soát, là minh chứng sinh động về phát huy vai trò của Nhân dân là chủ thể trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

 Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thẳng thắn nhìn nhận, kết quả tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08/2/2020 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận còn một số nội dung chưa đảm bảo tiến độ và chưa đạt yêu cầu. Trong đó, mặc dù được sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị TP, nhưng công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, lúng túng, bị động, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm; công tác an sinh được tập trung triển khai nhưng chưa đáp ứng kịp thời với số lượng phát sinh ngày càng nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng bộ, một số cấp ủy chưa chủ động nắm tình hình, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có nỗ lực nhưng vẫn chưa đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp…

8 nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện chủ đề năm 2022, Ban Thường Thành ủy TPHCM đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Trọng tâm là triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và trong xã hội; kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với tăng cường công tác dân vận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa TP trở lại trạng thái “bình thường mới”, ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật sự hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người TP mang tên Bác, là động lực to lớn để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thật sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chú trọng phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, truyền thông, báo chí và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị TP theo hướng xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò chủ thể của Nhân dân TP tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

Về giải pháp chủ yếu, nội dung Tờ trình nêu rõ, Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2022 đã xác định cụ thể các nhóm giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền và công tác dân vận, xây dựng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên; tăng cường tập hợp và phát huy nguồn lực, sức mạnh của Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển TP, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

S. Hải

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng: Tuyên dương điển hình học tập và làm theo Bác năm 2022 (17/5/2022)
  Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2022 (17/5/2022)
  Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 222 với hoạt động triển lãm hình ảnh chuyên đề “Bác Tôn với Công nhân” (5/5/2022)
  Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (5/5/2022)
  Lễ khánh thành hệ thống lọc nước tại đồn biên phòng Lộc Thành và đồn biên phòng Phước Thiện (29/4/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video