Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Phát huy sức mạnh trên dưới đồng lòng

 

 

Những ngày này, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày Tết Độc lập đầu tiên, mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Có dân là có tất cả

Giá trị lớn lao mà cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 mang lại đó là sự thay đổi thân phận của người dân và vị thế của quốc gia. Từ đây, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước và đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng của lòng dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, có dân là có tất cả, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Cách mạng Tháng Tám được xem là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình. Thắng lợi có tầm vóc thời đại ấy đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Theo lời dạy của Bác Hồ, 77 năm qua, nhân dân ta đã “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.  Giá trị vững bền của nền độc lập là đảm bảo quyền dân tộc tự quyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Độc lập có nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Ý nghĩa của độc lập còn gắn liền với người dân được hưởng tự do, hạnh phúc như Bác Hồ đã từng nói “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

Từ khi có Đảng, sự lãnh đạo của Đảng và lòng dân là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta. Trên dưới đồng lòng là sức mạnh vô địch giúp vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã kết thúc bốn cuộc chiến tranh thần kỳ giữ nước, thoát khỏi tình trạng bị bao vây cấm vận, khủng hoảng kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đưa đất nước vượt qua nước nghèo, kém phát triển, trở thành một quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình, có tiềm năng, vị thế và uy tín trên trường quốc tế ngày càng cao.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua là thời khắc phải đối diện với thử thách khắc nghiệt chưa từng có, là minh chứng hùng hồn về sự lãnh đạo của Đảng (có sự tập trung và thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh), về tính ưu việt của chế độ, về tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, tình quân dân và tấm lòng cao cả của các thầy thuốc quên mình cứu lấy bệnh nhân… Đó là ký ức không thể nào quên của triệu người con đất Việt đã cùng kề vai sát cánh bên nhau đi qua mùa dịch. Giờ đây mọi người như cảm nhận được nhiều điều sâu sắc hơn khi nhịp sống đã trở lại bình thường, các hoạt động khôi phục sản xuất được đẩy mạnh và lấy đà tăng tốc.

Tự đổi mới, tự chỉnh đốn để mạnh lên

Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, có nhiều thách thức cả bên trong và bên ngoài đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực quản trị quốc gia hiện đại. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng còn nhiều những điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về thể chế đòi hỏi phải tháo gỡ nhanh nhằm tạo ra không gian cho phát triển, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, phát huy các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người – nguồn lực nội sinh quan trọng nhất.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu phấn đấu gắn với những dấu mốc cần đạt được là rất lớn. Đó không chỉ là đòi hỏi có quyết tâm chính trị cao của 5,2 triệu đảng viên mà còn là khát vọng của toàn dân tộc. Một dân tộc đã một lòng theo Đảng từ khi Đảng có 5.000 đảng viên làm nên Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ấy sẽ tiếp tục theo Đảng và sức mạnh sẽ nhân lên khi toàn Đảng, toàn dân cùng phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì lợi ích nhân dân để lập nên kỳ tích mới, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành nước phát triển hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong hành trình đi tới, Đảng coi trọng đẩy lùi quốc nạn tham nhũng, chống giặc nội xâm từ bên trong một cách hiệu quả. Đó chính là nhu cầu tự thân đòi hỏi phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để mạnh lên, để đủ sức xây dựng môi trường chính trị - xã hội lành mạnh, nâng cao hơn nữa niềm tin của dân đối với Đảng. Nhân dân luôn theo dõi và nhận thấy có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ngày càng có nhiều những quy định cụ thể, chặt chẽ… nhằm kiểm soát quyền lực, nhận diện và đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa… được nhân dân đồng tình, thúc đẩy người dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cuộc sống và nhân dân luôn đòi hỏi cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo, về việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật đi nhanh vào cuôc sống, sớm khắc phục khâu yếu về tổ chức thực hiện, cùng những trì trệ không đáng có. Hơn ai hết, Đảng đã đặt ra yêu cầu đổi mới hơn nữa phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phải sâu sát cuộc sống, tổng kết thực tiễn, xử lý nhanh những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Để bộ máy vận hành thông suốt cần đẩy mạnh việc phân công, phân cấp, phân quyền với trách nhiệm rõ ràng, tạo sự chủ động, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng xin – cho, đùn đẩy trách nhiệm... Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ theo tinh thần của Bác Hồ là sao cho đúng người, đúng việc, công tâm, khách quan, thu hút cho được tinh hoa, nhân tài tham gia công cuộc phát triển đất nước trong thời đại 4.0 (việc xem xét, phân công cán bộ không máy móc theo quy hoạch, quy trình, nặng về bằng cấp…). Vấn đề quan trọng là có người đứng đầu tốt, có môi trường làm việc thân thiện, cùng hợp tác vì lợi ích chung để phát huy người giỏi. Tất cả làm việc theo tinh thần phục vụ dân sẽ phát huy được sức mạnh trên dưới đồng lòng.

Cả nước kỳ vọng vào TPHCM

Con đường phát triển đi lên của đất nước trong xu thế hội nhập cùng thế giới đã được khẳng định. Muốn phát triển nhanh và bền vững, tùy thuộc vào việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, có nội lực đủ mạnh, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên cơ sở hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó, các trụ cột của sự phát triển phải được tập trung xây dựng, đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM phấn đấu đạt những mục tiêu, với những công trình, những phong trào thi đua thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.

Là nơi có tiềm lực mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhất định TPHCM sẽ sớm khắc phục để đi lên. Những khó khăn của TPHCM có cả những khó khăn, những điểm nghẽn cần được tháo gỡ trên phạm vi cả nước. Cần chấp thêm “đôi cánh” cho TPHCM, cần có cơ chế chính sách phù hợp cho mô hình chính quyền đô thị… Từ thực tiễn sinh động của TPHCM cùng với những cơ chế, chính sách thí điểm sẽ là những đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển đi lên của cả nước.

Cả nước kỳ vọng vào TPHCM, TPHCM - nơi có truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo sẽ phấn đấu xứng đáng với kỳ vọng và ân tình của đồng bào cả nước.

Phạm Phương Thảo

 Theo Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video