Thông tin lý luận Thông tin lý luận
TÍCH CỰC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU, QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

TÍCH CỰC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU, QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

Trong thời đại công nghệ 4.0, bên cạnh những thuận lợi là công tác truyền thông nhanh chóng, rộng khắp, là “phương tiện đắc lực” phục vụ cho công tác truyền thông của người dân và chính quyền thì nó cũng có mặt tiêu cực. Các thế lực phản động đã lợi dụng các phương tiện truyền thông cùng các trang mạng xã hội như facebook, zalo, viber, tiktok... để hoạt động giả danh yêu nước, dân chủ, nhân quyền để phát tán, tung tin đồn sai sự thật. Những luận điệu, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề nhân quyền có rất nhiều tác hại. Nó có khả năng làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với năng lực quản lý của Nhà nước; dần tạo ra khủng hoảng về giá trị đạo đức xã hội, có khả năng dẫn đến sự biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dần dần sẽ dẫn đến sự tự diễn biến, tự chuyển hóa giống như “mục đích” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam... Vì thế chúng ta phải tích cực nhận diện, quyết liệt đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trước sự chống phá đầy mưu mô, thủ đoạn của các thế lực thù địch tấn công trên mặt trận tư tưởng về vấn đề nhân quyền, nhiệm vụ đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc càng phải được coi trọng, có sự chỉ đạo và thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của một cá nhân, tổ chức, mà là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng, quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chủ trương: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diến biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên in tơ nét và mạng xã hội.”[1]. Để đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm xuyên tạc về quyền con người, theo tôi chúng ta cần phải:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức và nội dung khác nhau với nhiều chương trình phù hợp với từng đối tượng. Mục đích của công tác giáo dục tư tưởng nhằm phát triển nhận thức, củng cố nền tảng kiến thức lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho người dân. Sự vững chắc về nền tảng tri thức sẽ giúp người dân tỉnh táo để nhận diện những thông tin, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Việc nhận diện đúng bản chất của sự vật, sự việc, hiện tượng xã hội sẽ giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên và người dân có lập trường chính trị vững vàng, có các phương pháp đấu tranh, bác bỏ những luận điệu, quan điểm, âm mưu của thế lực thù địch.

Thứ hai, phát huy hơn nữa sức mạnh của truyền thông trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch về vấn đề nhân quyền. Trong cuộc cách mạng 4.0, sức mạnh của phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội là vô cùng lớn. Các thế lực phản động có thể sử dụng chúng để hoạt động thì chúng ta cũng có thể lấy nó làm “vũ khí” để loại bỏ những hoạt động chống phá trên không gian mạng. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông trên các fanpage chính thống, tích cực đăng tải những nội dung khoa học, những bài viết phản biện, tranh luận một cách thường xuyên nhằm làm rõ tính phản khoa học, phản cách mạng của các những luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là vô cùng hữu ích. Những lập luận sắc bén, thông tin trung thực, chứng cứ xác đáng… từ các bài báo, fanpage chính thống sẽ cung cấp cho toàn dân thông tin chính xác, đập tan hoài nghi đối với những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cần tích cực thông tin tới toàn dân hệ thống những trang thông tin chính thống để người dân nắm được nguồn thông tin chính xác, tránh hoang mang trước những trang thông tin phản động.

Thứ ba, nâng cao vai trò của đội ngũ tri thức trong công tác nghiên cứu khoa học, viết bài với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với vốn tri thức về lý luận chính trị, đội ngũ tri thức là cánh tay đắc lực của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các bài viết, công trình nghiên cứu không chỉ có giá trị về mặt thực tiễn, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục mà còn tiếp thêm nội dung cho công tác truyền thông ngày càng lớn mạnh, khẳng định tính bền vững và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm bảo vệ chính trị nội bộ. Cán bộ, đảng viên là đội ngũ nòng cốt, đứng đầu phải có bản lĩnh chính trị, sống và làm việc theo chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực đấu tranh bảo vệ tư tưởng của Đảng. Việc kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thông qua kiểm sát, giám sát phát hiện ra những cán bộ, đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… từ đó có phương hướng xử lý phù hợp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng Cộng sản thống nhất về tư tưởng, trong sạch về chính trị, vững mạnh về tổ chức, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam.

Thứ năm, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch. Công cuộc đấu tranh chống lại thế lực thù địch là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân, vì thế việc phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn, rộng khắp. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch để chống lại những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Hoạt động phá hoại tư tưởng để tác động thay đổi nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân qua vấn đề nhân quyền của các thế lực thù địch ngày càng mưu mô, xảo quyệt. Với những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng rất dễ bị đánh lừa, dụ dỗ để tham gia vào tổ chức chống phá cách mạng, chống phá Đảng và nhà nước. Chính vì thế việc đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vấn đề nhân quyền là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của chúng ta hiện nay. Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, cần được chú trọng để thực hiện có hiệu quả, nhằm củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, lý tưởng chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.

 

Nguyễn Thị Hà

Học viện Cán bộ thành phố

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội.

2. Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (đồng chủ biên). Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2011.

3. Tường Duy Kiên. (2021). Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Truy cập tại: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/dau-tranh-chong-cac-luan-dieu-xuyen-tac-phu-nhan-thanh-qua-ve-dan-chu-nhan-quyen-o-viet-nam-hien-nay.

4. Nguyễn Thanh Tuấn. (2019). Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Truy cập tại: https://www.tapchicongsan.org.vn/tap-oan-dau-khi-viet-nam/-/2018/53836/nhan-dien-va-dau-tranh-voi-am-muu%2C-thu-doan-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-tren-linh-vuc-quyen-con-nguoi-o-viet-nam-hien-nay.aspx.


 

 [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video