Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII

 

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Thanh tra thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện các nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý, điều hành  bảo đảm công khai, minh bạch và cải cách chế độ công vụ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cụ thể hóa thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó, Đảng ủy rất chú trọng các giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, cụ thể:

- Đối với nhóm giải pháp xây dựng Đảng:

+ Nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên như ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm số 10 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; lãnh đạo và kiểm tra các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ tại chi bộ theo; nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thẩm quyền, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra thành phố trong mối quan hệ với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra thành phố.

+ Đảng ủy thực hiện nghiêm việc kiểm điểm cấp ủy, tập thể lãnh đạo, đảng viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn gợi ý nội dung liên hệ kiểm điểm sâu một số tập thể, cá nhân. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá công chức, phân loại đảng viên, Đảng ủy nghiêm túc nhận định đảng viên, công chức tuy chưa đến mức suy thoái nhưng thẳng thắn chỉ ra một số biểu hiện cần chấn chỉnh kịp thời như tính tự giác, gương mẫu trong rèn luyện, việc nêu cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (định kỳ, chuyên đề), công tác thi đua, khen thưởng, chống bệnh thành tích, hành chính trong hoạt động.

+ Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Thanh tra thành phố gắn với thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh” được chú trọng; góp phần quan trọng để phòng ngừa các hành vi vi phạm, nêu cao ý thức phục vụ, xác lập trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Thanh tra thành phố; nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được cụ thể hóa thành các quyết định, quy định, quy chế, chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của từng phòng, quy chế làm việc của cấp ủy, của chi bộ; trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với đảng viên, cán bộ, công chức việc tham mưu xử lý, thụ lý đơn, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra thành phố và theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để đảm bảo thời gian theo quy định.

+ Chi bộ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là lãnh đạo phòng trong việc phân công giao việc cho cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, phát huy khả năng; việc chấp hành các quy định của ngành, nội quy, quy chế của cơ quan để làm cơ sở theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm túc những trường hợp chậm trễ trong công việc, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thụ lý, xử lý vụ việc.

+ Chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đối với những biểu hiện đảng viên chưa thật cố gắng, nỗ lực phấn đấu làm hết nhiệm vụ được giao hoặc có đơn thư phản ánh của người dân về thái độ, ứng xử khi tiếp, giải quyết công việc. Các cấp ủy đề ra các giải pháp nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ. Tăng cường việc thông tin, phổ biến, trao đổi, làm việc giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức, bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xác định những biểu hiện cụ thể trong ngành Thanh tra, đấu tranh, phê bình, chấn chỉnh kịp thời. Chi bộ thể hiện đúng vai trò hạt nhân chính trị đảm bảo sự lãnh đạo bao quát trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện đúng, chuẩn mực vai trò, nhiệm vụ đảng viên và lãnh đạo đơn vị, người đứng đầu tổ chức đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Chi ủy nhất là đồng chí bí thư chi bộ nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên; phân công chi ủy viên làm công tác kiểm tra, giám sát; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình đảng viên thông qua đảng viên, quần chúng, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

- Đối với nhóm giải pháp xây dựng Ngành:

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, thanh tra viên chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra và Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra; tăng cường vai trò các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và rà soát Quy chế làm việc của Thanh tra thành phố để bổ sung, điều chỉnh thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, phạm vi giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao và mối quan hệ, phương pháp công tác của Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nâng cao vị trí, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với ngành Thanh tra thành phố.

+ Quá trình triển khai thực hiện, tập trung các giải pháp lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra gắn việc xác lập vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ và đề cao tính tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục với công tác kiểm tra, giám sát; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với tính tự giác, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan theo hướng phát huy dân chủ nội bộ, tăng cường tối đa tính công khai, minh bạch, đảm bảo sự chuyển biến thực chất, bền vững trong mọi hoạt động tại Thanh tra thành phố.

Từ kết quả bước đầu trong công tác triển khai thực hiện, Đảng ủy Thanh tra thành phố đúc kết một số kinh nghiệm như sau:

(1). Xác định nhất quán công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và các cấp ủy viên. Để nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, phải bắt nguồn từ việc thiết lập, duy trì nền nếp sinh hoạt; đảm bảo đồng chí bí thư, chi ủy phải tự giác, gương mẫu đi đầu trong hoạt động; tự giác khép mình trong khuôn khổ của quy chế, quy định, thực sự là trung tâm, là hạt nhân đoàn kết gắn liền với phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện tối đa để đảng viên góp ý xây dựng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên; thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của cán bộ chủ chốt và các đoàn thể; tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định nội bộ theo hướng công khai, minh bạch; đảm bảo những việc công chức được biết, được bàn, được tham gia ý kiến và tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện tốt quyền giám sát hoạt động cơ quan và của người đứng đầu.

(2). Thực hiện đồng bộ các giải pháp “xây và chống”, thường xuyên phát hiện, biểu dương gương điển hình đối với tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công tác. Khuyến khích tính tự giác, tinh thần sáng tạo của đảng viên, công chức trong đóng góp xây dựng Đảng bộ và cơ quan, trước nhất là chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, kỷ cương, kỷ luật của Ngành.

(3). Quan tâm giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị đồng thời với việc chăm lo, cải thiện đời sống tinh thần, thu nhập trong nội bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng. Tuyên truyền, giáo dục tinh thần tập thể, khơi dậy tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp, hướng đến việc hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng.

(4). Phải đảm bảo dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện để đảng viên đóng góp ý kiến của mình cho chi bộ với ý thức trách nhiệm cao, nhất là những việc có liên quan đến tư tưởng, nhận thức, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức và có biện pháp giáo dục đối với những trường hợp do trình độ nhận thức hạn chế, do phương pháp tư duy giản đơn, ngộ nhận từ những thông tin sai trái trên các trang mạng xã hội để uốn nắn những lệch tin lạc về nhận thức, tư tưởng. Đối với những đảng viên có ý kiến khác với quan điểm, đường lối của Đảng, cần phải kiên trì đấu tranh, làm rõ đúng - sai thông qua đối thoại, thuyết phục trên tinh thần đồng chí, tăng cường đoàn kết, đồng thuận. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

(5). Cần phải trang bị tài liệu và tổ chức cho đảng viên, công chức nghiên cứu sâu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phổ biến kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về các vấn đề chính trị, xã hội trong và ngoài nước, giúp cho đảng viên chủ động nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

ĐẢNG ỦY THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Hỗ trợ 8 tấn gạo góp phần động viên các lực lượng tuyến đầu và công chức, viên chức, người lao động TPHCM (27/8/2021)
  Công đoàn Sở Tư pháp TPHCM hỗ trợ gần 7.000 vật dụng y tế và sữa dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (22/8/2021)
  Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng: Chăm lo công chức, viên chức, người lao động và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (7/8/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM: Tiếp nhận 10 tấn thanh long hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch (6/8/2021)
  Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (31/7/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video