Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Kết quả lãnh đạo công tác phát triển đảng trong văn nghệ sĩ sĩ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố

 

 

Nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là một chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết các kỳ đại hội đảng bộ. Các tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy Khối[1] về công tác phát triển đảng viên; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; qua đó tạo nguồn kết nạp Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quy trình, thủ tục công tác kết nạp đảng viên đã giúp cho các cấp ủy cơ cở, chi bộ thực hiện thuận lợi hơn, đảm bảo theo quy định Điều lệ Đảng; định kỳ đầu năm xem xét quyết định phê duyệt chỉ tiêu đăng ký kết nạp đảng của cấp ủy cơ sở trên cơ sở chất lượng nguồn cảm tình đảng, chất lượng công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm, không vì chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thường xuyên đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới, lấy người học làm trung tâm, chú trọng bồi dưỡng động cơ phấn đấu vào Đảng, đánh giá nhận thức cuối khóa.

Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, đảm bảo hồ sơ đầy đủ thủ tục và đảm bảo tiêu chuẩn. Đối với hồ sơ có vấn đề chưa rõ, trao đổi với cấp ủy, với người xin vào Đảng, để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện người xin vào Đảng, tránh các trường hợp mới vào Đảng thời gian ngắn (nhất là trong thời gian dự bị) có sai phạm phải xem xét kỷ luật, không chấp hành sinh hoạt Đảng, các quy định của Đảng dẫn đến xóa tên, làm đơn ra khỏi Đảng; đồng thời thường xuyên hướng dẫn các thủ tục, quy trình kết nạp Đảng cho các đồng chí cấp ủy thông qua các lớp­­­­­­ bồi dưỡng cấp ủy và các đồng chí phụ trách công tác Đảng tại cơ sở để việc bồi dưỡng và lập thủ tục đề nghị kết nạp vào Đảng đúng quy định.

Chỉ đạo các Đoàn thể Khối thông qua các hoạt động phong trào phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên; chấn chỉnh các đoàn thể cơ sở tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú, công đoàn viên ưu tú đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không vì nể nang mà giới thiệu người vào đảng có thành tích rèn luyện, phấn đấu chưa thật sự nổi bật, tiêu biểu, uy tín trong tổ chức, cơ quan thấp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi tình hình công tác phát triển Đảng tại cơ sở thông qua các hội nghị giao ban định kỳ; thông qua kiểm tra giám sát chuyên đề và thường xuyên. Qua đó, đánh giá sát thực về tình hình thực hiện công tác phát triển Đảng tại cơ sở; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng ở cơ sở; là cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Công tác kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Khối đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và vượt chỉ tiêu về số lượng, vượt chỉ tiêu tỷ lệ đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ưu tú theo Nghị quyết Đại hội đề ra[2]; chú trọng công tác chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc tổ chức trang trọng tại các di tích lịch sử, tại cơ quan, đơn vị mang ý nghĩa thiêng liêng đối với lễ kết nạp đảng của quần chúng ưu tú. Cấp Khối tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới Lớp đảng viên kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lớp đảng viên kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; góp phần nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ Khối.

Nhiều cấp ủy Đảng cơ sở, chi bộ xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng ngày càng chú trọng hơn về chất lượng, không chỉ xem xét quần chúng giỏi về chuyên môn mà phải được rèn luyện qua phong trào các đoàn thể, có sự nổi trội trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, có nhận thức và động cơ vào Đảng đúng đắn, được sự tín nhiệm cao trong các tổ chức đoàn thể, tổ chức Đảng và có lịch sử chính trị rõ ràng. Sau khi được kết nạp, phần lớn đảng viên mới phát huy tốt tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, tích cực thực hiện tốt các công việc chi bộ giao, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu khắc phục những hạn chế, thiếu sót được các đoàn thể và chi bộ giới thiệu, gương mẫu trong sinh hoạt và học tập, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nghiêm túc học tập nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, tiếp tục nâng cao về nhận thức chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều đảng viên mới đã trưởng thành, có những sáng kiến, công trình đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, được bình chọn là chiến sĩ thi đua, nhiều đồng chí được tín nhiệm đề bạt bổ nhiệm chức vụ chủ chốt cơ quan đơn vị, được giới thiệu ứng cử tham gia ban chấp hành các đoàn thể, một số đồng chí sau khi được công nhận đảng viên chính thức được quy hoạch vào cấp ủy cơ sở.

Kim Tuyền

 [1] Văn bản Trung ương: Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 12/10/2004 của Ban Bí thư (khóa IX); Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Quy định số 06-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo, tham gia sinh hoạt tôn giáo; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó Nghị quyết nhấn mạnh: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ trong công tác phát triển Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng”.

Văn bản Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND ngày 02/7/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy và BTV Thành Đoàn, BTV Liên đoàn Lao động thành phố, BTV Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, BTV Hội Nông dân thành phố.

Văn bản của Đảng ủy Khối: Quyết định số 376-QĐ/ĐUK ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành 03 bộ quy trình, thủ tục hành chính về công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó có quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới; Kế hoạch số 159-KH/ĐUK ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Các công văn hàng năm về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm (số 390-CV/ĐUK, ngày 20/4/2021; số 816-CV/ĐUK, 25/3/2022); Các thông báo kết luận hàng năm về chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của đảng bộ, chi bộ cơ sở (số …; số 342-TB/ĐUK, ngày 26/5/2022)

[2] Nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết nạp được 2.400/2.500 đảng viên mới, đạt 96% so với chỉ tiêu, trong đó đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú là 922, tỷ lệ 38,41%. Số lượng đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 2.231/ chỉ tiêu 2.000; vượt 213 so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tỷ lệ 111,55%); tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt bình quân trong nhiệm kỳ 59.61%.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video