Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đảng trong văn nghệ sĩ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố

 

 

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã thực hiện nhiều giải pháp phong phú về giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói chung và văn nghệ sĩ nói riêng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối; trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, Đảng ủy Khối chú trọng bồi dưỡng tình cảm cách mạng, động cơ phấn đấu, trách nhiệm của người đảng viên, ý thức rèn luyện suốt đời. Đảng ủy Khối đã linh hoạt thực hiện một số giải pháp tạo thuận lợi cho văn nghệ sĩ hoàn thành các khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới do nắm bắt đặc điểm công tác của văn nghệ sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế khó khăn như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở dành cho văn nghệ sĩ có đổi mới nhưng vẫn chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của văn nghệ sĩ có lúc chưa kịp thời; các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối và cơ sở chưa thật sự tạo nhiều môi trường, điều kiện gắn với đặc điểm ngành nghề của văn nghệ sĩ để phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu sang Đảng; Tỷ lệ phát triển đảng trong lực lượng văn nghệ sĩ chưa cao; Số lượng hội viên của các Hội Văn học nghệ thuật, các nhà hát, trung tâm thuộc Đảng bộ Khối nhiều nhưng nguồn cảm tình đảng thì ít…Trước thực trạng trên, Đảng ủy Khối đã đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đảng trong văn nghệ sĩ tại Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

1. Làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng các ngành, các cấp và cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị có quản lý văn nghệ sĩ quán triệt, nắm vững quan điểm, phương châm và quy trình kết nạp đảng; khắc phục tình trạng thực hiện công tác kết nạp đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng mà không chú trọng đến chất lượng. Đối với lực lượng văn nghệ sĩ, cấp ủy đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo giúp văn nghệ sĩ phát triển, nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu chi bộ, đặc biệt là đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Từng cấp ủy nêu gương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, từng cán bộ, đảng viên nêu gương trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ; đảng viên đảm nhiệm chức vụ cao hơn nêu gương trước đảng viên chức vụ thấm hơn; đảng viên có tuổi đảng cao hơn nêu gương trước đảng viên tuổi đảng thấp hơn; đảng viên nêu gương trước quần chúng, nhất là quần chúng trung kiên đang phấn đấu vào Đảng.

Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng, giác ngộ mục tiêu lý tưởng của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho quần chúng ưu tú; tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức thông qua các hoạt động thực tế trải nghiệm; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm thi đua phấn đấu rèn luyện, tiếp bước xứng đáng với công lao, đức hy sinh cao cả của các chiến sỹ cách mạng, đem lại nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Chú trọng xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn và trong sáng đối với quần chúng ưu tú, cảm tình đảng. Khi xây dựng nguồn phát triển đảng, cần làm rõ để quần chúng tự giải quyết được những lời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”.

Kết hợp chặt chẽ vai trò nêu gương, giúp đỡ của đảng viên với phát huy ý thức tự giác của quần chúng ưu tú trong xây dựng mục tiêu lý tưởng và động cơ phấn đấu vào Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Khối Dân - Chính - Đảng thành phố”. Đảng viên được phân công giúp đỡ cần gắn trách nhiệm của mình với kết quả tu dưỡng phấn đấu của quần chúng; dìu dắt quần chúng bằng nghĩa tình, bằng tâm đức trong sáng để quần chúng học tập, noi theo.

2. Cấp ủy cơ sở chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn để kết nạp đảng; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình kết nạp đảng viên mới.

Đối với các chi bộ, đảng bộ, cần có kế hoạch, biện pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, kết nạp đảng đảm bảo về số lượng và chất lượng đạt chỉ tiêu giao hàng năm nhưng không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng. Trước mắt, cần có ý kiến của tổ chức đảng có thẩm quyền về tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục giới thiệu và kết nạp đảng viên đối với lực lượng văn nghệ sĩ.

Thường xuyên tổ chức các hội nghị sơ kết chuyên đề; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên đối với cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; qua đó biểu dương những tổ chức đảng làm tốt, nhắc nhở, đôn đốc những nơi làm chưa tốt, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với việc kết nạp đảng viên mới bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, đạt chất lượng tốt.

3. Kết hợp, hài hòa, chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục,
bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Phát huy vai trò của những đảng viên gương mẫu, người có uy tín trong cơ quan, đơn vị để lựa chọn nguồn giới thiệu phát triển đảng viên mới. Cùng với việc làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên tiến hành các hoạt động rà soát, sàng lọc nhằm phát hiện ra những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm tư cách đảng viên, có biểu hiện cơ hội, thực dụng để có biện pháp giáo dục, rèn luyện, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những trường hợp không đảm bảo tư cách của người đảng viên để làm trong sạch hệ thống tổ chức của Đảng.

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác kết nạp đảng viên mới.

Công tác kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên phối hợp chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành giao việc, thử thách quần chúng ưu tú; định kỳ thực hiện đánh giá, nhận xét và giới thiệu nội dung để người vào đảng rèn luyện, phấn đấu khắc phục hạn chế; chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội trong Khối trong việc tổ chức tuyên truyền, triển khai cho đoàn viên, hội viên học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên về những yêu cầu, thách thức trước quá trình phát triển, những tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, những vấn đề quan trọng về tình hình trong nước và thế giới...; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên; chú ý phù hợp đặc thù nghề nghiệp của văn nghệ sĩ, thông qua đó phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Kim Tuyền

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động