Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

 

Xác định phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Chương trình trọng tâm số 09-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã xây dựng và ban hành các kế hoạch[1] tổ chức triển khai, quán triệt đến 100% chi bộ, đoàn thể trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Trong đó, Đảng ủy đã tập trung thực hiện một số giải pháp trong nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đạt được một số kết quả nhất định.

1. Một số giải pháp nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

 “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm phai nhạt dần niềm tin và các chuẩn mực của người đảng viên cộng sản, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến xa rời nguyên tắc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy cơ quan nhận thấy cần thiết phải có những giải pháp hiệu quả để nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

(1) Trước hết, đó là việc duy trì tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 1374-QĐ/TU[2], xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy của cán bộ, đảng viên, công chức, tạo sức đề kháng để mỗi cá nhân đủ sức đấu tranh mọi sự cám dỗ, không rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Trong năm 2021, thông qua 21 cuộc hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hội nghị báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế; cùng với việc nâng cao chất lượng 12 kỳ họp giao ban dư luận xã hội hàng tháng và đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng trên các trang mạng xã hội của Hội LHPN Thành phố với trên 2.000 tin bài,… đã góp phần tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và hội viên, phụ nữ Thành phố được tiếp cận thông tin cụ thể về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhận thức được tình hình của đất nước, của thành phố, không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, xuyên tạc, kích động.

(2) Vận dụng 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII để cụ thể hóa thành những biểu hiện cụ thể trong từng nhóm đối tượng, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các đơn vị trực thuộc dễ nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái. Trên cơ sở nội dung Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Đảng ủy cơ quan về nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, hàng năm Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể chủ động đưa nội dung Hướng dẫn số 03-HD/ĐU trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong các kỳ sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, từng đảng viên và bí thư chi bộ đối chiếu, soi rọi để tự phê bình và phê bình. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và những nội dung trong Hướng dẫn số 03-HD/ĐU nhằm lượng giá nhận thức cán bộ, đảng viên, qua đó khích lệ, biểu dương những cán bộ, đảng viên đã có nghiên cứu, học tập và chấp hành tốt. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện để giáo dục, thuyết phục góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Trong năm 2021, đã có 07/07 Chi bộ và 02/02 đoàn thể trực thuộc duy trì tốt việc tổ chức quán triệt, thực hiện nội dung Hướng dẫn số 03-HD/ĐU bằng nhiều giải pháp phù hợp như: trao đổi, thảo luận các bài viết trên Sổ tay xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Cộng sản; đảng viên trong chi bộ phát biểu cảm nhận của bản thân về các bài viết trên các tạp chí, sách báo của Đảng và đề ra các giải pháp cho chi bộ, đảng viên thực hiện, từ đó giúp từng đồng chí tự trang bị cho bản thân cách nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng tránh cũng như kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những cán bộ, đảng viên sai phạm và có những biểu hiện suy thoái, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt đảng để báo cáo Chi bộ, Đảng ủy xử lý nghiêm, kịp thời. Có 100% cán bộ, đảng viên, công chức liên hệ các nội dung của Hướng dẫn số 03-HD/ĐU để đăng ký thực hiện tự rèn luyện trong Sổ đăng ký thực hiện làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, định kỳ 6 tháng 1 lần, các Chi bộ tổ chức đánh giá kết quả tự rèn luyện đối với từng đồng chí đảng viên đồng thời định hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

(3) Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể Đảng ủy, các chi bộ và đoàn thể trực thuộc. Trong các kỳ kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố luôn gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, hàng năm, Đảng ủy cơ quan phân công ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong cán bộ, đảng viên ở các chi bộ theo nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra; hướng dẫn các Chi bộ, phòng, ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong sinh hoạt chi bộ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kịp thời nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên qua các sự kiện nhạy cảm chính trị, thông qua sinh hoạt chi bộ và qua nhiều nguồn thông tin, kết hợp xem xét, phát hiện, đánh giá, tìm nguyên nhân các biểu hiện để đề ra biện pháp đấu tranh, xử lý, khắc phục phù hợp, đúng mức,…

(4) Đảng ủy cơ quan phối hợp cùng Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, phụ nữ khi sử dụng internet, mạng xã hội” với 3 Chương và 11 Điều, trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc ứng xử, trách nhiệm, những điều nên và không nên làm khi sử dụng mạng xã hội, việc tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng,… qua đó tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và hội viên, phụ nữ, bảo đảm văn hóa, văn minh, chuẩn mực trong ứng xử khi sử dụng mạng xã hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

(5) Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trịĐề án 05-ĐA/TU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy[3]. Thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường đăng tải các tin, bài, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình “người tốt, việc tốt”, gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực… trên Fanpage, Facebook của các cấp Hội đã giúp cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, tiếp tục sử dụng cuốn tài liệu “Giáo dục chính trị, tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ” của Trung ương Hội biên soạn để làm tài liệu trong sinh hoạt hội viên, qua đó định hướng kịp thời trong cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII.

“Tổ Tuyên truyền viên 4.0” thuộc Hội LHPN Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả với việc sử dụng các trang mạng xã hội của các cấp Hội và của cá nhân thành viên của Tổ để tham gia phản biện, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội trong tình hình mới.

Hội LHPN Thành phố và 100% Hội LHPN quận/huyện, phường/xã/thị trấn duy trì vận hành trang đại diện chính thức trên mạng xã hội Facebook, VCNet, Mocha35 và các mạng xã hội khác. Đây được xem là kênh thông tin quan trọng nhằm tuyên truyền những quy định pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội; tăng cường chia sẻ những thông tin tích cực, gương người tốt - việc tốt, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin sai sự thật, xấu, độc. Đồng thời qua đó, các cấp Hội nắm diễn biến hoạt động của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ trên mạng xã hội, nhất là đối với những trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa kiểm chứng, thông tin đi ngược đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có biện pháp giáo dục, uốn nắn, xử lý hoặc đề nghị xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm.

2. Bài học kinh nghiệm

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

(1) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; căn cứ nhiệm vụ chính trị và tùy vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII một cách phù hợp, hiệu quả.

(2) Chủ động, linh hoạt trong việc lồng ghép triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng và của Thành ủy về xây dựng Đảng và công tác cán bộ nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng.

(3) Đảm bảo duy trì công tác học tập, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy của cán bộ, đảng viên, công chức đủ sức đấu tranh mọi sự cám dỗ, không rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng.

(4) Cấp ủy chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy mạnh mẽ tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

(5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng bộ, chi bộ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó, xử lý những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc để cơ quan, đơn vị yếu kém, xảy ra vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, cán bộ, công chức có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tham gia trong công tác giám sát, phản ánh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

(6) Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cần thể hiện tính nêu gương và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, ngăn ngừa đảng viên sai phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sai phạm quy định, quy trình trong thực thi công vụ, cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

 [1] - Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 31 tháng 5 năm 2016 thực hiện 6 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 15 tháng 02 năm 2017 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 [2] ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

[3] Về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video