Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên

 

 

Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; xem đây là lực lượng cách mạng to lớn, góp phần vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn được xem là đội dự bị tin cậy của Đảng. Qua mỗi thời kỳ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước luôn đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa trên, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 luôn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong đó, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (gồm 01 Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, 39 Đoàn cơ sở và 20 Chi đoàn cơ sở với gần 5.000 đoàn viên đang công tác tại các sở, ban, ngành và đoàn thể Thành phố) đã đầu tư nhiều tuyến giải pháp có nghĩa, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên Khối.

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn:

Đa dạng hóa hình thức giáo dục của Đoàn, tiếp cận sâu và rộng các đối tượng thanh niên: Phối hợp các đoàn thể Khối tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[1]; tiếp tục phát huy chuyên mục “Gương sáng làm theo lời Bác”, giới thiệu các gương điển hình trên trang mạng xã hội. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ với chủ đề “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) nhằm tuyên truyền và lan tỏa giá trị ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thắp nến tri ân tại các tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố; tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ, các di tích cách mạng; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, các khu căn cứ của Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; giao lưu với các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử…

Chú trọng chất lượng báo cáo viên và ý thức học tập của đoàn viên, thanh niên: Đoàn Khối luôn quan tâm việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của đoàn viên, thanh niên đối với chuyên đề toàn khóa thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, các mingame trên trang mạng xã hội của Đoàn Khối. Bên cạnh đó, Đoàn Khối cũng thực hiện các chuyên mục “10 tựa sách cán bộ, công chức, viên chức trẻ nên đọc” nhằm quảng bá, giới thiệu các tác phẩm hay, ý nghĩa, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh để đoàn viên, thanh niên tìm đọc, nghiên cứu. Đội ngũ báo cáo viên hầu hết có phương pháp truyền đạt hiệu quả và kiến thức chuyên sâu; đoàn viên, thanh niên tham dự nghiêm túc và đúng thành phần.

Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục gắn với đặc thù đối tượng đoàn viên, thanh niên như: Phát động các cơ sở Đoàn đăng ký các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; triển khai cho cán bộ đoàn, đoàn viên đăng ký thực hiện công trình, phần việc “làm theo lời Bác”; thực hiện “Sổ tu dưỡng rèn luyện làm theo lời Bác”. Trong đó, triển khai đoàn viên, thanh niên thực hiện những công việc làm theo lời Bác hằng ngày, phù hợp với đặc thù đối tượng: thực hành tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, điện, nước, máy điều hoà nhiệt độ, thời gian hội họp, tập trung thời gian tối đa trong giờ làm việc, hạn chế làm việc riêng, thay đổi lề lối, cách thức làm việc theo hướng nhanh chóng, chủ động, tạo sự thoải mái cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác (khối cơ quan Đảng – Chính quyền – Đoàn thể); đề xuất các sáng kiến, hiến kế để rút ngắn qui trình sản xuất, hạn chế chi phí sản xuất (khối sản xuất, kinh doanh); nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh (khối báo chí, xuất bản).

 Kết hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên:

Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức học tập chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn, hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” nhằm khắc phục ít nhất 01 nhược điểm, hạn chế của bản thân, thực hiện ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng lối sống chuyên cần, giản dị, gần dân, hiểu dân, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả.

Trên cơ sở học tập, nghiên cứu nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm, các cơ sở Đoàn định hướng nội dung rèn luyện của từng cán bộ Đoàn, đoàn viên gắn với nội hàm của 04 cặp giá trị mẫu hình thanh niên (Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh) và 08 tiêu chí phong cách cán bộ Đoàn (Gương mẫu – Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo – Dám nghĩ, biết làm – Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên – Ham học hỏi – Có kỹ năng phù hợp) thông qua chương trình rèn luyện đoàn viên, cũng như tiêu chí các danh hiệu, giải thưởng do tổ chức Đoàn phát động như: danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, giải thưởng “Sao tháng Ba”, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”…

 Tạo môi trường giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động:

Ban Thường vụ Đoàn Khối hướng dẫn các cơ sở Đoàn tiếp tục nâng chất các phong trào theo đối tượng nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và phấn đấu rèn luyện, cống hiến:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ là thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với cộng đồng; trách nhiệm với công việc; trách nhiệm với bản thân); xung kích thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Khối; phát động các “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” và “Ngày làm việc 8 tiếng chất lượng, hiệu quả” tập trung giải quyết các hồ sơ phức tạp, tồn đọng của người dân, doanh nghiệp.

- Đối với phóng viên, biên tập viên là nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, góp phần  “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và phấn đấu đạt giải thưởng “Ngòi bút trẻ”.

- Đối với văn nghệ sỹ trẻ, vận động trẻ là nỗ lực trong luyện tập, thi đấu và biểu diễn để phục vụ các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao sức khỏe cho người dân, phát triển thể thao thành tích cao. Rèn luyện, phấn đấu đạt giải thưởng “Văn nghệ sỹ, huấn luyện viên vận động viên trẻ tiêu biểu”.

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kinh doanh là thực hiện phong trào “4 nhất” (chất lượng cao nhất; sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất, an toàn nhất); phát huy các ý tưởng, sáng kiến trong lao động sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tuân thủ kỷ luật lao động; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- Đối với khối trường học là thực hiện phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” (tiêu biểu trong đạo đức; tiêu biểu trong chuyên môn; tiêu biểu trong cống hiến) và phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” (đạo đức, tác phong; tay nghề; kỹ năng, thể lực), “Sinh viên 5 tốt” (học tập tốt, đạo đức tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt, thể lực tốt) nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong nhà trường; xây dựng môi trường học tập tích cực; chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực sáng tạo và tinh thần yêu nước cho học sinh, sinh viên.

Trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn đã phát động nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Bình quân hàng năm có hơn 150 công trình, mô hình, giải pháp cấp cơ sở và chi đoàn đạt hiệu quả, tiêu biểu như: công trình “Vận động đoàn viên, hội viên, người lao động đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 91% trở lên” do 03 đoàn thể Khối phát động; tọa đàm “Phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị” của Đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và Đoàn Sở Nội vụ; chương trình trang bị kỹ năng số trong lĩnh vực nông nghiệp của Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố…

Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

Việc phát hiện và tuyên dương các điển hình cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được các cơ sở Đoàn chú trọng. Trong giai đoạn 2016 – 2021 đã có 433 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cán bộ, công chức trẻ, giỏi, thân thiện… được cơ sở Đoàn bình chọn, giới thiệu tuyên dương cấp Khối và cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng giới thiệu cấp Trung ương tuyên dương 06 điển hình “Cán bộ, công chức trẻ, giỏi” toàn quốc.

Cùng với đó, công tác nhân rộng, giới thiệu gương điển hình được quan tâm thường xuyên thông qua sinh hoạt chi đoàn, giao lưu thắp sáng ước mơ, các hoạt động tình nguyện; giới thiệu gương trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội ở cấp Khối và cơ sở. Nhiều điển hình cấp Khối được giới thiệu trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố trong các chuyên đề, phóng sự.

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG TP[1] Hội nghị được tổ chức vào ngày 10/11/2021 theo hình thức trực tuyến; do đồng chí Trung tá, Tiến sỹ Hoàng Việt Lâm – Giảng viên Đại học An ninh Nhân dân báo cáo chuyên đề; với sự tham dự của hơn 800 đồng chí cán bộ Đoàn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video