Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

 

 

Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có 08 chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên trong tổng số 303 công chức, viên chức, người lao động. Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng, của cơ quan, đơn vị, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức, đấu tranh và phòng chống tiêu cực, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra - giám sát của Đảng bằng nhiều giải pháp, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, cụ thể:

1. Đảng ủy cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hàng năm và triển khai đến 100% chi bộ trực thuộc.

Trên cơ sở đó, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 20 cuộc kiểm tra, giám sát tại 08 chi bộ và 02 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc tổ chức 32 cuộc kiểm tra, giám sát đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung: Lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, việc triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; việc quản lý thẻ đảng; việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công; đảng viên thực hiện Quy định 47-QĐTW, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; việc lãnh đạo và triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kiểm tra việc thu, chi sử dụng đảng phí; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

2. Quan tâm, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát đến các cấp ủy chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo tất cả đảng viên học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và tổ chức thực hiện tốt công tác thảo luận, làm bài thu hoạch sau các đợt học tập các Nghị quyết. Lãnh đạo các chi bộ, người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và tập trung thực hiện Công văn số 988-CV/TU ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý kê khai văn bằng, chứng chỉ; kê khai tài sản thu nhập.

3. Tăng cường nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên

Đảng ủy cơ quan Hội thường xuyên nhắc nhở đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng... Phân công Đảng ủy viên phụ trách, tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, định kỳ làm việc với ban chấp hành các đoàn thể, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình, những phản ánh và diễn biến tư tưởng của đảng viên.

4. Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề quý/lần tại các chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTC ngày 06 tháng 7 năm 2018 cuả Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề từng tháng theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng chi bộ xây dựng nội dung chuyên đề khá cụ thể, nề nếp và phù hợp gắn với công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn[1], gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

5. Đảng ủy cơ quan Hội đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung được phân công trong Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU của Thành ủy, thực hiện theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12  tháng 2 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Đảng ủy thống nhất với Đảng đoàn lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện chương trình hành động số 08 của Thành ủy, Kế hoạch số 36-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao công tác giám sát của các cấp Hội. Tổ chức tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giám sát cho 100% cán bộ Hội Phụ nữ chuyên trách của 24/24 quận huyện và 319/319 phường xã về công tác giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; kỹ năng tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Công tác giám sát của các cấp Hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài đã triển khai ứng dụng các giải pháp nâng cao công tác giám sát của các cấp Hội như: Quy trình giám sát, cách xác định vấn đề, nội dung giám sát, hình thức giám sát, các bước thực hiện kế hoạch giám sát, cách thức xây dựng bộ công cụ giám sát, thực hiện báo cáo giám sát, văn bản đề xuất chính quyền và các ngành chức năng, công tác phối hợp với các ngành theo dõi kết quả sau giám sát… Qua đó, giúp các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, quận-huyện và phường - xã tổ chức tốt công tác giám sát; sau giám sát đã trao đổi, kiến nghị với các đơn vị có liên quan để quan tâm lãnh đạo thực hiện và dõi việc thực hiện những kiến nghị sau giám sát.

Việc đổi mới phương thức và một số cách làm nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt kết quả hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ đã đi vào nề nếp; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng các chi bộ và đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò giám sát nhân dân, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát kiểm tra chuyên đề theo sự phân công và tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm và các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy.

Bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu và mỗi đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm, sâu sát, chỉ đạo kịp thời, cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi, đảng bộ; thường xuyên quán triệt, triển khai những qui định, hướng dẫn, văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, triển khai, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cuộc kiểm tra; đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, không nể nang, né tránh, để có kết luận công tâm, chính xác, rõ ràng, đúng bản chất của vụ việc. Quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, cụ thể và phù hợp về nội dung, đối tượng, tiến độ và phân công thực hiện; tùy từng giai đoạn và tình hình thực tế chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát huy cao nhất hiệu quả kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, thực hiện tốt phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát phải chú trọng đến công tác tư tưởng, nhận thức, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, động viên, giúp đỡ đối tượng được kiểm tra, giám sát tích cực cộng tác khi được kiểm tra, giám sát; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phải xem việc kiểm tra, giám sát nhằm mục đích xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thấy được hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) để sửa chữa, khắc phục thì việc kiểm tra, giám sát càng có chất lượng.

 

       ĐẢNG ỦY CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ.[1] Các chuyên đề sinh hoạt hằng quý gắn với nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn tại đơn vị như: giải pháp thu hút, tập hợp hội viên, giải pháp các cấp hội tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện các đề án của Chính phủ, nâng cao công tác giám sát của các cấp Hội, công tác tuyên truyền của các cấp Hội trong tình hình mới, … 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
  03 đoàn thể Khối tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2021 (1/4/2021)
  Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ nhân đạo” (29/3/2021)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Sơn La – Điện Biên (29/3/2021)
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (19/3/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video