Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Kinh nghiệm, cách làm trong lãnh đạo giải quyết các đơn thư, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố

 

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố hiện có 03 đảng bộ bộ phận (21 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận) và 13 chi bộ trực thuộc với 420 đảng viên trong tổng số 1.214 công chức, viên chức; có 03 đảng bộ bộ phận và 04 chi bộ trực thuộc là cơ quan hành chính (theo Quy định 98-QĐ/TW), 08 chi bộ là đơn vị sự nghiệp (theo Quy định 97-QĐ/TW); 01 chi bộ là doanh nghiệp nhà nước (theo Quy định 287-QĐ/TW). Ban Chấp hành Đảng bộ Sở gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Sở gồm có 5 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, giúp ngăn ngừa, hạn chế tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong Đảng bộ Sở. Đối với công tác giải quyết các đơn thư, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên gắn với việc tổ chức thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (viết tắt là Quy định 1374) luôn được Đảng ủy Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Đảng ủy Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, về giải quyết đơn, thư  tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên. Căn cứ Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Sở đã thành lập Tổ công tác 1374 của Đảng ủy Sở, xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách nhóm xử lý hành vi  và theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định 1374 tại các chi, đảng bộ và các phòng ban, đơn vị, các đoàn thể Sở; ban hành các văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị xử lý thông tin phản ánh theo quy trình và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 định kỳ.

Sau khi thành lập Tổ công tác 1374, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với Tổ công tác 1374 trong công tác nắm bắt tình hình, tiếp nhận các nguồn thông tin, đánh giá phân loại thông tin phản ánh để xác định rõ nội dung, đối tượng bị phản ánh, tố cáo, động cơ, mục đích tố cáo làm cơ sở giải quyết theo thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua tiếp nhận và phân loại từ các nguồn thông tin phản ánh chuyển đến từ cơ quan báo chí, Đảng ủy Khối; nhận đơn trực tiếp hoặc báo cáo thông tin từ các chi, đảng bộ trực thuộc…; Đảng bộ Sở có 05 đảng viên có đơn thư phản ánh, tố cáo có các hành vi vi phạm theo Quy định 1347. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo Tổ công tác 1374 tiếp nhận, thẩm tra thông tin và báo cáo Đảng ủy Sở hướng giải quyết. Nội dung chủ yếu: Về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ; tài chính...

Tổ công tác 1374 đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, tiếp xúc đối với người bị tố cáo, phản ánh để lắng nghe trình bày, giải trình đối với những nội dung bị phản ánh, tiếp xúc với đại diện cấp ủy quản lý trực tiếp để nghe đánh giá nhận định cơ sở về những hành vi bị phản ánh; tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan. Tổ công tác 1347 đã tiến hành họp để nghe ý kiến đánh giá nhận định của từng thành viên, báo cáo, đề xuất Đảng ủy Sở hướng giải quyết vụ việc. Kết quả, Đảng ủy Sở đã giải quyết và chỉ ra 01 trường hợp tố cáo đúng một phần, 03 trường hợp tố cáo sai nhưng có nội dung cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và 01 trường hợp đang tiếp tục giải quyết, chưa có kết luận. Qua giải quyết thông tin phản ánh, đối với những đảng viên có khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm; Đảng ủy Sở xem xét xử lý nghiêm bằng hình thức thích hợp và rút kinh nghiệm chung trong toàn đảng bộ.

Bên cạnh đó, một số thông tin phản ánh khác được Tổ công tác 1374 tiếp nhận và đề xuất Đảng ủy Sở chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề tập trung vào những nội dung có thông tin, phản ánh, qua đó đã chỉ ra các hạn chế, thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Sở.

Ngoài những nội dung từ 4 nguồn thông tin và thuộc 5 nhóm hành vi theo Quy định 1374, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở cũng đã nhận được 07 đơn tố cáo mạo danh, không có danh, không rõ địa chỉ. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở phối hợp với Thanh tra Sở tìm hiểu thông tin và xem xét giải quyết làm rõ bằng nhiều hình thức như: Xác minh đơn theo danh, địa chỉ, số điện thoại của người viết đơn, yêu cầu cung cấp thông tin và ký nhận chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo; kiểm tra chuyên đề giải quyết từng vấn đề theo nội dung đơn thư phản ánh tình hình đơn vị; chuyển nội dung đơn để cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên xem xét, tự rà soát và điều chỉnh hoặc thực hiện báo cáo giải trình về Đảng ủy Sở. Trong công tác giải quyết đối với từng vụ việc, Đảng ủy Sở thường xuyên báo cáo, xin ý kiến và hướng dẫn nghiệp vụ từ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo yêu cầu. Với những cách làm trên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Sở đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh tại Sở cho thấy: Có nhiều trường hợp người tố cáo chưa nắm vững các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhận thức chưa đúng sự việc, thiếu bình tĩnh, làm đơn tố cáo gửi nhiều cấp, nhiều ngành, nội dung không chính xác, tạo áp lực cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và gây khó khăn trong quá trình giải quyết tố cáo. Một số trường hợp tố cáo (nhất là đối với đơn thư nặc danh) không vì mục đích xây dựng Đảng mà vì động cơ cá nhân, cố tình bịa đặt, vu khống nhằm hạ uy tín nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan, đơn vị và cá nhân… Mặt khác, vẫn có tình trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân tuy biết có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhưng ngại va chạm nên tố cáo nhưng giấu tên, mạo tên.

Trên cơ sở kết quả giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong thời gian qua tại đơn vị, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, phải quán triệt đầy đủ các quy định của Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với Đảng ủy Khối để được hướng dẫn, hỗ trợ; đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm thì việc giải quyết đơn thư, tố cáo đạt chất lượng, hiệu quả.

Hai là, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh. Trong quá trình giải quyết tố cáo phải căn cứ các quy định, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước để giải quyết; phải công tâm, khách quan, trung thực, không nể nang, né tránh, kết luận chính xác đúng, sai rõ ràng. Có thái độ đúng mức đối với người tố cáo và người bị tố cáo; tránh mọi biểu hiện bao che cho người bị tố cáo hoặc có thái độ hăm dọa người tố cáo.

Ba là, có biện pháp đấu tranh, thái độ dứt khoát đối với đối tượng vi phạm trên tinh thần đồng chí, nhiệm vụ được giao. Qua giải quyết đơn thư, phản ánh kịp thời xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tạo lòng tin đối với nhân dân và trong nội bộ Đảng.

Bốn là, coi trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo, quán triệt Quy định 1374 đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là về quyền và trách nhiệm phản ánh của đảng viên và công dân để họ nắm vững, thực hiện tốt. Tổ chức Đảng, cơ quan chức năng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ xử lý đơn, thư tố cáo phải bảo đảm bí mật cho người tố cáo, hướng dẫn người tố cáo thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước và có biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Năm là, cán bộ làm công tác kiểm tra cần có năng lực, kiến thức nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, công tâm, vô tư, khách quan, không định kiến, đạo đức trong sáng, thái độ giao tiếp, ứng xử có văn hóa; thường xuyên cập nhập văn bản, quy định, chủ trương mới liên quan đến các nội dung tố cáo. Quy định 1374 là một quy định mới, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

      ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
  03 đoàn thể Khối tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2021 (1/4/2021)
  Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ nhân đạo” (29/3/2021)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Sơn La – Điện Biên (29/3/2021)
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (19/3/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video