Thông tin lý luận Thông tin lý luận
NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA THẾ HỆ TRẺ TỪ BÀI VIẾT “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 

 

TÓM TẮT:

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn trong con đường và mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiến hành. Bài viết cũng đề ra cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay những nhận thức và hành động đúng đắn, từ đó chung sức rèn luyện, phấn đấu xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Từ khóa: chủ nghĩa xã hội, lý luận và thực tiễn, nhận thức và hành động, thế hệ trẻ.

 

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội do Các Mác và Phriđơrich Ăngghen khởi xướng, về sau được V.I. Lênin kế thừa và phát huy là tài sản vô giá của toàn nhân loại. Học thuyết đã chỉ ra sự chuyển đổi từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa là một tất yếu của lịch sử, phản ánh sự phát triển khách quan của xã hội loài người. Kết quả của sự thay đổi ấy sẽ tạo nên một xã hội mới mà ở đó “Thay cho xã hội tư bản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên hiệp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là sự phát triển tự do của tất cả mọi người”[1], Nhưng tất yếu, quá trình đó phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài, khó khăn phức tạp như “những cơn đau đẻ kéo dài”[2].

Thực tiễn lịch sử thế giới đã chứng minh sau sự kiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các học giả tư sản và các thế lực thù địch đã được dịp tấn công, tăng cường các “chiến dịch”, “làn sóng” xuyên tạc, bóp méo tính đúng đắn của hệ tư tưởng Mác - Lênin và cho rằng cái chết của chủ nghĩa xã hội là chắc chắn diễn ra; điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của một số quốc gia trên thế giới.

Tại nước ta, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đã làm cho không ít người, trong đó có cả những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước dao động, tỏ ra hoài nghi và mơ hồ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Những tư tưởng xét lại đã cho rằng việc Việt Nam tiếp tục phát triển theo con đường ấy trong bối cảnh Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ hơn 30 năm là “sự thụt lùi, mù quáng của Đảng và kéo dân tộc ta vào chỗ chết”.

Xuất phát từ thực tiễn trên, một vấn đề cấp bách được đặt ra là Đảng ta phải làm sao thông qua lý luận và thực tiễn tiếp tục chứng minh tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường phát triển mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn, qua đó củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, cùng chung ý chí xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà chúng ta đã xác lập. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đăng trên Báo Nhân dân số 23945 (ngày 17/5/2021). Bài viết được nhiều học giả trong và ngoài nước đánh giá cao về tính khái quát trong lý luận và thực tiễn, đã trả lời được những câu hỏi lớn trong định hướng phát triển của đất nước ta: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Sau khi nghiên cứu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, chúng tôi với vai trò là thế hệ trẻ hết sức tâm đắc và nhận thức sâu sắc những vấn đề mà bài viết trình bày ở một số khía cạnh.

1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội và những vấn đề mang tính bản chất của xã hội ấy

Khi bàn luận về chủ nghĩa xã hội, đồng chí Tổng Bí thư đã phân tích, so sánh một cách khách quan và toàn diện để làm rõ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Trong bài viết, đồng chí Tổng Bí thư đã thẳng thắn thừa nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được trong quá trình phát triển sản xuất, khoa học công nghệ và tạo ra nhiều điều kiện tiến bộ hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những vấn đề nội tại mà chủ nghĩa tư bản không thể vượt qua một cách triệt để trong quá trình phát triển của nó, đó là các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội khu vực và toàn cầu, xung đột sắc tộc, tôn giáo, bất công xã hội và sự giả tạo về các mặt tự do, dân chủ mà chủ nghĩa tư bản đang ngày ngày rêu rao: “Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất”. Những nội dung trên đã phản ánh rõ những vấn đề không thể hàn gắn cũng như bản chất thật của chủ nghĩa tư bản - một chế độ mà quyền lực chỉ nằm trong tay một bộ phận giai cấp thống trị chứ không thuộc về đại đa số nhân dân lao động.

Chính từ thực trạng đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh đến mong ước của nhân dân ta về một xã hội tốt đẹp hơn: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Đó cũng chính là sự khẳng định về những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội nhưng đồng thời cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi”.

Cụ thể hóa những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đã và đang hướng tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã giúp chúng ta hiểu một cách toàn diện và sâu sắc về chủ nghĩa xã hội mà Nhân dân Việt Nam đang xây dựng. “Đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, Các Mác cho rằng sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên và chính những vấn đề nội tại của chủ nghĩa tư bản khuyết tật đã chứng minh rằng nó chưa phải là nấc thang tiến bộ nhất trong xã hội loài người.

2. Hình thức đi lên chủ nghĩa xã hội

Hiểu biết được tính tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng vấn đề đặt ra là phải đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Trước hết, phải thực sự thấm nhuần và nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Từ sự nhất quán trong đường lối ấy, đồng chí Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra những chuyển biến trong nhận thức ngày càng đúng đắn hơn của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khắc phục những quan niệm sai lầm trước đây và với việc nhận thức và loại bỏ những sai lầm ấy, chúng ta từng bước xác định được cách thức mà chúng ta sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo đó, chúng ta cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Mặt khác, chủ nghĩa Mác - Lênin cùng thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội sẽ không dễ dàng mà luôn đầy chông gai, trắc trở, dài lâu. Đồng thời, đối với nước ta, đi lên chủ nghĩa xã hội lại càng khó khăn vì xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù địch thì ra sức chống phá...

Tuy nhiên, những khó khăn trở ngại ấy không thể che mờ những thành tựu mà chúng ta đã đạt được khi tiến hành đường lối đổi mới trong hơn 35 năm qua về nhiều mặt và điều đó như là lời khẳng định cho tính đúng đắn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Một số yếu tố có tính nguyên tắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Để đảm bảo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, trong phần cuối bài viết của mình, đồng chí Tổng Bí thư đã đưa ra những yếu tố mang tính nguyên tắc. Theo đó, một số vấn đề cần quán triệt thể hiện qua sáu điểm sau:

Một là, “phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động”, nhưng cũng cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc để chủ nghĩa và học thuyết Mác - Lênin không xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với đời sống thực tiễn.

Hai là, “nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Ba là, đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn và là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi và sự bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam; không ngừng thúc đẩy sự bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Bốn là, tạo mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước lấy lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm gốc.

Năm là, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dựa trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Sáu là, luôn nhận thức rõ, xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp lâu dài, khó khăn, phức tạp, bên cạnh các thành tựu và các mặt tích cực thì sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách kịp thời, hiệu quả.

4. Nhận thức và hành động của thế hệ trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”[3]. Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta cùng xác định và xây dựng là một xã hội thuộc về Nhân dân, do Nhân dân, phục vụ lợi ích của Nhân dân. Do đó, với tư cách là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng thành quả, Nhân dân phải ý thức và ra sức tu dưỡng, rèn luyện. Trên cơ sở chung của ý thức hệ ấy, thế hệ trẻ phải thực sự thấm nhuần tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và phải thông qua hành động để góp sức mình vào quá trình gian khổ ấy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”[4]. Thực tiễn quá trình cách mạng của đất nước cũng đã chứng minh rằng tuổi trẻ Việt Nam là một lực lượng xã hội đặc biệt, có vai trò rất quan trọng trong lịch sử, trong các giai đoạn cách mạng cũng như trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, bên cạnh việc quan tâm chăm lo thế hệ trẻ không ngừng lớn mạnh, tiến bộ về mọi mặt, cần phải có những giải pháp phù hợp để giới trẻ không bị lún sâu vào những suy nghĩ, hành vi sai trái, lệch lạc.

So với thế hệ trước, thế hệ trẻ ngày nay có điều kiện tiếp thu nhiều tri thức mới. Vì vậy mà nhận thức của thanh niên về lý tưởng và các giá trị xã hội cùng dần thay đổi theo hướng mở và phù hợp với xu thế chung của đất nước và thời đại. Tuy nhiên, những biến động phức tạp của thời cuộc và ảnh hưởng mặt trái của thời đại công nghệ số đã khiến một bộ phận giới trẻ Việt Nam đang dần xa rời những giá trị truyền thống của dân tộc, không làm chủ được bản thân trước sự lôi cuốn, huyễn hoặc của lối sống sùng ngoại, lai căng. Trong 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu ra tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, có một số biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” liên quan đến giới trẻ khá rõ nét như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng; Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Cùng với đó tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” mà Tổng Bí thư thường xuyên nhắc đến tại Đại hội, các chương trình lớn của tổ chức Đoàn.

Do đó, vấn đề cấp bách đặt ra cho các cấp bộ Đoàn hiện nay là cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Thực tế cho thấy, việc giáo dục về chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ ở nước ta đã thực hiện từ lứa tuổi mầm non và phù hợp với lứa tuổi thông qua những truyền thuyết, cổ tích, câu chuyện lịch sử, những anh hùng và những tác phẩm nghệ thuật để qua đó mỗi người trẻ hiểu hơn về truyền thống đoàn kết, quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như biết ơn những hi sinh của cha ông và thêm yêu Tổ quốc. Lớn hơn một chút, chúng ta được tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cụm từ “chủ nghĩa xã hội”, “chủ nghĩa cộng sản”, về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân thông qua việc học môn Giáo dục công dân ở chương trình giáo dục phổ thông và các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở chương trình đào tạo đại học.

Như vậy, có thể thấy việc giáo dục lý tưởng cách mạng nói chung, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói riêng ở nước ta hiện nay thực hiện từ rất sớm, đồng thời, những nội dung ấy cũng đã được khái quát để phù hợp hơn với mức độ nhận thức theo đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.

Tuy nhiên, thực trạng việc học tập các môn Khoa học xã hội và nhân văn còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn, khô khan nên chưa tạo được sự yêu thích trong các bạn trẻ. Cùng với đó, việc giáo dục lý luận chính trị có nơi, có lúc chưa thực sự thường xuyên, liên tục. Mặt khác, nội dung, hình thức, phương tiện giáo dục dù đã được đổi mới theo hướng phong phú, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với tâm lý và điều kiện tiếp nhận của thế hệ trẻ, song vẫn chưa đạt hiệu quả cao; việc tổ chức các hoạt động, phong trào, chương trình tuy diễn ra sôi nổi, đều khắp, nhưng có nơi, có lúc, cách thức tổ chức yếu, thiếu tính hiệu quả, nặng hình thức, chưa bền vững, chất lượng chưa cao. Từ đó, theo quan điểm cá nhân, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề sau:

Một là, cần thay đổi cách thức giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ. Đây là công việc đòi hỏi nỗ lực rất lớn và sự đồng lòng, chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của thầy, cô giáo và các tổ chức của thanh niên là đặc biệt quan trọng.

Trước hết, đối với giáo viên, giảng viên cần có cách truyền đạt các kiến thức lý luận một các phù hợp, sinh động và gắn với thực tiễn để tạo hứng thú cho giới trẻ, từng bước hình thành nhận thức đúng đắn cho các em. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, trong đó chú trọng đến cách thức truyền tải thông tin đảm bảo gần gũi và dễ tiếp cận với giới trẻ.

Đối với các tổ chức thanh niên mà cụ thể là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thanh niên cần lấy nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa làm nhiệm vụ hàng đầu. Chú trọng phát huy, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn - Hội trong nắm bắt, định hướng, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, thanh niên; đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các hành trình tham quan, học tập thực tế, các cuộc thi, hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các ứng dụng và mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo, YouTube). Đồng thời, phải gắn các nội dung trên vào các phong trào hành động cách mạng của thanh niên như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Hai là, bản thân mỗi người trẻ cần tự chủ động trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình để từ đó có những hành động đúng đắn.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới đất nước có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không chủ yếu là do lực lượng thanh niên ngày nay quyết định. Cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là tùy thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. Với trọng trách lớn lao ấy mỗi người trẻ chúng ta, trước hết, phải có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước; nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức được những vấn đề có tính bản chất của chủ nghĩa xã hội và con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Cùng với nhận thức ấy, lập trường tư tưởng phải vững vàng, không hoang mang, dao động trước những luận điệu chống phá các thế lực thù địch, luôn vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã chọn.

Từ những nhận thức đúng đắn ấy, thanh niên cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, nhạy bén của mình góp phần vào quá trình xây dựng đất nước, hướng tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên cần thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phòng và chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực học tập, rèn luyện để hoàn thiện mình. Đồng thời, cần thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn trước các sự kiện chính trị trong nước và diễn biến tình hình khu vực, thế giới; chủ động, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, xúi giục thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc. Mặt khác, đoàn viên, thanh niên cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các chương trình, chiến dịch tình nguyện. Qua đó, giáo dục, rèn luyện ý thức cho thế hệ trẻ và củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào thế hệ trẻ, từ đó góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, hướng tới chủ nghĩa cộng sản.

Có thể nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầy tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ, kết tinh những giá trị lý luận và thực tiễn, cũng là thông điệp gửi đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay nhận thức khoa học và đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần rất quan trọng để thế hệ trẻ Việt Nam có cùng nhận thức, thấy rõ trách nhiệm và thể hiện quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, cho dù phía trước con đường cách mạng của dân tộc còn nhiều khó khăn, thử thách. Từ đó, mỗi người trẻ thiết lập cho mình một mục tiêu, một ý chí theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[5].

 

Nguyễn Hoàng Bảo Việt

Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021.

3. Nguyễn Phú Trọng. (2021). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


 

 [1] C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, t.36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.628.

[2] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.19.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 604.

[4] Thư Bác Hồ gửi thanh niên (năm 1947).

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, H, 2011, t15, tr. 616.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video