danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

   


 
 
 
Lần 2 Lần 2
Phát biểu của Bí thư Thành ủy  (5/1/2016)
Diễn văn khai mạc  (6/1/2016)
Báo cáo kiểm điểm  (6/1/2016)
Báo cáo chính trị  (6/1/2016)
Nghị quyết Đại hội  (6/1/2016)
Diễn văn bế mạc  (6/1/2016)

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin trong truyền thông xã hội ở Việt Nam hiện nay (4/11/2022)
  Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức sống mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước (29/9/2022)
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới (28/9/2022)
  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh (25/9/2022)
  Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (21/9/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video