danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Báo cáo chính trị

 

 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN-CHÍNH-ĐẢNG THÀNH PHỐ  LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2015-2020)

 

        PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐỘNG CỦA CHI BỘ;  TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH,  VỮNG MẠNH; ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG  GÓP PHẦN GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI.

Phương châm Đại hội:  “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”.

 PHẦN MỞ ĐẦU

Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng vào đầu nhiệm kỳ có 73 tổ chức cơ sở đảng với 6.000 đảng viên, 33.000 công chức, viên chức và người lao động; hiện nay có 72 tổ chức cơ sở đảng với 7.000 đảng viên, 22.000 công chức, viên chức và người lao động, với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau: cơ quan tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu tổng hợp, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; công tác nội chính; thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản; công tác đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp… Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ của một đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II là sự kiện chính trị quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối và đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015 – 2020.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

Nhiệm kỳ 2010 – 2015 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động đến mọi mặt của đất nước và thành phố: khủng hoảng kinh tế thế giới; sự bất ổn về chính trị ở một số nước trong khu vực và trên thế giới; sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo IS; thiên tai diễn ra thường xuyên, khắp nơi trên thế giới, gây thiệt hại nghiêm trọng; vấn đề chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp... Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, nghị quyết, chính sách đúng đắn, kịp thời trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực về mọi mặt của đất nước. Thành phố đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ IX đề ra, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển thành phố bền vững.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015), năm năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; nhận thức được vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong khối đối với việc tham mưu khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, vượt qua những khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai xây dựng và thực hiện năm chuyên đề: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ”; “Công tác phát triển đảng viên mới”; “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng”; “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền”; “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát”. Qua đó tiến hành nhiều giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đổi mới phương thức giao ban định kỳ với các tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức giao ban chuyên đề hàng quý về công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận…, từ đó khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong từng mặt công tác Đảng, đảm bảo thống nhất các giải pháp thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ Khối.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chỉ thị 10–CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09–HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có Hướng dẫn 09–HD/ĐUK ngày 08/8/2012 và Hướng dẫn 22–HD/ĐUK ngày 22/5/2014 về nội dung và phương thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp, có chất lượng hơn; tạo sự chuyển biến của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng từ chi bộ. 

Ngoài các giải pháp chủ yếu của Đảng ủy Khối được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tích cực, nghiêm túc, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa nhiều giải pháp phong phú, đa dạng, sát hợp với thực tiễn tại đơn vị thông qua việc nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện nghị quyết chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy và cơ quan.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Các cơ sở đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nhiều giải pháp trong công tác chuyên môn và triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ nhằm góp phần ổn định kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố.

 Các cơ sở đảng, các ban xây dựng Đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhiều mặt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, góp phần giúp Trung ương tổng kết từ thực tiễn của Thành phố. Các cơ sở đảng, các sở, ngành quản lý nhà nước lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tham mưu tổng hợp, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội đã góp phần làm cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đô thị của thành phố từng bước chuyển biến tích cực, sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, thu chi ngân sách đạt và vượt kế hoạch, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có hiệu quả. Đầu tư phát triển toàn xã hội tiếp tục được duy trì, nhất là đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng theo tinh thần Nghị quyết số 13 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 khóa XI. Tham mưu và chung tay thực hiện tốt các phong trào tương thân, tương trợ, chăm lo cho đồng bào các giới và đối tượng gặp khó khăn, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ nhân dân; tham mưu nhiều giải pháp thực hiện đạt được những kết quả tích cực về chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả cao[1]. Chú trọng tham gia và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 6 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX như: công tác xóa, giảm ngập nước; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tinh thần phục vụ nhân dân và ý thức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; cải cách tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thanh tra, kiểm tra đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực công tác nội chính đã tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đạt nhiều chuyển biến tích cực, giảm án tồn đọng, không xử oan người vô tội, không để lọt tội phạm. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản đã bám sát tôn chỉ, mục đích, kịp thời tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, xây dựng tính nhân văn, cổ vũ công cuộc đổi mới của đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực công tác đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp trong khối đã thực hiện nhiều biện pháp, cải tiến nhiều nội dung trong tập hợp, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có nhiều giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Nhiều phong trào hành động nhận được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố; nhất là các phong trào xã hội từ thiện, thi đua lao động, an ninh Tổ quốc… Thông qua đó, các đoàn thể đã góp phần tuyên truyền, định hướng về tư tưởng và bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước cho đoàn viên, hội viên.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra nhiều giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao trong nhiệm kỳ qua, theo đúng phương châm xây dựng Đảng là then chốt.

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới thiết thực, hướng về cơ sở, tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động trong khối. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được tổ chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc; chuyên đề “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng” do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai thực hiện bước đầu đã phát huy tác dụng; việc tăng cường thảo luận tại chi bộ gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, phong trào thi đua yêu nước, nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên; từng bước phát huy đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể để việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết sinh động, sâu rộng hơn trong công chức, viên chức, người lao động thông qua các phong trào, hội thi tìm hiểu, hiến kế… qua đó định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của đất nước góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối về thời cơ, thách thức của thành phố, của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; giáo dục tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu, thủ đoạn và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, phóng viên, văn nghệ sĩ, vận động viên, luật sư trẻ.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng cấp ủy được tổ chức hàng năm[2]; vai trò giảng viên kiêm chức của các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phát huy; phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới. Đối với các lớp cấp ủy, nội dung thường xuyên được cập nhật sát với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo theo giáo trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời tập trung hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những tình huống cụ thể ở cơ sở. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cấp ủy, phóng viên, biên tập viên các báo, đài, nhà xuất bản trong khối[3] theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển đảng viên và đào tạo lý luận chính trị đối với phóng viên, biên tập viên các báo, đài, nhà xuất bản.

2.2. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Đảng ủy Khối xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là công việc thường xuyên, lâu dài; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quán triệt và triển khai đầy đủ, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Khối. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra các nhóm giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, các nội dung và giải pháp trọng tâm được xác định là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo hướng sát với cơ sở, tập trung ở các đơn vị mang tính chất đặc thù, có nhiều khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là một số đơn vị được Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm; rà soát, bổ sung và thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I; củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng thiết thực; nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa vi phạm. Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực và được thể hiện trong các mặt của công tác xây dựng Đảng và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc, thường xuyên của Đảng bộ Khối, từng bước đi vào chiều sâu, tính chủ động được nâng lên. Các tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Việc học tập được duy trì bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chủ đề hàng năm, tìm hiểu các tác phẩm của Bác, kể chuyện về Bác, về nguồn, tọa đàm, hội thi…; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức của ngành nghề. Đa số đảng viên đăng ký rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực công tác, cải cách hành chính, nâng cao ý thức, chất lượng phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...; được các cấp ủy cơ sở quan tâm đánh giá kết quả rèn luyện. Những vấn đề bức xúc hoặc cần tập trung lãnh đạo để nâng cao chất lượng công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã được các cơ sở đảng xây dựng thành chuyên đề, đưa vào sinh hoạt chi bộ thảo luận tìm giải pháp thực hiện. Sự nỗ lực của các đoàn thể chính trị trong khối đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm, nâng chất.

Kết quả tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong lời nói, việc làm; công chức, viên chức và người lao động tích cực, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện. Qua đó, nhiều đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tuyên dương về sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức đối với công việc; nhiều tập thể được tuyên dương về cách thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW có hiệu quả. Kết quả đó đã góp phần xây dựng niềm tin trong nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng ủy Khối đã phát động cuộc thi với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim tôi” từ cơ sở đến cấp khối[4]. Qua hội thi, một lần nữa khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thật sự cần thiết, phù hợp với tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cổ vũ ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Từ kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân.

2.3. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

2.3.1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ:

Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của các cấp ủy đảng có chuyển biến tích cực,  từng bước đi vào nền nếp, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Hầu hết các chi bộ sinh hoạt có nội dung cụ thể, thiết thực, phong phú, bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng viên được tiếp nhận nhiều thông tin về tình hình trong nước và quốc tế; được phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên; những vấn đề về tư tưởng phát sinh trong cơ quan đơn vị được chi bộ quan tâm giải quyết. Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ dành thời gian để đảng viên thảo luận đóng góp ý kiến các nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên và góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại đơn vị. Việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ” đã góp phần tạo chuyển biến tốt trong sinh hoạt cấp ủy các cấp và chi bộ[5].

2.3.2. Công tác phát triển đảng viên:

Đảng ủy Khối luôn quan tâm hướng dẫn kịp thời và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển Đảng. Cùng với việc thực hiện chuyên đề “Công tác phát triển đảng viên mới” đã tạo chuyển biến rõ nét về số lượng và chất lượng đảng viên mới được kết nạp, các cấp ủy cơ sở đảng và đảng viên xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị. Việc phát triển Đảng trong lực lượng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản theo Chỉ thị 16-CT/TU ngày 01/6/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy đã có sự chuyển biến tích cực hơn. 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, có phân công cấp ủy viên, đảng viên theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú do các đoàn thể giới thiệu. Nhiều cấp ủy cơ sở, chi bộ xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng ngày càng chú trọng hơn về chất lượng, không chỉ đòi hỏi quần chúng giỏi về chuyên môn mà phải được rèn luyện qua việc tham gia phong trào do các đoàn thể tổ chức, có nhận thức và động cơ vào Đảng đúng đắn, được sự tín nhiệm cao trong các tổ chức đoàn thể[6].

Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên đã phát huy tính tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu khắc phục những hạn chế, thiếu sót; giữ gìn phẩm chất đạo đức; nghiêm túc học tập, tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới để tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị; đã có những sáng kiến, công trình đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, được bình chọn là chiến sĩ thi đua; nhiều đồng chí được tín nhiệm, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ quản lý tại cơ quan, đơn vị; được giới thiệu ứng cử tham gia ban chấp hành các đoàn thể; một số đồng chí sau khi được công nhận đảng viên chính thức được quy hoạch vào cấp ủy cơ sở. Trong nhiệm kỳ, hầu hết các đảng viên dự bị đều được xét công nhận đảng viên chính thức (chỉ có 05/2400 đảng viên dự bị bị xóa tên, chiếm tỷ lệ 0,20%).

2.3.3. Công tác quản lý đảng viên được cấp ủy đảng, chi bộ quan tâm quản lý chặt chẽ hơn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác và quan hệ với quần chúng thông qua việc chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Hầu hết đảng viên đều chấp hành nghiêm Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; việc quản lý đảng viên theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú được cấp ủy thực hiện nền nếp. Qua ý kiến nhận xét cấp ủy nơi cư trú phục vụ công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, hầu hết các đảng viên trong khối đều thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2.3.4. Công tác cán bộ được tập trung vào việc đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước theo phân cấp quản lý cán bộ. Tập trung làm tốt công tác kiện toàn bộ máy cơ quan đơn vị; bổ sung kịp thời nhân sự cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ Khối, nhân sự Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhân sự lãnh đạo quản lý của cơ quan, đơn vị. Hầu hết cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo của đơn vị, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau quy hoạch, cấp ủy chủ động thực hiện đào tạo về công tác Đảng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Một số đơn vị thực hiện công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo thông qua thực tiễn từ cơ sở. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được nhiều đơn vị thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham gia ý kiến cho 370 cán bộ phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Để giúp đội ngũ cấp ủy cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, năm 2011 - 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”, qua đó góp phần đánh giá năng lực của đội ngũ cấp ủy cơ sở. Trong quá trình hoạt động, nhiều đồng chí đã tích cực góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương 85 đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

2.3.5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm theo quy định của Trung ương, nhằm bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Quy định 127-QĐ/TW ngày 03/11/2004 của Ban Bí thư về việc đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, đảng viên có con quan hệ hôn nhân với người nước ngoài và kết nạp những người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài vào Đảng; Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Thông báo 104-TB/TW ngày 27/9/2012 của Bộ Chính trị về chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị nhằm phục vụ công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên cho các cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung thực hiện rà soát tiêu chuẩn chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại 10 cơ quan, đơn vị trong khối[7].

2.3.6. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc; kết quả đánh giá, phân tích chất lượng phản ánh thực chất hơn, nhất là từ năm 2012 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tập thể các cấp ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại đảng bộ, chi bộ cơ sở[8]; chất lượng đội ngũ đảng viên hàng năm được nâng lên[9].

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát:

Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, cải tiến về nội dung và phương pháp thực hiện; phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động kiểm tra, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; quán triệt và nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh các sai phạm đúng thẩm quyền; quan tâm kiện toàn và trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở, tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát... qua đó giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nắm bắt thực chất hoạt động của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, phát hiện những mô hình, cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ sở để kịp thời có hướng giải quyết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoạt động; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra; giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ trực thuộc cấp ủy; phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; kịp thời xem xét, xử lý đảng viên vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong nhiệm kỳ, chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được nâng lên rõ nét, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối[10]. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, thời gian và đúng thẩm quyền; tập trung giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, thư tố cáo. Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm minh, đúng nguyên tắc, phương châm của Đảng. Các hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được xem xét, quyết định căn cứ quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương[11].

Việc xây dựng và thực hiện nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát” của Đảng ủy Khối đã đi sâu nghiên cứu, đánh giá, nhận xét, phân tích nguyên nhân mặt làm được và tồn tại trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện; từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối; góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến khá rõ nét trong nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

2.5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:

Việc quán triệt, triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25 -NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã được cấp ủy các cơ sở đảng quan tâm triển khai thực hiện[12]. Công tác dân vận từng bước được nâng cao hiệu quả kết hợp chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể; đồng thời nhận thức công tác dân vận là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hầu hết cấp ủy cơ sở đảng đều có phân công cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị.

Được Trung ương cho phép thí điểm thành lập Ban Dân vận Đảng ủy Khối từ năm 2008, việc chỉ đạo về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối đang dần định hình nội dung cũng như phương thức phù hợp. Ban Dân vận Đảng ủy Khối ngày càng phát huy được vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, nội dung, phương thức lãnh đạo, biện pháp tổ chức thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với tình hình cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cơ sở về lãnh đạo công tác dân vận của chính quyền và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể, nòng cốt trong việc xây dựng và thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền”.

 Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước đã được đảng ủy các sở, ngành tiếp tục tăng cường lãnh đạo, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị, trong đó tập trung các giải pháp nhằm giảm phiền hà, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, thời gian đi lại của công dân, đơn vị, doanh nghiệp. Vai trò của các đoàn thể cơ sở tham gia cải cách hành chính đạt kết quả nhất định. Công tác tiếp dân tại các cơ quan quản lý nhà nước trong khối có nhiều chuyển biến, thể hiện rõ nét trong việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, các khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của công dân, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại đông người có tính chất phức tạp, kéo dài đã được kiểm soát, hạn chế phát sinh “điểm nóng” phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thành phố.

Cấp ủy các đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, phát huy tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, doanh nghiệp. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan được quan tâm nâng chất, đạt một số kết quả nhất định. Việc phát huy tốt dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan cũng như dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho.

Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của các đoàn thể chính trị - xã hội, thường xuyên định hướng chương trình công tác năm của các đoàn thể, quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn thanh niên cộng sản, có kế hoạch đào tạo, quy hoạch, phát triển đảng viên từ đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: tiếp tục được Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ sở đảng tập trung lãnh đạo theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở và Đoàn Khối tạo môi trường, điều kiện phát huy tính sáng tạo và nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; khuyến khích cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo và khơi sức thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về tình hình thời sự, biển đảo…

Đoàn Thanh niên cộng sản đã triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát chủ đề hàng năm do Đoàn cấp trên phát động, đặc biệt chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh - kỳ nghỉ hồng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng: chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, tư vấn pháp luật, xây dựng cầu nông thôn, sửa chữa nhà tình nghĩa...; các hoạt động xung kích tham gia chương trình cải cách hành chính với gần 200 công trình thanh niên có hiệu quả thiết thực; cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường chất lượng bộ máy chuyên trách, kinh phí hoạt động, phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công đoàn Viên chức Thành phố: thường xuyên được chỉ đạo, định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào; tăng cường phối hợp, phát huy tính chủ động của công đoàn các cấp. Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung đào tạo xây dựng nguồn nhân lực cơ sở, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bước đầu tổ chức có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”; cụ thể hóa nội dung “Tháng công nhân” theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên thành “Tháng công nhân – công chức – viên chức”. Tăng cường công tác liên tịch phối hợp, phát huy thế mạnh của các sở ngành trong tuyên truyền pháp luật, hội thi cải cách hành chính và phong trào văn - thể - mỹ. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; công tác đền ơn, đáp nghĩa; công tác xã hội; tham gia vận động tốt Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Hội Cựu chiến binh: Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” kết hợp thực hiện 4 chương trình trọng điểm do Hội Cựu chiến binh thành phố phát động; làm tốt công tác kết nạp hội viên, kịp thời củng cố về số lượng và chất lượng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối và cơ sở hội; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng và động viên hội viên đoàn kết cùng tập thể công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm cấp trên giao. 

II. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ:

1. Mặt làm được:

Đảng bộ Khối đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở; lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tiếp cận tình hình nhiệm vụ mới phù hợp với tính chất, đặc điểm của đơn vị; ban hành và triển khai có hiệu quả các hướng dẫn về nội dung và phương thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới và từng bước nâng chất. Trong công tác tư tưởng, lấy chi bộ làm đơn vị mấu chốt, là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục đảng viên; bí thư chi bộ làm nòng cốt, trực tiếp đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, xuyên tạc, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối. Chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; công tác tuyên truyền, thông tin thời sự, nhất là về tình hình biển đảo được thực hiện kịp thời; quan tâm công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng được duy trì, nâng cao chất lượng, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Việc đăng ký rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở có những cách làm, mô hình hay, hiệu quả từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác phát triển Đảng có sự chuyển biến về chất; công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện tốt; chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ từng bước được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

 Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, tăng cường, có sự chuyển biến từ chi bộ, góp phần giữ vững nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy cơ sở trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được định hình rõ hơn trong các cơ quan, đơn vị hành chính. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong toàn đảng bộ; việc nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm được xác định đó là dân chủ cơ sở, dân vận của chính quyền và người thực hiện là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc thực hiện chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, tham gia các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi cán bộ công chức trẻ giỏi, tiêu biểu, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả. Qua đó đã hạn chế dần tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà nhân dân, quan liêu, cửa quyền, tham ô, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức thành phố. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước được tập trung thực hiện tốt, thể hiện rõ vai trò của các đoàn thể cơ sở trong việc tham gia công tác này. Các đơn vị đã phát huy tốt hơn dân chủ nội bộ; công khai, minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách; tham gia tích cực, trách nhiệm đối với chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới của thành phố.

2. Mặt hạn chế:

Trong công tác lãnh đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối chưa có những hướng dẫn cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và đặc thù của từng đơn vị.

Công tác chính trị tư tưởng: Việc nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và công tác bồi dưỡng, giáo dục cán bộ trẻ được quan tâm nhưng chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Công tác tuyên truyền vẫn còn nặng một chiều, tính chiến đấu và sức thuyết phục chưa cao. Vẫn còn hiện tượng đảng viên ngại phát biểu trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mặc dù đã trở thành công việc thường xuyên nhưng một số nơi chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, chưa phát huy đúng mức vai trò của các đoàn thể; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

Một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đúng và đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ về công tác cán bộ; chậm xem xét công tác quy hoạch; chưa thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo lý luận chính trị cho đảng viên, có đảng viên được đề bạt chưa đảm bảo về trình độ lý luận chính trị; trong sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay theo chức năng, nhiệm vụ; chưa chú trọng công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể; chưa đề ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW cho cán bộ ngoài Đảng mà chỉ họp bàn giải quyết công tác sự vụ, ít đề cập công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác cán bộ, coi đó là nhiệm vụ chính quyền; thiếu định hướng lãnh đạo công tác đoàn thể; có nơi đảng ủy thiếu định hướng lãnh đạo các chi bộ trực thuộc. Một số chi bộ còn lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, còn lẫn lộn nội dung sinh hoạt chủ đề theo Chỉ thị 03-CT/TW với sinh hoạt chuyên đề; chưa thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình; chưa nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên và những vấn đề bức xúc tại đơn vị nên còn xảy ra tình trạng đơn thư tố cáo, khiếu nại; có nơi đảng viên có biểu hiện sai phạm, vi phạm nhưng chi bộ chậm phát hiện.

Công tác phát triển Đảng chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và nguồn quần chúng của các cơ sở đảng. Một số cấp ủy cơ quan báo chí, xuất bản chưa đầu tư đúng mức công tác phát triển Đảng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên nên chưa đạt chỉ tiêu theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 01/6/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy; chưa đạt chỉ tiêu kết nạp từ đoàn viên thanh niên cộng sản. Một số đơn vị còn chạy theo chỉ tiêu, xem nhẹ tiêu chuẩn kết nạp, chưa quan tâm công tác bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng về chính trị nên chất lượng đảng viên chưa cao, chưa đảm bảo đúng tiêu chuẩn; có trường hợp nhận thức về Đảng chưa đầy đủ, thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên trong thời gian dự bị đã sai phạm, dẫn đến kỷ luật trong thời gian dự bị. Công tác sưu tra kết luận phục vụ công tác kết nạp Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều trường hợp chậm kết luận ảnh hưởng đến công tác phát triển Đảng ở cơ sở.

Công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy chi bộ chưa được quan tâm đúng mức, có nơi buông lỏng, thiếu chặt chẽ. Một số trường hợp đảng viên đi nước ngoài không báo cáo với chi bộ; đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc nhưng không chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương; có trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhưng chi bộ không gặp được đảng viên để xử lý.

Một số đảng bộ, chi bộ chưa đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên theo đánh giá phân tích chất lượng hàng năm. Trong nhiệm kỳ có 3 đảng bộ yếu kém, do cấp ủy chưa tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; chưa quan tâm công tác quản lý, giáo dục đảng viên để xảy ra sai phạm dẫn đến thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng; việc nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên chưa chặt chẽ, chưa phát hiện hết các sai phạm của cán bộ, đảng viên có dư luận phản ảnh trong nhân dân.

Hàng năm, vẫn còn một số cơ sở đảng không xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra; hoặc có xây dựng nhưng chưa quan tâm đến việc tổ chức thực hiện, hồ sơ thủ tục chưa đảm bảo theo quy định; chưa phân định rõ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra một số cơ sở đảng còn biểu hiện ngại đụng chạm; thiếu tính chiến đấu, chưa phát huy chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Đảng; chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để có kế hoạch kiểm tra; chưa phát huy hết chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Đảng; chưa thực hiện giám sát chuyên đề với cấp ủy viên cùng cấp; còn chậm và lúng túng trong giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật.

Cấp ủy chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở tuy có chuyển biến về nhận thức nhưng chưa thật sự quan tâm đến công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Một số chi bộ còn lúng túng về nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát và thiếu sự chủ động trong việc tự kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên.

Công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Thái độ và phong cách của cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị còn thể hiện thiếu hòa nhã, quan liêu khi tiếp xúc với công dân. Việc bồi dưỡng, giới thiệu, tuyên dương điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa được thực hiện thường xuyên. Mức độ hài lòng của nhân dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có nơi chưa cao. Một số đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thiếu quan tâm tính hiệu quả, công khai, minh bạch.

Hoạt động đoàn thể ở một số cơ sở còn chậm đổi mới nội dung và phương thức; chưa nắm sát tình hình, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thanh niên và chưa chủ động đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp; vai trò xung kích và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn ở một số nơi chưa được thể hiện rõ nét.

3. Nguyên nhân mặt làm được và hạn chế:

3.1. Nguyên nhân mặt làm được:

Đảng ủy Khối luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; xác định đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững; tập trung tư duy, sáng tạo, đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc.

Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ trên tất cả các mặt công tác; phát huy vai trò, tính chủ động, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở đảng và đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; sự đồng thuận, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực thực hiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối góp phần tạo nên sức mạnh, vượt qua khó khăn, cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đoàn kết, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; quan tâm toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng; cùng với các ban ngành, đoàn thể trực thuộc khối nêu cao tinh thần gương mẫu, tính tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong các phong trào hành động cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối có bước trưởng thành về nhận thức và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện. 

3.2. Nguyên nhân hạn chế:

Đảng ủy Khối không trực tiếp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nên việc đánh giá hiệu quả các mặt công tác và kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng chưa mang tính toàn diện.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đôi lúc chưa tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng; chưa tập trung chỉ đạo nâng chất ở những tổ chức cơ sở đảng chưa đạt trong sạch, vững mạnh; chưa nhân rộng cách làm hay, hiệu quả của các chi bộ, đảng bộ làm tốt; công tác phát triển đảng trong lực lượng phóng viên, biên tập viên và ở các cơ quan hội đặc thù chưa được chỉ đạo quyết liệt; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành trong việc theo dõi, chỉ đạo các đơn vị phụ trách. Công tác tham mưu của các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối chưa sâu sát các đơn vị cơ sở nên đôi lúc chưa kịp thời tham mưu kiểm tra, xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm.

Việc vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiệu quả, chất lượng công việc thấp, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Một số cấp ủy chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; còn lúng túng trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng và công tác quản lý đảng viên; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chưa đầy đủ, chưa sâu sắc nên chưa dành thời gian đầu tư đúng mức vào công tác xây dựng Đảng ở đơn vị, còn bị áp lực nhiều về công tác chuyên môn, thường xuyên biến động về nhân sự nên bị động trong công việc, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của một số ít cấp ủy khá mờ nhạt, dẫn đến tình trạng cấp ủy không lãnh đạo được công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1. Xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp sẽ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả đối với các tổ chức cơ sở đảng là những cơ quan lãnh đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan tâm toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng nhưng cần có sự chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ngay từ đầu nhiệm kỳ để tạo sự thống nhất cao và quyết tâm tổ chức thực hiện.

2. Phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là vai trò của bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ là yếu tố quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng và đoàn thể tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn cấp ủy; đề ra giải pháp thích ứng, đổi mới nội dung và phương pháp để nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

3. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; quy trình, thủ tục đúng quy định, kết luận chính xác, rõ ràng, thuyết phục; thực hiện công tác hậu kiểm tra việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm sẽ giúp ích cho cấp ủy cấp trên trong công tác lãnh đạo, quản lý đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, giúp các cấp ủy cơ sở nhận thấy rõ các hạn chế, khuyết điểm và đầu tư các giải pháp khắc phục.

4. Hoạt động của các đoàn thể phải theo sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thường xuyên tham mưu cho Đảng để có định hướng và chỉ đạo cho phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình công tác năm cụ thể, có giải pháp phù hợp và tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ để hoạt động đoàn thể đi vào chiều sâu, từng bước đổi mới. Chủ động đề xuất, tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện nhằm thực hiện tốt chủ trương chung của Trung ương và Thành ủy về các mục tiêu, nhiệm vụ an sinh xã hội.

PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ II (2015 – 2020)

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và luôn có những vấn đề mới phát sinh; sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra nghiêm trọng; vấn đề hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; những biến động trong khu vực và thế giới tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước và thành phố, đòi hỏi các tổ chức đảng trong khối phải xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong việc lãnh đạo tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vững vàng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị; tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 5 NĂM (2015 – 2020):

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại từng đơn vị cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong khối phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và người lao động có nhận thức đúng đắn về tình hình thời sự, thời cuộc theo chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm thực thi chức trách nhiệm vụ, khắc phục thái độ vô cảm với bức xúc của tổ chức doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng cơ quan, đơn vị trở thành môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh, tiếp tục phát huy sức mạnh văn hóa với tư cách là nền tảng, là động lực và là mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

III. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Ít nhất 95% đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

2. Ít nhất 95% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cơ sở đảng yếu kém.

3. 100% đảng viên và ít nhất 80% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng.

4. 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 98%.

6. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cả nhiệm kỳ là 2.000; tỷ lệ đảng viên mới là đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú phấn đấu đạt 40%.

7. Hàng năm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Công  đoàn Viên chức Thành phố, Hội Cựu chiến binh Khối đạt xuất sắc và vững mạnh xuất sắc.

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đối với các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Thành ủy đề ra những chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động về xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị thật sự “trong sạch, vững mạnh”. Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và cải tiến thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, sâu sát cơ sở, phát hiện kịp thời vấn đề, thu thập và xử lý thông tin, nâng cao chất lượng các thẩm định, đề xuất và nâng cao hiệu quả sơ, tổng kết thực tiễn.

Đối với các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện cải cách hành chính; tổ chức bộ máy tinh gọn; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực, chuyên môn cao; tích cực phòng, chống mọi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tham ô, lãng phí; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của Thành phố trong những năm tiếp theo.

Đối với các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác nội chính: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; xây dựng bộ máy tinh gọn, cán bộ có nhận thức sắc bén về quan điểm chính trị, giỏi về chuyên môn để đủ sức đấu tranh với mọi hành vi tội phạm, ngăn chặn mọi mầm mống bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Đối với các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội: Tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, đầu tư nâng chất hoạt động các tổ chức cơ sở, phát triển sâu rộng và thực chất hơn; kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với các hoạt động phong trào để vận động toàn xã hội, nòng cốt là lực lượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo… của Thành phố. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các đoàn viên, hội viên và các giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với các cơ sở đảng ở cơ quan báo chí, xuất bản: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng, tuân thủ nghiêm tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, xuất bản; nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng chính trị, phổ biến những thông tin tích cực là chủ đạo; các thông tin phải sắc bén, chính xác, thận trọng và chặt chẽ; khắc phục có hiệu quả các hạn chế; khuyết điểm. Tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; xây dựng và phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên vừa hồng vừa chuyên nhằm góp phần tạo ra sự thống nhất cao trong nội bộ và sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực đấu tranh chống tiêu cực, đấu tranh, phản bác kịp thời, sắc bén các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể:

2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời, sâu rộng quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục trong công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường phối hợp đào tạo lý luận chính trị; tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm theo hướng thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp khối đến cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng.

2.2. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:

Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mọi tổ chức, cá nhân. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy và các đoàn thể kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng đổi mới, nâng chất và thường xuyên phát hiện, tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được nhân dân tin tưởng, tạo nền tảng, động lực xây dựng môi trường xã hội lành mạnh nhằm góp phần phát triển thành phố bền vững.

Phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác của cấp ủy cơ sở; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát việc xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy chế tại các cơ sở đảng trực thuộc; thường xuyên nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy trí tuệ và trách nhiệm của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hướng vào giải quyết những khó khăn, bức xúc, tồn tại, hạn chế kéo dài. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

2.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:

2.3.1. Nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là những chi bộ, đảng bộ chưa đạt trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải đảm bảo theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đầu tư nâng chất tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác quản lý đảng viên; tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ người đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng, củng cố cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể cấp ủy đi đôi với nâng cao trách nhiệm cá nhân của đồng chí bí thư cấp ủy.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể cấp ủy và đảng viên; thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo đúng thực chất;  xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những đảng viên vi phạm quy định của Điều lệ Đảng, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2.3.2. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên bảo đảm đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng; tập trung phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú, đoàn viên Công đoàn ưu tú trong lực lượng công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ tiêu biểu... Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 2.000 đảng viên mới.

2.3.3. Làm tốt công tác cán bộ: tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy cơ quan, đơn vị đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị; chủ động công tác đào tạo sau quy hoạch, quan tâm tạo nguồn từ cán bộ trẻ và cán bộ nữ, tạo điều kiện phát huy tài năng trong các lĩnh vực công tác; phát hiện cán bộ có năng lực, đủ chuẩn chất về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ hiện nay ở một số cơ sở đảng.

2.3.4. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Nắm vững các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện hành nhằm phục vụ kịp thời công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và công tác phát triển đảng viên; đảm bảo giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước; cảnh giác những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng từ tư tưởng đến hành động để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện sai trái về nhận thức chính trị, cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, yêu cầu và tính chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò người đứng đầu và các đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra theo các nghị quyết Trung ương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng; kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm tập huấn, trang bị kiến thức nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở và đảng viên; đảm bảo thực hiện kiểm tra, giám sát đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Xây dựng cơ chế phối hợp hài hòa giữa Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí một cách triệt để và đồng bộ; đề ra các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, vi phạm kỷ luật. Phấn đấu hạn chế thấp nhất số đảng viên vi phạm kỷ luật phải xem xét xử lý.

2.5. Công tác dân vận:

Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW khóa XI; thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan đảng, nhà nước, cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu của nhân dân trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác thanh tra công chức, công vụ để chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện, hành vi sách nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, tham nhũng trong các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vai trò của ban thanh tra nhân dân trong giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định pháp luật về dân chủ; lãnh đạo các đoàn thể thực hiện giám sát phản biện xã hội. Thực hiện tốt nghị quyết hội nghị cán bộ công chức – viên chức, hội nghị người lao động, đối thoại với người lao động tại nơi làm việc.

2.6. Lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội:

2.6.1. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trẻ. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đăng ký các công trình nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Khối vững mạnh, góp phần tham gia xây dựng Đảng. Phát động đoàn viên các cơ sở đoàn đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, trong đó chú ý đến việc đăng ký phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị.

2.6.2. Công đoàn Viên chức Thành phố:

Giáo dục nhận thức chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao năng lực công tác thực thi công vụ, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học, thực hiện thành công chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020.

Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; nâng cao vai trò đại diện của tổ chức công đoàn tham gia, giám sát thực hiện chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức và người lao động. Vận động cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội ủng hộ biên giới, hải đảo. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét phát triển, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

2.6.3. Hội Cựu chiến binh:

Tiếp tục vận động hội viên phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên cộng sản và Công đoàn Viên chức giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức hội và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 V. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Về chính trị, tư tưởng:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng. Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng ở cơ sở xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo Ban Chấp hành các đoàn thể xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch liên tịch hàng năm để đảm bảo Đảng lãnh đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ Khối; định kỳ gặp gỡ Ban Chấp hành, đoàn viên ưu tú của các đoàn thể để lãnh đạo hoạt động và định hướng phấn đấu.

Tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các quan điểm sai trái. Lãnh đạo các cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung công tác tư tưởng hàng năm, quý, tháng. Cấp ủy - trước hết là bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong sinh hoạt Đảng, cơ quan, đoàn thể; dự báo diễn biến, khắc phục tình trạng mơ hồ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ Khối. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xây dựng ý thức thực hành dân chủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng phải đi đôi với tập trung, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng dân chủ để cổ súy cho những tư tưởng trái với quan điểm, đường lối của Đảng.

Tăng cường công tác nắm tình hình thực tiễn, phát hiện những khuynh hướng tư tưởng, tâm trạng và dư luận trong từng cơ quan, đơn vị và trong khối; tham mưu chính xác, kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng một cách hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng phù hợp với đặc điểm, trình độ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối và trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là sinh hoạt tư tưởng; thông tin thời sự; nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các đợt thảo luận nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; kết hợp nắm bắt, đánh giá nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh với những quan điểm, nhận thức lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy ở cơ sở, nghiệp vụ công tác tư tưởng cho cán bộ tuyên giáo; cập nhật thông tin thường xuyên, thông tin có tính định hướng cho cán bộ, đảng viên; đẩy lùi các loại thông tin lệch lạc, tiêu cực; tăng cường trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tích cực xây dựng các điển hình và tuyên truyền điển hình làm cho tính tích cực, tiến bộ được nhân rộng, trở thành phổ biến.

2. Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên:

Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Mỗi cấp ủy nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị trong cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo từ việc ra nghị quyết, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ đến việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đảm bảo phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định; khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, buông lỏng vai trò lãnh đạo; tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng nơi còn sinh hoạt ghép; củng cố những tổ chức Đảng chưa đạt trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Tập trung lãnh đạo cấp ủy, chi bộ đảm bảo sinh hoạt đủ 12 kỳ trong năm và chi bộ sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý/lần; chất lượng sinh hoạt phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục; nâng cao tính tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các cấp ủy phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trong đó chú ý phát hiện cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có đức, có tài; công tác cán bộ đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, hạn chế những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi, những vị trí công tác nhạy cảm. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Phát triển đảng viên mới đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Điều lệ Đảng. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới từng năm gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Tập trung phát triển Đảng từ đoàn viên thanh niên cộng sản, đoàn viên công đoàn ưu tú trong đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ khoa học kỹ thuật, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ. Quan tâm phát triển Đảng ở những phòng, ban, đơn vị có số lượng đảng viên ít hoặc chưa có đảng viên.

Thực hiện tốt công tác thẩm tra xác minh và rà soát tiêu chuẩn chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát:

Phát huy tính chủ động của các cấp ủy cơ sở; tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp ủy cơ sở; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát; gặp gỡ và trao đổi với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở để xác định những vấn đề trọng tâm khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

 Xây dựng cơ chế phối hợp và thông tin giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, chính quyền, thanh tra cấp trên kết luận, nhận xét, đánh giá đối với tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo là đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối để việc nắm tình hình và đánh giá đúng mức đối với tổ chức đảng và đảng viên. Duy trì và tiếp tục phát huy việc phân công chuyên trách Đảng ủy Khối đi dự họp cấp ủy cơ sở, tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thông tin tình hình kịp thời đến các Ban của Đảng ủy Khối.

Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, của các tổ chức đoàn thể đối với cán bộ công chức thực thi công vụ; cùng với công tác kiểm tra của các cấp ủy, chính quyền kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người có hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đồng thời quy trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó lãnh đạo trực tiếp tại đơn vị. Các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 35-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xác định nội dung trọng tâm hàng năm với những giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy các hình thức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở trong triển khai thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác dân vận; gắn công tác dân vận với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác vận động nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về công tác dân vận.

Tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân. Tăng cường lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trong đó trọng tâm là tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động; đưa hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đi vào thực chất, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các nội dung theo quy định và dân chủ trong quan hệ với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy vai trò các đoàn thể trong giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy các cơ sở đảng về việc lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan báo chí; về việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; vượt qua khó khăn; khắc phục hạn chế, tồn tại; nêu cao ý chí và quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra./.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI


[1] Các công trình giao thông, thủy lợi, xóa nhà tạm, nhà dột cho người dân tại các xã huyện Bình Chánh theo Thông báo 746-TB/TU của Thành ủy

[2] Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.056 đảng viên mới; 2.935 đối tượng kết nạp Đảng; 1.145 bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; 635 đồng chí cán bộ được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo.

[3] Đảng ủy Khối đã phối hợp tổ chức 05 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 456 cấp ủy, cán bộ quy hoạch cấp ủy; phóng viên, biên tập viên các báo, đài, nhà xuất bản trong khối.

[4] Hội thi được tổ chức từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015 với hơn 7.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia viết bài.

[5] Năm 2011 có 26/503 chi bộ sinh hoạt không đủ 12 kỳ (tỷ lệ 5,15%) và 289/503 chi bộ sinh hoạt chuyên đề không đủ quý/lần (tỷ lệ 57,45%); đến năm 2014 chỉ còn 4/559 chi bộ sinh hoạt không đủ 12 kỳ (tỷ lệ 0,71%) và 27/559 chi bộ sinh hoạt chuyên đề không đủ quý/lần (tỷ lệ 4,83%).

[6] Tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét quyết định kết nạp 2.400/2.500 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 96%, trong đó đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú là 922, tỷ lệ 38,41%.

 [7] Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận 2.036 hồ sơ rà soát bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó phục vụ công tác cán bộ là 1.210 hồ sơ và kết nạp Đảng là 826 hồ sơ.

[8] Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2011 đạt 83,3%; năm 2012 đạt 74,67%;  năm 2013 đạt 87,14%; năm 2014 đạt 69%. So với chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối thì đến năm 2013 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (85% cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh). Riêng năm 2014, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh có giảm là do yêu cầu đánh giá tổ chức đảng cơ sở theo hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về khống chế tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nhưng không vì thế mà chất lượng tổ chức cơ sở đảng giảm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng năm 2014 ở nhiều mặt có sự chuyển biến hơn về chất so với năm 2013.

[9] Năm 2011, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 94,88%; hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ 3,65% và vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 0,56%; đến năm 2014, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 97,5%; hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ 2,15% và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 0,31%. 

[10] Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện 402 cuộc kiểm tra, 40 cuộc giám sát; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện 64 cuộc kiểm tra, 34 cuộc giám sát.

[11] Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình; đạo đức, lối sống của đảng viên; vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...

[12] 100% cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.  

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video