danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Nghị quyết Đại hội

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG THÀNH PHỐ

LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020

   

Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 8 năm 2015 đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới; sau khi nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và thảo luận tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng thành phố.

QUYẾT NGHỊ

I/ Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015, ĐẠI HỘI KHẲNG ĐỊNH

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố là một đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp với 72 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc bao gồm nhiều loại hình khác nhau. Trong năm năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; nhận thức được vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, các cấp ủy tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới và từng bước nâng chất. Chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; công tác tuyên truyền, thông tin thời sự; quan tâm công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng được duy trì, nâng cao chất lượng, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Việc đăng ký và rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Công tác phát triển Đảng có sự chuyển biến về chất; công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện tốt; chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ từng bước được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, tăng cường, có sự chuyển biến từ chi bộ, góp phần giữ vững nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy cơ sở trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Việc nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước được tập trung thực hiện tốt. Các đơn vị đã phát huy tốt hơn dân chủ nội bộ; công khai, minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách; tham gia tích cực, trách nhiệm đối với chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, khuyết điểm cần quyết tâm khắc phục. Trong công tác lãnh đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối chưa có những giải pháp cụ thể để lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Việc nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và công tác bồi dưỡng, giáo dục cán bộ trẻ được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mặc dù đã trở thành công việc thường xuyên nhưng một số cấp ủy cơ sở chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, chưa phát huy đúng mức vai trò của các đoàn thể.

Một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đúng và đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ về công tác cán bộ; công tác quy hoạch định kỳ chưa rà soát bổ sung; chưa thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo lý luận chính trị cho đảng viên, có cán bộ được đề bạt chưa đảm bảo về trình độ lý luận chính trị. Một số chi bộ chưa thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn hạn chế; công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy chi bộ chưa được quan tâm đúng mức, có nơi buông lỏng. Một số cấp ủy cơ quan báo chí, xuất bản chưa đầu tư đúng mức công tác phát triển Đảng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên; một số đơn vị còn chạy theo chỉ tiêu, xem nhẹ tiêu chuẩn kết nạp, công tác bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng về chính trị chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng; một số chi bộ còn lúng túng về nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát và thiếu sự chủ động trong việc tự kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa vi phạm.

Thái độ và phong cách của cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị còn biểu hiện quan liêu, thiếu hòa nhã khi tiếp xúc với công dân. Mức độ hài lòng của nhân dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có nơi chưa cao. Một số đơn vị thiếu quan tâm tính hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Hoạt động đoàn thể ở một số cơ sở còn chậm đổi mới nội dung và phương thức; chưa nắm sát tình hình, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thanh niên; chưa chủ động đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp; vai trò xung kích và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể ở một số cơ sở chưa được thể hiện rõ nét.

Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm: (1) Về khách quan, Đảng ủy Khối không trực tiếp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nên việc đánh giá hiệu quả các mặt công tác và kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng chưa mang tính toàn diện. (2) Nguyên nhân chủ quan là trực tiếp và quyết định, Đảng ủy Khối có lúc chưa tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng; chưa tập trung chỉ đạo nâng chất ở những tổ chức cơ sở đảng chưa đạt trong sạch, vững mạnh; chưa nhân rộng cách làm hay, hiệu quả của các chi bộ, đảng bộ; công tác phát triển đảng trong lực lượng phóng viên, biên tập viên và ở các cơ quan hội đặc thù chưa được chỉ đạo quyết liệt; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành trong việc theo dõi, chỉ đạo các đơn vị phụ trách. Công tác tham mưu của các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối chưa sâu sát các đơn vị cơ sở nên đôi lúc chưa kịp thời tham mưu kiểm tra, xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm. Một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng và công tác quản lý đảng viên; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chưa dành thời gian đầu tư đúng mức, còn bị áp lực nhiều về công tác chuyên môn, thường xuyên biến động về nhân sự chi ủy, chi bộ nên bị động trong công việc, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của một số ít cấp ủy khá mờ nhạt, dẫn đến tình trạng cấp ủy không lãnh đạo được công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm

Một là, xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; đề ra nhiều giải pháp sát hợp với các loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ngay từ đầu nhiệm kỳ để tạo sự thống nhất cao và quyết tâm tổ chức thực hiện.

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là vai trò của bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ là yếu tố quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng và đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.

Ba là, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục, kết luận chính xác, rõ ràng, thuyết phục, giúp các cấp ủy cơ sở nhận thấy rõ các hạn chế, khuyết điểm và đầu tư các giải pháp khắc phục.

Bốn là, hoạt động của các đoàn thể phải dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, từng bước đổi mới đi vào chiều sâu. Chủ động đề xuất, tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện nhằm thực hiện tốt chủ trương chung của Trung ương và Thành ủy về các mục tiêu, nhiệm vụ an sinh xã hội.

2. VỀ mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội nhất trí

2.1. MỤC tiêu

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại từng đơn vị cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong khối phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và người lao động có nhận thức đúng đắn về tình hình thời sự theo chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm thực thi chức trách công vụ, khắc phục thái độ vô cảm với bức xúc của tổ chức doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng cơ quan, đơn vị trở thành môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh, tiếp tục phát huy sức mạnh văn hóa với tư cách là nền tảng, là động lực và là mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

2.2. Các CHỈ tiêu CHỦ YẾU

(1) Ít nhất 95% đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

(2) Ít nhất 95% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cơ sở đảng yếu kém.

(3) 100% đảng viên và ít nhất 80% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng.

(4) 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(5) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 98%.

(6) Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cả nhiệm kỳ là 2.000; tỷ lệ đảng viên mới là đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú phấn đấu đạt 40%.

(7) Hàng năm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Công đoàn Viên chức Thành phố, Hội Cựu chiến binh Khối đạt xuất sắc và vững mạnh xuất sắc.

2.3. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN

(1) Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Thành phố đề ra những chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự “trong sạch, vững mạnh”. Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, chuyên môn cao; thực hiện cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, phản bác kịp thời, sắc bén các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của Thành phố trong những năm tiếp theo. Tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và giỏi chuyên môn nghiệp vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tính chiến đấu, tính định hướng chính trị, đảm bảo tuân thủ nghiêm tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, xuất bản.

(2) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng.

Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, thống nhất hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục trong công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp khối đến cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng.

(3) Tiếp tục lãnh đạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa và làm cho việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mọi tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãnh phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng đổi mới, nâng chất và thường xuyên phát hiện, tuyên dương gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa, thuyết phục từ cơ sở.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ quan, đơn vị; xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy chế tại cơ sở; thường xuyên nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hướng vào giải quyết những khó khăn, bức xúc, tồn tại, hạn chế kéo dài; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

(4) Nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, xây dựng cơ sở đảng thật trong sạch, vững mạnh

Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là những chi bộ, đảng bộ chưa đạt trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải đảm bảo theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đầu tư nâng chất sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác quản lý đảng viên; tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ người đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng, củng cố cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh. Phát huy vai trò của tập thể cấp ủy đi đôi với nâng cao trách nhiệm cá nhân của đồng chí bí thư cấp ủy.

Công tác phát triển đảng viên phải bảo đảm đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng; tập trung phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú, đoàn viên Công đoàn ưu tú trong lực lượng công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy cơ quan, đơn vị đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từng bước tinh gọn, đạt chuẩn quy định theo chức danh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị; chủ động công tác đào tạo sau quy hoạch, quan tâm tạo nguồn từ cán bộ trẻ và cán bộ nữ, công tác giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt tại cơ quan, đơn vị phải đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ hiện nay ở một số cơ sở đảng.

Nắm vững các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện hành nhằm phục vụ kịp thời công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và công tác phát triển đảng viên; đảm bảo giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước; cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng từ tư tưởng đến hành động để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện sai trái về nhận thức chính trị, cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

(5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp ủy cơ sở; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát; gặp gỡ và trao đổi với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nắm bắt tình hình hoạt động tại cơ sở để xác định những vấn đề trọng tâm khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Xây dựng cơ chế phối hợp và thông tin giữa Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, chính quyền, thanh tra cấp trên về kết luận, nhận xét, đánh giá đối với tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo diện Thành ủy quản lý là đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối để việc nắm tình hình và đánh giá đúng mức đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, của các tổ chức đoàn thể đối với cán bộ công chức thực thi công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người có hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đồng thời quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; việc kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên tại các cơ sở.

(6) Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 35-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI); xác định nội dung trọng tâm hàng năm với những giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy các hình thức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở trong triển khai thực hiện công tác dân vận nhằm tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân. Tăng cường lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trong đó trọng tâm là tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động hàng năm; đưa hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đi vào thực chất, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các nội dung theo quy định và dân chủ trong quan hệ với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

(7) Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy vai trò các đoàn thể trong giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy các cơ sở đảng về việc lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

II/ Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa II tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III/ Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức cơ sở đảng đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

IV/ Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II gồm 27 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 48 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để quyết định chuẩn y theo quy định.

V/ Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II và các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối khóa II.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.   

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video