danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Báo cáo kiểm điểm

 

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNGNHIỆM KỲ 2010-2015

 

 

          PHẦN MỞ ĐẦU

         Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố (gọi tắt là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở những quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp theo Quy định 1338-QĐ/TU ngày 19/10/2009, nay là Quy định 3198-QĐ/TU ngày 24/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ủy Khối có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với việc xây dựng đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy, trong đó trọng tâm thực hiện ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Cũng trong nhiệm kỳ, một số tổ chức cơ sở Đảng loại hình doanh nghiệp chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố theo quyết định của Thành ủy.

        Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đầu nhiệm kỳ có 32 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có 08 đồng chí (trong đó có Bí thư, 02 Phó Bí thư).  Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 14 đồng chí được điều động, luân chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu (trong đó có Bí thư, 03 Ủy viên Thường vụ).  Để đảm bảo số lượng, cơ cấu theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã kiện toàn, bổ sung 12 đồng chí vào Ban Chấp hành (trong đó có Bí thư, 03 Ủy viên Thường vụ). Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 30 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có 08 đồng chí (trong đó có Bí thư, 02 Phó Bí thư).

             Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Báo cáo này, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

 1/. Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ:

1.1/. Về ưu điểm:

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối luôn nhận thức nhất quán quan điểm xây dựng Đảng là then chốt nên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cải cách thủ tục hành chính, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của thành phố.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã sớm xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động xây dựng các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I thông qua các nội dung, chương trình công tác định kỳ hàng năm, 6 tháng, quý; xây dựng và phân kỳ triển khai các chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ”, “Công tác phát triển đảng viên mới”, “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng”, “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát”, “ Nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền”. Nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, báo cáo thông tin thời sự, các hoạt động giáo dục truyền thống, các lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy, đảng viên mới, cảm tình Đảng,…

- Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và tích cực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay sau tổng kết cuộc vận động theo Chỉ thị 06-CT/TW, đảm bảo tính liên tục, thường xuyên trong việc xây dựng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung sổ tu dưỡng rèn luyện của đảng viên; đồng thời bổ sung kịp thời các nội dung mới ngay sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo việc đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể định kỳ và định hướng cho cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ngoài Đảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hình thức phù hợp, qua đó đã tuyên dương nhiều tập thể và cá nhân điển hình.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với nhận thức phải tạo ra được những chuyển biến cụ thể, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo,… Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc ba vấn đề cấp bách đã được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra, gắn với thực tế tình hình của Đảng bộ Khối; chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tại cơ sở đảng.

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung đề ra các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, của các cơ sở đảng cũng như của từng cán bộ, đảng viên. Bước đầu, toàn Đảng bộ Khối có sự chuyển biến trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối đảm bảo các chuẩn mực về đạo đức; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng với cơ cấu hợp lý, tăng cán bộ trẻ và cán bộ nữ; thực hiện quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành với cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và Thành ủy; chỉ đạo có chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và đoàn thể.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, định hướng và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các đoàn thể (Công đoàn viên chức, Đoàn TNCS Khối, Hội Cựu chiến binh Khối) trong thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối và chức năng nhiệm vụ của từng đoàn thể; lãnh đạo công tác phối hợp, liên tịch trong tổ chức hoạt động của các đoàn thể cấp khối và cơ sở.

Nguyên nhân ưu điểm:

- Nguyên nhân khách quan:

  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; sự phối hợp, hướng dẫn chặt chẽ của các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; sự chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Nguyên nhân chủ quan:

   + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bám sát những định hướng, nội dung cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I đã đề ra.

   + Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp cho hoạt động chung của Ban Chấp hành và của đảng bộ.

   1.2/. Về khuyết điểm:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có trách nhiệm về các mặt hạn chế, yếu kém của đảng bộ được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành trình với Đại hội:

Ngoài việc đưa vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và trên cơ sở tự đánh giá của cấp ủy cơ sở Đảng về nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị,  Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chưa có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, hiệu quả hơn đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; đồng thời chưa khai thác và phát huy được hết các tiềm lực và thế mạnh của các cơ sở đảng.

Tình hình công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng chưa đạt yêu cầu, chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng trong nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh về tư tưởng tại cơ sở.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ tuy có những chuyển biến tích cực nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành cần tập trung hơn nữa đối với các cơ sở đảng còn có mặt hạn chế trong triển khai tổ chức thực hiện tại cơ sở.

- Bên cạnh đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện tốt nhiệm vụ, còn một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chưa thực hiện triển khai đầy đủ các nội dung định hướng của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối đến cơ sở đảng mình phụ trách.

Nguyên nhân khuyết điểm:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Do Ban Chấp hành Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp nên Ban Chấp hành không có đầy đủ các điều kiện để lãnh đạo, chỉ đạo sát nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

+ Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt trong lãnh đạo tại đơn vị, quỹ thời gian đầu tư cho công việc của Ban Chấp hành có gặp khó khăn nhất định.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối chưa phát huy hết trí tuệ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

+ Một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có lúc chưa dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

2/. Kiểm điểm của Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Đảng ủy:

2.1/. Về ưu điểm:

 -  Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Đảng ủy đã chủ động, sáng tạo trong đề xuất nội dung với Ban Chấp hành và trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành như:

     + Đổi mới nội dung, phương pháp học tập nghị quyết, học lý luận chính trị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đổi mới công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng tại các cơ sở đảng; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cơ sở đảng và đoàn thể; tổ chức hội thi “Bác Hồ trong trái tim tôi” trong toàn Đảng bộ Khối (năm 2014 tổ chức ở cấp cơ sở, năm 2015 tổ chức ở cấp Khối), đạt được nhiều kết quả tốt.

      + Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; đã cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về sinh hoạt chuyên đề hàng quý thành hướng dẫn nội dung và phương thức sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ từ năm 2012, góp phần nâng cao nhận thức, giải quyết những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, đảng bộ.

       + Từ nhận thức xác định vai trò quan trọng của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy nên Ban Thường vụ đã tổ chức thường xuyên việc bồi dưỡng cấp ủy. Đầu nhiệm kỳ tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, giữa và cuối nhiệm kỳ tổ chức các lớp học bồi dưỡng cấp ủy theo chương trình chung và có bổ sung thêm một số nội dung khác phục vụ cho công tác cấp ủy, từ đó năng lực công tác của cấp ủy có được nâng lên.

      + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hội nghị giao ban và tập huấn chuyên đề cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của cơ sở; tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng.

    + Đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận của chính quyền thông qua các buổi tọa đàm, tuyên dương “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện Kết luận của Thành ủy về phân công Đảng ủy Khối tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc huyện Bình Chánh.

     + Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo hoạt động các đoàn thể thông qua định hướng chương trình công tác năm của từng đoàn thể khối; định kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy khối làm việc Ban Thường vụ các đoàn thể trong tổ chức hoạt động của từng đoàn thể.

     + Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; điều hành của Thường trực và Bí thư Đảng ủy khối, thông qua việc lập các tổ công tác theo dõi hoạt động các cơ sở Đảng, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng hướng dẫn tận tình, đầy đủ các thủ tục, quy trình nghiệp vụ cho cơ sở đảng; tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề hàng quý; gặp gỡ đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên cộng sản ưu tú; đảm bảo công tác sơ, tổng kết trong tất cả hoạt động; nâng cao chất lượng ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành;...

- Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Đảng ủy đã chủ động đề xuất nội dung với Ban Chấp hành và  tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” trong Đảng bộ Khối; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở đảng đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết TW4. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở đảng kịp thời; chỉ đạo hoàn tất công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các Ban xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối; lãnh đạo công tác nhân sự tại các đoàn thể Khối; tập trung lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kết nạp đảng viên mới.

Nguyên nhân ưu điểm:

- Nguyên nhânkhách quan:

  Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được ban hành sớm, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động và được thực hiện nghiêm túc.

- Nguyên nhânchủ quan:

  Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đoàn kết, trách nhiệm, kiên trì trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề ra.

 

   2.2/. Về khuyết điểm:

   - Một số báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trình với Ban Chấp hành có chất lượng chưa cao về nội dung đánh giá kết quả và định hướng hoạt động.

  - Có nội dung chương trình công tác đã được Ban Chấp hành thông qua, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực và Bí thư Đảng ủy thực hiện còn chậm.

Nguyên nhân khuyết điểm:

- Nguyên nhânkhách quan:

Với đặc điểm của một đảng bộ không có chính quyền cùng cấp và tính đa dạng về nhiệm vụ chính trị của các loại hình cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối, dẫn đến việc nắm bắt kịp thời các diễn biến hoạt động của các cơ sở đảng có khó khăn nhất định.

- Nguyên nhânchủ quan:

 Ban Thường vụ, Thường trực và Bí thư Đảng ủy có lúc chưa tập trung đúng mức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa kiên trì đeo bám các kiến nghị với Thành ủy nhằm phát huy tốt nhất khả năng hoạt động của Đảng bộ Khối.

 

PHẦN THỨ HAI:

VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH,

LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhận thức việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và giữ gìn đạo đức lối sống vừa là nhiệm vụ, vừa là nhu cầu tự thân. Vì vậy trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy không ngừng xây dựng và triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Quá trình thực hiện có những ưu, khuyết điểm như sau:

   1/. Về ưu điểm:

- Về phương thức lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy vừa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện theo quy chế làm việc, chương trình công tác, vừa phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ luôn quan tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Không ngừng đổi mới hình thức sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; đổi mới cách ra nghị quyết, có phân công trách nhiệm rõ ràng, có kiểm tra, giám sát cụ thể.

 - Về phong cách, lề lối làm việc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng việc phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân; phát huy việc nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm thực hiện việc đi cơ sở, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh ở cơ sở đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết để rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay cần nhân rộng. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Thường trực Đảng ủy làm việc với các Ban xây dựng Đảng, văn phòng và các đoàn thể về chương trình công tác năm, kết quả thực hiện 6 tháng để đảm bảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ của các Ban xây dựng Đảng, văn phòng và các đoàn thể Khối. Định kỳ hàng tháng, Thường trực Đảng ủy Khối giao ban cơ quan chuyên trách Đảng và đoàn thể để cán bộ chuyên trách nắm bắt đầy đủ và tham gia xây dựng chương trình công tác hàng tháng..

- Về giữ gìn đạo đức, lối sống, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều có lập trường, quan điểm vững vàng, có ý thức đấu tranh bảo vệ Đảng; giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với quần chúng.

Nguyên nhân ưu điểm:

- Nguyên nhânkhách quan: Đa số các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ sở, đều có nhận thức đúng đắn và ý thức nêu gương.

- Nguyên nhânchủ quan: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đảm bảo nền nếp sinh hoạt, vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối vừa bám sát thực tiễn của cơ sở đảng để điều chỉnh phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc cho phù hợp.

2/. Về khuyết điểm:

-  Công tác rà soát hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác phát triển Đảng và công tác cán bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở đảng.

-  Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành tuy có đạt tỷ lệ trên 2/3, nhưng lại rất ít khi đạt được 100%. Việc sinh hoạt Ban Chấp hành theo từng nhóm đã được sắp xếp, phân công từ đầu nhiệm kỳ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

 -  Một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chưa phản ảnh đầy đủ, kịp thời tình hình của cơ sở đảng do mình phụ trách cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Nguyên nhân khuyết điểm:

- Nguyên nhânkhách quan:

Đa số các Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ sở, thường bị động trong công tác chuyên môn làm ảnh hưởng đến việc tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối chưa mạnh dạn trong góp ý, đề xuất với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhằm đảm bảo chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành và thực hiện đầy đủ hơn vai trò Ủy viên Ban Chấp hành.

+ Một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có lúc chưa dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

PHẦN KẾT LUẬN:

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc của Đảng; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, đồng thời bám sát thực tiễn của cơ sở Đảng để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Những kinh nghiệm được rút ra, đó là:    

1. Chủ động và kiên trì thực hiện các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ chủ động và kiên trì trong công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, hoạt động của Đảng bộ Khối đạt được bốn vấn đề lớn tại các cơ sở Đảng: nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên khá rõ; sự chuyển động về công tác dân vận rõ nét hơn; nhận thức của cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát có được nâng lên; công tác tư tưởng được quan tâm hơn.

2. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải luôn xem cơ sở là trọng tâm để đề ra nội dung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời luôn xem hiệu quả hoạt động ở cơ sở là thước đo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

3. Phát huy vai trò của đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách cơ sở đảng là cầu nối quan trọng trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành đến cơ sở và phản ảnh kịp thời, đầy đủ hoạt động của cơ sở đảng, nhất là những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành.   

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua, mong sự góp ý của Đại hội.

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI  

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video