Báo cáo chính trị

                     

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2010-2015)
______
                    
Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 03 tháng 7 năm 2007, trên cơ sở hợp nhất hai đảng bộ: Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể Thành phố và Đảng bộ khối Chính quyền Thành phố. Là một đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, phần lớn đảng viên trong Đảng bộ khối có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, là cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu ở các lĩnh vực quan trọng của thành phố. Các tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện  nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị có tác động trực tiếp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Sự hợp nhất để thành lập Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã xác lập vai trò, vị trí mới của Đảng ủy khối với chức năng nhiệm vụ lớn hơn, nặng nề hơn và hiệu quả công tác cao hơn, do phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất đồng bộ hơn.
Ban Chấp hành Đảng bộ khối báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2007-2010; trình Đại hội xem xét, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015 như sau:
 
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA
ĐẢNG BỘ KHỐI TRONG GIAI ĐOẠN 2007–2010
 
 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Năng lực lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực
Ba năm qua, những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn thách thức trong nước, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Chính quyền Thành phố, các đảng bộ, chi bộ cơ sở  trong Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bám sát yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Thành phố; phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế–xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở…góp phần vào sự phát triển của Thành phố.
1.1. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu qua nắm sát diễn biến tình hình, phát hiện vấn đề, nhân tố mới, thu thập và xử lý tốt thông tin, đề xuất thẩm định tốt hơn, giúp Thành ủy xây dựng, ban hành, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từ đó hệ thống chính trị của Thành phố được kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từng bước được đổi mới và hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.
 1.2. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội đã bám sát các nghị quyết và sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, ngành, đơn vị phụ trách; kịp thời phát hiện, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các qui định thuộc thẩm quyền Thành phố, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật sát với thực tiễn kinh tế - xã hội Thành phố; bổ sung chính sách tạo vốn, nâng cao năng lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là các công trình trọng điểm có tính đột phá, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, bình ổn giá cả, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, đóng góp tích cực cho mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ đã góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế–xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.
1.3.Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác nội chính, đã tham mưu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy về lĩnh vực nội chính, tư pháp. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phòng ngừa kéo giảm tội phạm và tham nhũng, lãng phí; đồng thời phát hiện nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí thu hồi hàng trăm tỷ đồng và xử lý nghiêm minh các cán bộ sai phạm.
1.4. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản
Là Đảng bộ có nhiều cơ sở đảng là cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản, là cơ quan báo chí, xuất bản với nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, sách, tạp chí… đã lãnh đạo việc nhận thức đúng đắn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí. Quan tâm đến việc thực hiện chủ trương nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ Đảng viên, Biên tập viên, phóng viên, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tuân thủ tôn chỉ, mục đích, chức năng của từng cơ quan báo chí, xuất bản để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; định hướng dư luận xã hội; là diễn đàn của nhân dân; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các thành tích lao động sáng tạo; quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút đầu tư, du lịch; bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống tiêu cực, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đã góp phần tạo được sự thống nhất về nhận thức chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân.
1.5. Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, các đoàn thể chính trị – xã hội: đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân. Với phương châm hướng về cơ sở làm nền tảng cho mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đã lãnh đạo đổi mới phương thức đi cơ sở; phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình cơ sở, từng bước khắc phục bệnh “hành chính hóa” , tìm giải pháp phát huy sự chủ động của tổ chức cơ sở của đoàn thể chính trị - xã hội; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với các phong trào hành động cách mạng, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, góp phần củng cố lòng tin, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối ngày càng được củng cố và có bước phát triển, khắc phục dần tình trạng đảng vụ, hành chính trong công tác xây dựng Đảng
2.1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đạt một số kết quả tích cực, là đơn vị được Thành ủy chọn làm điểm, toàn Đảng bộ Khối  triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng chỉ đạo của Thành ủy. Đảng bộ Khối đã thực hiện nghiêm túc và vận dụng sinh động các nội dung Cuộc vận động với tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, học tập do cơ sở đảng và các đoàn thể trong Khối tổ chức thực hiện, có hàng trăm công trình, việc tốt mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo đã gương mẫu tham gia học tập các chuyên đề, thực hiện bản thu hoạch cá nhân, đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các tổ chức đảng đã xây dựng tiêu chí đạo đức, lối sống và chương trình hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cơ sở Đảng, Đảng ủy khối đã xem xét, tuyên dương ba lần 144 tập thể và 336 cá nhân, hai lần tham quan về nguồn “ Làng Sen quê Bác-Đường Trường sơn huyền thoại” và “Viếng Lăng Bác-thăm chiến khu Việt Bắc” cho gần 150 gương điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động.
Qua ba năm thực hiện Cuộc vận động, đã tạo chuyển biến khá tích cực trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Gần 1.000 gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thể hiện trên các lĩnh vực cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu đã được biểu dương, nhân rộng bước đầu có tác dụng lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức; ngăn ngừa, hạn chế suy thoái về phẩm chất chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành cuộc vận động chính trị, tư tưởng, văn hóa rộng lớn, là một nội dung trong sinh hoạt chi bộ ở từng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể; tạo động lực giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân hăng hái thi đua lao động, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.
2.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động trên nhiều lĩnh vực. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương được tổ chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc, gắn với việc xây dựng kế hoạch của Đảng bộ thực hiện các chương trình hành động của Thành uỷ.Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, các cấp ủy tập trung vào những vấn đề trọng tâm để tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu gắn với thực tiễn của lĩnh vực công tác tại đơn vị mình.  Thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”  của các thế lực thù địch; khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều nhận thức được mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, thực hiện dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước và sự lớn mạnh của hệ thống chính trị. Ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tốt.
Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị được nhiều cấp ủy quan tâm… đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
2.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được đẩy mạnh,vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Toàn Đảng bộ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy; Đảng ủy khối xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39–NQ/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy, chi bộ thực hiện có nề nếp chế độ sinh hoạt định kỳ; nhiều chi bộ chú ý đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng hơn đến sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hầu hết đảng viên thực hiện tốt Quy định 76–QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú. Đảng ủy khối chú trọng lãnh đạo, kiểm tra thường xuyên các tổ chức cơ sở đảng về thực hiện quy chế hoạt động, chế độ sinh hoạt cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc, sát với thực chất hơn, và chất lượng tổ chức cơ sở đảng chuyển biến khá rõ nét, 84% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Chất lượng đội ngũ đảng viên tăng dần lên, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 99% . 
2.4. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy nhận thức đúng đắn, là một tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ hàng năm, được thực hiện khá chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, đúng quy định.Cấp ủy cơ sở thực hiện đồng bộ quy trình khảo sát, tạo nguồn, chú trọng về chất lượng ngay từ công tác phát hiện qua phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của các đoàn thể, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ thử thách đến việc xác minh lịch sử chính trị và xét kết nạp. Tập trung phát triển đảng viên tại những bộ phận trọng yếu chưa có đảng viên, nơi có nhiệm vụ khó khăn, đoàn viên thanh niên ưu tú, cán bộ nữ, phóng viên, biên tập viên, công nhân, lao động… Tính đến hết tháng 6 năm 2010, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.739 đảng viên mới, vượt hơn 2 lần (1.739/ 800) chỉ tiêu kế hoạch hai đảng bộ khối đề ra; trong đó 43,76% là đoàn viên thanh niên ưu tú và  nữ  chiếm  43,36%.
2.5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm theo quy định của Trung ương, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện  tốt quy chế bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tổ chức đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên nhằm làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tiến hành thường xuyên việc sưu tra, rà soát lịch sử chính trị phục vụ cho công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, việc nắm tình hình chính trị hiện nay đã được đại bộ phận cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện tốt, song cũng còn một vài cơ sở lúng túng, thậm chí xem nhẹ trong thực hiện. Hầu hết các trường hợp Đảng viên đi nước ngoài học tập, tham quan, du lịch, thăm thân nhân…đều chấp hành nghiêm qui định 17-QĐ/TW ngày 10/12/1996 của Bộ Chính trị, một số trường hợp khi ra nước ngoài chưa kịp báo cáo hoặc không báo cáo đều được phát hiện và xử lý. Trong nhiệm kỳ có 06 trường hợp đảng viên kết sui gia với người nước ngoài, đều được thẩm định vấn đề chính trị và thực hiện đúng theo điều 8 Quy định 57-QĐ/TW của Bộ chính trị.
2.6. Hoạt động của Tiểu ban công tác cán bộ nữ Đảng ủy Khối được quan tâm. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, Tiểu ban công tác cán bộ nữ Đảng ủy Khối đã phối hợp với Công đoàn Viên chức tổ chức các loại hình sinh hoạt, tạo điều kiện cho cán bộ nữ trong Khối phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, động viên khích lệ cán bộ nữ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo sự thông cảm, gắn bó hơn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, tỉ lệ cán bộ nữ trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ngày càng tăng cao (Ban chấp hành 25,6% - đầu nhiệm kỳ 18,6%, Ban thường vụ 25% - đầu nhiệm kỳ 9%); trong cấp ủy cơ sở tỉ lệ cán bộ nữ cũng chiếm trên 25%, trong đó giữ nhiệm vụ Bí thư – trên 15,5%, Phó Bí thư – trên 19%.
3. Công tác kiểm tra, giám sátluôn gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động kiểm tra ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.Thường xuyên thực hiện việc giám sát của cấp ủy cấp trên với cấp dưới trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Hằng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy đã đề ra với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết các khiếu nại, tố cáo; kiểm tra ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm đúng thẩm quyền; tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy cơ sở. Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra cơ sở.
 Ba năm qua, đã thi hành kỷ luật 42 đảng viên vi phạm. Nội dung vi phạm tập trung vào việc thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, đơn vị và vi phạm về phẩm chất đạo đức; cá  biệt có 01 trường hợp vi phạm pháp luật bị kết án tù giam.
Qua kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy cơ sở được quan tâm hơn, đã chấn chỉnh thiếu sót, nhất là về duy trì chế độ và chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Sau xem xét xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, đã củng cố tổ chức Đảng, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị, bố trí thay đổi cán bộ.
4. Công tác dân vận của Đảng bộ có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan sở, ban ngành từng bước nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác vận động nhân dân kết hợp chặt chẽ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó nổi bật là thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; về thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tập trung giải quyết những nguyện vọng chính đáng, các vấn đề bức xúc của nhân dân, cải cách hành chính có tiến bộ qua thực hiện”một của liên thông”, tạo thuận lợi hơn cho nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức trong đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ bản, nộp thuế.... Từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, trả lời, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trong quá trình xây dựng chính sách. Trong từng đơn vị, tăng cường việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, các đoàn thể tích cực hoạt động, tăng cường công tác xã hội vì cộng đồng cũng đã góp phần làm tốt công tác dân vận trong nội bộ.
Công tác dân vận trong Đảng bộ khối từng bước tạo bầu không khí dân chủ hơn trong quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, giữa cán bộ, công chức với nhân dân khi giải quyết công việc; tạo điều kiện cho các đoàn thể, nhân dân tham gia vào việc giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính và của cán bộ, công chức.
5.  Toàn Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò các đoàn thể chính trị–xã hội Khối trong tập hợp, xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển lực lượng; cùng với cơ quan, đơn vị chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tham gia quản lý và thực hiện chức năng giám sát cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia, xung kích thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào hành động cách mạng; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
5.1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”. Nhận thức của các cấp ủy đối với công tác thanh niên được nâng lên, quan tâm hơn trong chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của từng ngành; động viên những phong trào, những gương sáng trong thanh niên; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ.
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối tập trung vận động đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, chủ động đề xuất các nội dung cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện vì Tổ quốc, vì cộng đồng, phát hiện, tuyên dương gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; vận động đoàn viên, thanh niên học tập nâng cao trình độ, thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực như “Vì trái tim trẻ thơ”, “Vì cuộc sống an toàn”, “Giới thiệu và tư vấn thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp”, hội thi “Tuổi trẻ khối Dân Chính Đảng với Di chúc Bác Hồ”, hội trại “Bác Hồ với báo chí”, hội trại “Lá trung quân”...tạo điều kiện cho công chức trẻ, phóng viên trẻ thành phố gần dân, nghe dân, hiểu dân, kính trọng dân hơn; giáo dục trong đoàn viên, thanh niên về lý tưởng cách mạng, về Bác Hồ, lòng yêu nước, thương dân, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức công dân, ý thức trách nhiệm, xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
5.2. Công đoàn Viên chức Thành phố tập trung kiện toàn tổ chức, thực hiện tốt mục tiêu hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. Đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ của công chức viên chức – lao động. Hướng dẫn, kiểm tra công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, đại hội công nhân viên chức hàng năm, tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Phát động Cuộc vận động Người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo được phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo, thiết thực. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức – lao động; đã hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để hỗ trợ công chức, viên chức – lao động khó khăn sửa chữa nhà, trị bệnh hiểm nghèo. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
5.3. Hội Cựu Chiến binh khối đã có bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng; luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác cũng như trong đời sống thường ngày, làm nòng cốt trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện quy chế dân chủ và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại cơ quan, đơn vị; kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và chăm lo cho hội viên; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
6. Lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị
Các Đảng ủy, chi ủy kết hợpchặt chẽ công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Quy chế tổ chức và hoạt động của từng tổ chức, cơ quan đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung; năng lực quản lý, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị đã có chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy được củng cố; ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên. Công tác thanh tra công vụ, phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, công tác cải cách hành chính đã có những tiến bộ; nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, theo tiêu chuẩn ISO… Trong lãnh đạo, điều hành luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo giải quyết công việc kịp thời, giảm bớt sự phiền hà cho nhân dân.
II. NHỮNG HẠN CHẾ
1. Hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởngchưa cao, tính chiến đấu và tính thuyết phục còn hạn chế; còn đơn điệu, chủ yếu truyền đạt một chiều từ trên xuống, chưa phát huy mạnh việc thảo luận, tranh luận trong sinh hoạt đảng; hiện tượng một số đảng viên ít phát biểu trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, thờ ơ trước tiêu cực, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Có đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chưa phát hiện những tư tưởng sai lệch “tự diễn biến” để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn. Việc khắc phục những biểu hiện lệch lạc, nhất là xu hướng trị trường hóa văn hóa trong hoạt động của một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật chưa vững chắc, chưa bảo đảm tính chính xác, trung thực trong đưa tin, còn hạn chế về tính chiến đấu.
2.Cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”có nơi còn hình thức; chưa tạo sự chuyển biến rõ nét về đạo đức và lối sống trong từng cơ quan, đơn vị, có nơi cán bộ lãnh đạo chưa tiêu biểu làm gương; chưa thật sự lan tỏa, sâu, rộng trong công nhân, viên chức lao động; những điển hình thật sự nổi bật, xuất sắc của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt để nêu gương và làm theo còn ít.
3. Một số cơ sở đảng còn lúng túng về vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; tính giáo dục, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ chưa cao.Có tổ chức cơ sở đánh giá cán bộ, đảng viên chưa phản ánh đúng thực chất, phân tích chất lượng đảng viên còn biểu hiện tình cảm, nể nang. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong công tác, lối sống.  
4. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm ở một số nơi chưa thực hiện thường xuyên, nhất là kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp, làm hạn chế việc chủ động ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Do sợ ảnh hưởng đến uy tín, thành tích thi đua khen thưởng của đơn vị, có nơi chưa chủ động phát hiện, chưa kiên quyết xử lý đảng viên vi phạm, làm hạn chế tác dụng giáo dục, răn đe. 
Một số cấp ủy cơ sở thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát; một số cấp ủy cơ sở chưa phân định rõ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của ủy ban kiểm tra.
5.Còn một số cấp ủy cơ sở, một bộ phận cán bộ, công chức viên chức chưa nhận thức đúng đắn, thiếu sâu sắc vai trò công tác dân vận trong tình hình mới, thực thi công vụ còn làm phiền hà nhân dân, chưa nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính; thái độ, phong cách phục vụ chưa được nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức thật sự hài lòng. Tính công khai minh bạch trong quan hệ với nhân dân còn hạn chế. Tình trạng nhũng nhiễu, lãng phí, quan liêu của một số cán bộ, công chức đã ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.
6. Hoạt động các đoàn thể Khối còn nặng về phong trào, chưa gắn kết việc tổ chức phong trào hành động với công tác giáo dục nhận thức chính trị, với xây dựng đoàn thể, với thử thách đoàn viên ưu tú; phương thức hoạt động còn mang tính hành chính, một số cấp ủy chưa nhận thức sâu sắc, chưa quan tâm đúng mức công tác thanh niên, chưa đầu tư xây dựng, phát huy vai trò Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và bồi dưỡng phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú.
 III. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM
1. Nguyên nhân ưu điểm
- Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững, đặc biệt là những suy nghĩ mới, cách làm phù hợp với thực tiễn tiếp tục đi vào cuộc sống, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống năng động, sáng tạo nâng cao hiệu quả lao động, công tác.
- Toàn Đảng bộ Khối đoàn kết, tiếp thu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, luôn xác định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; thực hiện tự phê bình và phê bình có tiến bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.
- Hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có bước trưởng thành về nhận thức và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện.
- Luôn được sự quan tâm của Thường trực Thành ủy, sự tích cực hưởng ứng thực hiện của các cơ quan ban ngành đoàn thể thuộc Đảng bộ khối tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và từng bước phát triển.
2. Nguyên nhân của những hạn chế
– Sự vận dụng các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị còn yếu, hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của một số cấp ủy còn hạn chế, nhận thức về vai trò, chức năng của chi bộ, của cơ sở đảng chưa sâu sắc, còn lúng túng trong thực hiện chức năng hạt nhân chính trịlãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy cơ sở hầu hết kiêm nhiệm công tác đảng trong điều kiện công tác chuyên môn rất nặng nề nên thường bị động trong công việc.
3. Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, nhận thức đúng vai trò, vị trí, và chức năng, nhiệm vụ của một đảng bộ không có chính quyền cùng cấp với các tổ chức cơ sở đảng là những cơ quan lãnh đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại một thành phố rất lớn để đề ra, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả.
Thứ hai, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt quan tâm triển khai học tập các chuyên đề trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đổi mới phương pháp học tập, gắn phổ biến, quán triệt với việc Đảng viên tự giác, chủ động nghiên cứu nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy cơ sở, của Chi bộ. Trong học tập cán bộ, đảng viên có thảo luận, liên hệ thực tế, suy nghĩ, đề ra kế hoạch vận dụng nghị quyết vào giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng uỷ khối và của mỗi cơ sở. Chủ động, thường xuyên và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và định hướng lãnh đạo ổn định tư tưởng ngay tại cơ sở trong đảng bộ.
Thứ ba, thường xuyên chăm lo củng cố xây dựng, kiên trì nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc đúng Điều lệ Đảng. Kiên trì chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra cơ sở đảng thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10–CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời chú trọng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực của đội ngũ đảng viên.
 Thứ tư, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện, ngăn ngừa sai phạm, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; xây dựng quy chế hoạt động, thường xuyên củng cố tổ chức và thực hiện tốt 6 nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra; kiểm tra việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của Điều lệ Đảng trong đó tập trung kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; chú trọng thực hiện các kết luận sau mỗi cuộc kiểm tra, để kiện toàn tổ chức, cán bộ, công tác quản lý và nâng cao sức chiến đấu của từng cơ sở.
 Thứ năm, quan tâm lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể; dựa vào cán bộ, công chức và nhân dân để xây dựng Đảng bộ, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và hoạt động các đoàn thể chính trị– xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hành công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị và với nhân dân, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong các mối quan hệ với chính quyền. Gắn việc vận động đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện công vụ với tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các đoàn thể phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần và quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia công tác xã hội.
 
 Đ/c Nguyễn Chấn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhiệm kỳ lâm thời,
trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ I (2010 – 2015)
__________
 
Trong những năm sắp tới, cả nước và thành phố tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, sẽ có những thuận lợi mới, đồng thời đan xen những thách thức, cạnh tranh gay gắt, các nhu cầu về phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ môi trường, tiếp tục bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một thành phố lớn... đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý nhà nước phải được nâng lên trình độ cao hơn, tổ chức bộ máy và cán bộ phải thực sự có năng lực, có tầm nhìn, có tâm huyết mới có thể hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành phố .
Từ đặc điểm tình hình chung, với chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối,  Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Khối; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc cải cách thủ tục hành chánh, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động tham gia thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Thành phố. Phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX (2010 – 2015).
Những chỉ tiêu chủ yếu:
- Hàng năm, có ít nhất 90%  đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
- Hàng năm, có ít nhất 85 % cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém.
- Hàng năm, có 100% đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tâp nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
- 100% đảng viên, 100% Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và ít nhất có 90% cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh.
- Đến hết nhiệm kỳ, có trên 80% đảng viên là phóng viên, biên tập viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
- Hàng năm, có 99% đảng viên đủ tư cách (trong đó ít nhất 80%  hoàn thành tốt nhiệm vụ).
- Phấn đấu mỗi năm kết nạp 500 đảng viên, trong đó có từ 60 đến 70% đảng viên mới là  đoàn viên thanh niên ưu tú và có ít nhất 45% đảng viên mới là nữ.
- Hàng năm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Công  đoàn Viên chức Thành phố, Hội Cựu Chiến binh khối đạt xuất sắc và vững mạnh xuất sắc.
Những nhiệm vụ cụ thể
I. LÃNH ĐẠO CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
Để góp phần xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển Thành phố trong những năm tới, các cơ sở đảng cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng, Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Chính quyền; đồng thời, phối hợp với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn và thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa các nghị quyết, quyết định, chỉ thị đó thành kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện. Lãnh đạo tư tưởng cán bộ đảng viên, công chức viên chức nâng cao trách nhiệm , tinh thần chủ động sáng tạo, tham mưu đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình mang tính đột phá. Cụ thể như sau:
1.1 Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục lãnh đạo cán bộ đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu cho Thành ủy đề ra những chủ trương, nghị quyết chương trình hành động về xây dựng Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị thật sự “trong sạch vững mạnh” với đội ngũ cán bộ đảng viên có trình độ chính trị và chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức và tinh thần phục vụ tốt. Tham mưu cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cải tiến thủ tục hành chánh trong nội bộ Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến  đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trên các lĩnh vực. Đổi mới, nâng cao hiệu quả đi công tác ở cơ sở, phát hiện kịp thời vấn đề, thu thập và xử lý thông tin, nâng cao chất lượng các thẩm định, đề xuất với Thành ủy.
1.2 Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và quản lý  nhà nước về kinh tế xã hội: Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt việc tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn tận tình cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện cải cách hành chánh, tổ chức bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo có trình độ năng lực chuyên môn cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm những quy định không cần thiết, tránh gây phiền hà để đạt yêu cầu quản lý hiệu quả cao, phục vụ nhân dân tốt, tích cực phòng chống mọi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tham ô, lãng phí; phát huy tinh thần năng động sáng tạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của Thành phố trong 5 năm tới.
1.3 Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác nội chính lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; cần xây dựng bộ máy tinh gọn, cán bộ có nhận thức sắc bén về quan điểm chính trị, giỏi về chuyên môn để đủ sức đấu tranh với mọi hành vi tội phạm, ngăn chặn mọi mầm mống bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
1.4  Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lãnh vực thông tin, báo chí, xuất bản: Lãnh đạo cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên... phải luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, tuân thủ nghiêm tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, xuất bản, nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng chính trị, phổ biến những thông tin tích cực là chủ đạo; các thông tin phải sắc bén, chính xác, thận trọng và chặt chẽ; khắc phục có hiệu quả các hạn chế; khuyết điểm; tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên...  nhằm góp phần tạo ra sự thống nhất cao trong nội bộ và sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo dựng lòng tin vào lẽ phải, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, đấu tranh, phản bác sắc bén các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
1.5Các cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận, các đoàn thể chính trị xã hội: Lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện phương châm hướng về cơ sở, đầu tư nâng chất hoạt động các tổ chức cơ sở của đoàn thể phát triển sâu rộng và thực chất hơn; kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với các hoạt động phong trào để vận động toàn xã hội trong đó nòng cốt là lực lượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, khuyết tật…của Thành phố. Khắc phục sớm bệnh hình thức, hành chánh của tổ chức mình. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật và thật sự gương mẫu.
Quán triệt sâu rộng, kịp thời nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, nâng cao tính tự giác, ý thức kỷ luật, tính chiến đấu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, lòng tự hào về dân tộc, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, nói và làm theo nghị quyết; kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, xây dựng tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng trong thực hiện nhiệm vụ tại mỗi cơ quan đơn vị. Chủ động phát hiện, đấu tranh khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến” nội bộ; đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu sai trái; nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa.
2. Lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quyết tâm tích cực học tập đặc biệt là nỗ lực làm theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong hành động của từng cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Kiên trì lãnh đạo thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; từng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên làm theo, phấn đấu ngày càng nhiều những điển hình noi gương và nêu gương trong Đảng bộ nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhạy bán phát hiện và tích cực nhân rộng những điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động để phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từng bước hình thành một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được nhân dân tín nhiệm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng đời sống xã hội lành mạnh.
3. Nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nâng cao chất lựong sinh hoạt đảng tại chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng và củng cố cơ quan, đơn vị, và các đoàn thể chính trị xã hội. Xây dựng quy chế phối hợp, quy chế làm việc và thực hiện phong cách làm việc theo quy chế, theo chương trìnhcông tác, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể đi đôi với nâng cao trách nhiệm cá nhân.
Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với các vấn đề của xã hội. Làm tốt nhiệm vụ ở cơ quan, gắn bó chặt chẽ với địa phương nơi cư trú. Nâng cao tính tự giác của người đảng viên, gương mẫu giữ gìn tư cách đảng viên, rèn luyện ý thức kỷ luật, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Thực hiện đánh giá phân tích chất lượng đảng viên đúng quy định, đúng thực chất. Kịp thời biểu dương khen thưởng những đảng viên tiêu biểu, thực hiện tốt nhiệm vụ; xem xét, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm quy định của Điều lệ Đảng, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tăng về số lượng nhưng bảo đảm điều kiện theo quy định; tập trung phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú, công nhân, trí thức, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ tiêu biểu.
4. Làm tốt công tác cán bộ, các cấp ủy cơ sở đặc biệt quan tâm cho công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, quan tâm tạo nguồn từ cán bộ trẻ và cán bộ nữ, tạo điều kiện phát huy tài năng trong các lĩnh vực công tác phù hợp với từng người. Phát hiện cán bộ có năng lực, đủ chuẩn chất đưa vào quy hoạch tạo nguồn, góp phần thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ hiện nay; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đề xuất kế hoạch đào tạo, sử dụng và thực hiện tốt các chính sách cho cán bộ nữ.
Thực hiện tốt công tác quản lý và nhận xét cán bộ đảng viên hàng năm để phục vụ việc tham gia ý kiến với các Ban Thành ủy trong việc đề bạt, bố trí cán bộ chủ chốt thuộc diện Thành ủy quản lý theo Quy định 1338- QĐ/TU ngày 09/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng bộ khối.
5. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các cấp ủy cơ sở  phải nắm vững các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện hành để nắm lịch sử chính trị và các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ kịp thời công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt công tác sưu tra phục vụ công tác phát triển đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện sai trái về nhận thức chính trị, cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.
6. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra theocác nghị quyết Trung ương; thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng; chú trọng đến nội dung và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy trong cải cách hành chính, công tác dân vận của Chính quyền; chống lãng phí trong mua sắm tài sản công, đi công tác nước ngoài, các quỹ vận động; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động tích cực thực hiện đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo kịp thời để phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm đúng thẩm quyền, đề cao trách nhiệm của người làm công tác kiểm tra, giám sát và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy chú trọng việc thực hiện các kết luận sau mỗi đợt kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề, phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của đơn vị để kịp thời bổ sung, hoàn thiện.
7. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể
7.1. Đảng ủy khối Dân – Chính - Đảng khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác dân vận trong hoạt động của Đảng bộ. Quan tâm lãnh đạo công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của Chính quyền, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với công tác dân vận, gắn công tác dân vận với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt cải cách hành chánh ở các cơ quan quản lý Nhà nước; thực hiện công vụ đúng quy định pháp luật, không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho dân. Phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chống quan liêu, xa rời quần chúng trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nhất là hoạt động của chính quyền. Nâng cao vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị. 
7.2. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tập trung nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, ý thức công dân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên. Phát huy vai trò của Đoàn trong cải cách hành chính, chống quan liêu, lãng phí, các khâu mới, khó trong thực hiện nhiệm vụ.
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Phấn đấu đạt tỷ lệ 50%- 70%  đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến năm 2015, bảo đảm ít nhất 60% cấp ủy cơ sở Đảng có cơ cấu Đoàn Thanh niên.
7.3. Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; phát triển công đoàn viên đảm bảo số lượng và chất lượng, để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
7.4. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh khối, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gương mẫu trong công tác và trong các phong trào quần chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
PHẦN THỨ BA
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 
Nhóm giải pháp thứ 1: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh.
1. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng
- Tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố một cách thiết thực, hiệu quả, khắc phục tính hình thức. Chú trọng liên hệ và vận dụng thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị; hàng tháng có chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ, giải đáp kịp thời những vướng mắc về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
- Khảo sát trình độ lý luận chính trị của đảng viên trong đảng bộ để có kế hoạch phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Cán bộ thành phố và các cơ quan, đơn vị xây dựng lộ trình từng năm tổ chức đưa đi đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của từng chức danh cán bộ.
- Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đủ trình độ để hướng dẫn học tập, thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giải thích những vấn đề mới và những phát sinh tư tưởng ở cơ sở, phản ảnh lên trên những dư luận đảng viên, nhân dân quan tâm.
- Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.
2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cấp ủy, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư
- Các cấp ủy theo chức năng nhiệm vụ được quy định ở từng loại hình phải xây dựng quy chế làm việc. Cấp ủy cấp trên phải hướng dẫn và kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, phân công phân nhiệm cho cấp ủy viên, đảng viên các tổ chức đảng cơ sở.
- Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đơn vị. Đảm bảo sinh hoạt đúng đủ theo định kỳ, họp phải có chuẩn bị nội dung, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Khi xét cơ sở đảng trong sạch vững mạnh phải lưu ý nơi đó không có tình trạng quan liêu, lãng phí nhũng nhiễu hoặc có xảy ra thì phải có thái độ xử lý nghiêm.
- Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối”.
- Có kế hoạch phân công trong cấp ủy phụ trách và kiểm tra hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời rút kinh nghiệm những đơn vị làm tốt, những nơi cần chấn chỉnh, củng cố kịp thời.
Nhóm giải pháp thứ 2:Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”
1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo thành nhận thức tự giác học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Mỗi đảng bộ cơ sở cần đánh giá thực tiễn, xây dựng mô hình học tập, rút kinh nghiệm để chỉ đạo tốt hơn. Kiểm điểm đảng viên hàng năm phải gắn với nội dung kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên phải xây dựng chương trình tu dưỡng, rèn luyện đặc biệt là phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
2. Thực hiện tốt nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt trong đăng ký và làm theo ngay nơi sinh hoạt, công tác. Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thường xuyên ở cơ sở và ngày càng có chất lượng, thiết thực hiệu quả.
Nhóm giải pháp thứ 3: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới
1. Nâng cao đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
- Các cấp ủy phối hợp với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị có kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ trước mắt và lâu dài, phát hiện những cán bộ có tài, có đức để bồi dưỡng, đề bạt.
- Quản lý chặt chẽ, đánh giá đúng đội ngũ cán bộ về: năng lực công tác; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách cán bộ, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan đơn vị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, hạn chế những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi, những vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
2. Phát triển đảng viên mới tăng về số lượng và chất lượng
- Các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Tập trung phát triển đảng trong lực lượng trẻ, có trình độ năng lực, đội ngũ công nhân, cán bộ khoa học kỹ thuật, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ.
- Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cao đẹp, lịch sử truyền thống dân tộc, lòng tự hào về Đảng, về dân tộc về quê hương, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Công tác phát triển Đảng”.
 Nhóm giải pháp thứ 4: Thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách hành chánh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
1. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo công tác dân vận trong hoạt động chính quyền, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải tiến thủ tục hành chánh, giảm khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức. Giáo dục tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức hết lòng hết sức phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội Cựu chiến binh trong khối, nội dung hoạt động phong phú, thiết thực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
3. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận Chính quyền”.
Nhóm giải pháp thứ 5: Thực hiện có hiệu quả việc ngăn ngừa, hạn chế quan liêu gây phiền hà cơ sở, tham nhũng, lãng phí
1. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa
- Giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức về công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
- Xây dựng quy chế phối hợp, quy chế làm việc; phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện tốt quy chế nội bộ về quản lý tài sản, chi tiêu tài chính công khai, minh bạch. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chống đặc quyền, đặc lợi, thực hiện công bằng, hợp lý trong phân phối thu nhập.
- Tham mưu cho Thành ủy chính sách, biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, vốn đầu tư, tài chính doanh nghiệp, sử dụng nhà, đất, các dự án, công trình trọng điểm...
2. Đấu tranh phát hiện, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, lãng phí
- Các cấp ủy cần chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sớm những sai phạm, xử lý ngay từ đầu để vụ việc đỡ phức tạp và tránh gây hậu quả lớn.
- Động viên cán bộ, công chức, đảng viên đấu tranh, phản ảnh kịp thời những dấu hiệu hành vi tham nhũng, lãng phí, tư lợi cá nhân gây thiệt hại cho tập thể, nhà nước.
- Kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che, sợ mất thành tích, nếu cần thiết phải đưa ra xử lý trước pháp luật. Chất lượng phục vụ nhân dân phải được xem là một trong những nội dung để xét đánh giá phân loại cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Đề nghị trong xét phân loại cơ sở đảng không coi việc đảng viên bị kỷ luật do đơn vị tự phát hiện, kiên quyết xử lý đúng mức là một khuyết điểm.      
- Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “công tác kiểm tra, giám sát
Nhóm giải pháp thứ 6: Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cơ quan Đảng ủy khối và các tổ chức cơ sở Đảng đi đôi với cải tiến thủ tục hành chính và giảm hội họp trong bộ máy Đảng
- Kiện toàn cơ quan Đảng ủy khối theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng ủy khối, bảo đảm đủ sức tham mưu tác nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng ủy đề ra.
- Đổi mới việc nhận xét đánh giá, quy hoạch đào tạo và luân chuyển cán bộ chuyên trách nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả năng lực, phẩm chất của cán bộ; cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian tiếp nhận xét phát triển Đảng.
- Tập trung cải tiến một số thủ tục trong Đảng như: cải tiến nội dung báo cáo (theo hướng một báo cáo có nhiều thông tin sử dụng cho công tác xây dựng Đảng); cải tiến hội họp theo hướng giảm bớt những cuộc họp không cần thiết, phân công Ủy viên thường, Ủy viên Ban chấp hành gắn cơ sở, tăng cường đi cơ sở nắm tình hình qua việc tham dự sinh hoạt Chi, Đảng bộ.
- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho Cấp ủy cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ đứng đầu các Ban Đảng và cán bộ chuyên trách tinh thông từng mặt, nắm chắc nhiều mặt, có thái độ phong cách làm việc tập trung, hướng về cơ sở.
- Tập trung công tác “cải cách hành chính trong Đảng”, giảm phiền hà cho các cơ sở, cho Đảng viên.
- Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối và Cấp ủy các cơ sở Đảng”.
*
 
Toàn Đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng  Thành phố ra sức khắc phục hạn chế, tồn tại; động viên mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo; vượt qua khó khăn, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối  Dân – Chính – Đảng Thành phố lần thứ I; góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng lần thứ XI vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,  công bằng, dân chủ, văn minh; vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Vì thành phố Hồ Chí Minh–Thành phố anh hùng!
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
                                                                                                                 
                                                                                                                 

 

                                                                                                

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày