danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Báo cáo kiểm điểm

      

 

BÁO CÁO
 
KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
 

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI NHIỆM KỲ 2007 - 2010

 _____________

 
Ngày 03 tháng 7 năm 2007, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 481- QĐNS/TU về việc thành lập Đảng bộ khối Dân-Chính-Đảng Thành phố trên cơ sở hợp nhất 2 đảng bộ: Đảng bộ khối các cơ quan Đảng-Đoàn thể Thành phố và Đảng bộ khối Chính quyền Thành phố; chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 43 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 11 đồng chí, trong đó có 7 ủy viên Thường vụ chuyên trách. Thường trực Đảng ủy có 4 đồng chí, trong đó đồng chí Kiều Ngọc Trạc, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thành phố làm Bí thư kiêm nhiệm, đồng chí Huỳnh Thành Lập, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm phó Bí thư kiêm nhiệm và 2 đồng chí phó Bí thư chuyên trách.
Trong 2 năm 2008 – 2009 có 14 đồng chí ủy viên Ban chấp hành nghỉ hưu và chuyển công tác, 08 đồng chí được bổ sung và 2 lần Thành ủy điều động bổ sung và chỉ định 2 đồng chí Thành ủy viên tham gia ban chấp hành, giữ chức Bí thư Đảng ủy khối chuyên trách. 
Đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ khối có 37 đồng chí; Ban Thường vụ có 11 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí chuyên trách.
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối vừa trình Đại hội đã nêu rõ kết quả và hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn (2007-2010). Để cụ thể hơn về trách nhiệm của việc lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối xin nghiêm túc kiểm điểm những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2007-2010 như sau :
I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.
1. Ưu điểm:
Ngay từ khi mới thành lập, Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy khối làtiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2006 – 2010 của hai đảng bộ trước đây, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.
- Ban chấp hành Đảng bộ khối lãnh đạo đổi mới phương thức giáo dục chính trị; học tập nghị quyết gắn với thảo luận, xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình hành động;quan tâm công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Nhằm cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghi quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng và thực hiện các chuyên đề: về “Biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10–CT/TW”, “Biện pháp đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp”, “Biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan quản lý nhà nước” và “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết để lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối …góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.
- Đảng ủy khối xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong một đảng bộ mà hầu hết đảng viên là cán bộ công chức viên chức, cần phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động một cách nghiêm túc, sáng tạo, hình thức triển khai phong phú, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; gắn cuộc vận động với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động đã tác động rộng đến cán bộ, đảng viên; tạo nên chuyển biến tích cực hơn trong hành động, trong đời sống, trong các mối quan hệ xã hội. Hoạt động của cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp, đoàn kết nội bộ tốt hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố, nâng lên; đặc biệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến rõ nét, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối.
- Ban chấp hành Đảng bộ khối đã tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở đảng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, chỉ đạo đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10–CT/TW của Ban Bí thư mà trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong toàn đảng bộ. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm luôn được đề cao về thực chất, không chạy theo thành tích, số lượng; luôn tác động để nâng cao sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng và đưa nhiệm vụ này thành một tiêu chí đánh giá tổ chức đảng hàng năm.Quan tâm, kịp thời kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở khi có biến động, để bảo đảm hoạt động của cơ sở đảng được ổn định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, thường xuyên gắn công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ với nhiệm vụ xây dựng Đảng.
- Luôn quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát ở đảng ủy khối đến cơ sở đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xác định những trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực cần tập trung kiểm tra. Đề cao tự kiểm tra, giám sát từ cơ sở đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đã tập trung thực hiện kiểm tra toàn diện công tác cơ sở đảng theo định kỳ và kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của trên, có tác động nâng cao trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn ngừa các tiêu cực phát sinh.
-Tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan chính quyền. Nâng cao vai trò các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động công tác xã hội, thông qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức trẻ có dịp gần dân, nghe dân, hiểu dân và quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của dân.
2. Hạn chế:
- Chưa có biện pháp phù hợp để nâng cao hơn về chất lượng công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng có lúc chưa kịp thời nên ảnh hường đến việc lãnh đạo.
- Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” tuy đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, việc nhân rộng các nhân tố điển hình chưa có tính lan tỏa, bền vững ở một số cơ sở; còn đảng viên trong quá trình học tập và phấn đấu làm theo chưa thể hiện tính gương mẫu cho quần chúng noi theo.
- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng tuy có chuyển biến nhưng còn chậm; vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng chưa được phát huy; chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW chưa đều; việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm chưa sát, đúng thực chất nhưng Ban chấp hành, Ban thường vụ chưa có giải pháp khắc phục.
-Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy khốivà thi hành kỷ luật trong Đảng tuy có nhiều cố gắng nhưng còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát.                           
            - Chưa làm cho các cấp ủy cơ sở nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân vận nên một số cấp ủy đảng còn có biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận của chính quyền, có nơi cho rằng đó là công tác của Đảng và các tổ chức quần chúng.
- Bộ máy chuyên trách của Đảng ủy khối dù có thể hiện sự cố gắng và nhiệt tình công tác, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế trước những đòi hỏi về khối lượng công việc và yêu cầu cao về trình độ năng lực.
        II. PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH, LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:
         1.Ưu điểm:
- Ban chấp hành luôn giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Đảng, làm việc theo quy chế, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Mỗi chương trình công tác đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện cho các đồng chí trong Ban chấp hành tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo một cách dân chủ, thẳng thắn.
 - Ban chấp hành đảng bộ luôn thể hiện sự đoàn kết nhất trí, bảo đảm nề nếp sinh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.
- Ban chấp hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bằng chương trình cụ thể, thường xuyên có sự phối hợp các ban của Đảng ủy với cơ quan liên quan để thực hiện việc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.   
- Hầu hết các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan mình phụ trách và sâu sát cơ sở được phân công, phát huy được trách nhiệm mỗi thành viên; vững vàng về quan điểm chính trị, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị, tận tụy với công việc, gần gũi quần chúng.Nói, viết và làm đúng với nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Hạn chế:
- Ban chấp hành tuy đã triển khai, quán triệt các nghị quyết, các chuyên đề của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy khối cho cơ sở nhưng việc chỉ đạo sơ, tổng kết thiếu kịp thời, chưa sâu.
- Trong các cuộc họp Ban chấp hành, Ban thường vụ ít khi có đủ các ủy viên, có khi không bảo đảm túc số để biểu quyết do có nhiều ủy viên kiêm nhiệm bận công tác chuyên môn.
- Còn một số chuyên đề chưa được xây dựng và triển khai theo kế hoạch như: chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở”, chuyên đề “Một số giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng”.
III. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM
             1. Nguyên nhân:
            - Ban chấp hành đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ tập thể và tính kế thừa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.
            - Trong quá trình lãnh đạo luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy khối; nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; có vận dụng, sáng tạo trong phương pháp chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành; biết phát huy nội lực của cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ.
            -Thông qua sơ kết, tổng kết có kiểm điểm, kiểm tra nhằm tìm ra những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy.
- Trong nhiệm kỳ qua Thành ủy quan tâm điều động, bố trí cán bộ và chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy chuyên trách với những đồng chí có uy tín, có năng lực nên đã nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy khối trong điều kiện Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng thành phố có quy mô lớn hơn, vai trò nhiêm vụ nặng hơn so với trước.
            2. Một số kinh nghiệm:
- Trong lãnh đạo, Ban chấp hành, Ban Thường vụ phải nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của một đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Thực hiện đúng quy chế, chương trình làm việc đã được tập thể thông qua theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao.
- Phải coi trọng việc nêu gương về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống, thực hiện dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng; biết lắng nghe ý kiến của cơ sở, tranh thủ được sự đồng tình, góp sức của tập thể.
- Trong cơ cấu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra cần tăng cường các ủy viên chuyên trách. Số lượng ủy viên kiêm nhiệm bảo đảm tiêu chuẩn nhưng cũng phải chú ý đến điều kiện công tác để cấp ủy viên hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tránh được tình trạng họp không đủ túc số khi có biểu quyết.
- Trong điều kiện có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng thì phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình để có hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ xây dựng Đảng phù hợp.
- Để bảo đảm cho sự lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ thì phải tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và các ban tham mưu cơ quan Đảng ủy khối; tăng cường đi cơ sở và đúc kết kinh nghiệm từ hoạt động cơ sở.
Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân-Chính-Đảng thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo và điều hành hoạt động Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, mong được sự góp ý của Đại hội.
 
 
                                                                                      BAN CHẤP HÀNH CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
                                                                                                                 
 


 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video