danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Phát biểu của Bí thư Thành ủy

 

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủyPhát biểu tại Đại hội
   

PHÁT BIỂU
CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH HẢI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY
TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG THÀNH PHỐ LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KỲ 2010 - 2015
(Ngày 31 tháng 7 năm 2010)
_____
Kính thưa Đại hội,
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Trên cơ sở kết quả đại hội Đảng bộ các tổ chức cơ sở, theo mục đích, yêu cầu, nội dung Bộ Chính trị chỉ đạo tại Chỉ thị 37; sau thời gian tích cực chuẩn bị, hôm nay, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 - 2015, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Đại hội, các đồng chí khách mời; xin chúc các đồng chí mạnh khỏe; chúc Đại hội thành công.
Thưa các đồng chí,
Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố là một trong những Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, song có vị trí, vai trò quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Là Đảng bộ có gần 6.000 đảng viên, với 73 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị quan trọng của hệ thống chính trị cấp thành phố; là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.Mặc dù mới được thành lập ba năm, trong thời điểm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng bộ đã có nhiều phấn đấu vượt qua, tăng cường đoàn kết và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của thành phố.
Tôi cơ bản thống nhất với đánh giá của Đảng ủy Khối về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tăng cường quán triệt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trên các lĩnh vực; chú trọng công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được củng cố, có nhiều chuyển biến tích cực; qua phân tích, sát với thực chất, đạt tỷ lệ khá cao so với mức chung của Đảng bộ thành phố. Chế độ sinh hoạt đảng được thực hiện nền nếp và ngày càng có chất lượng, hiệu quả; công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tăng cường gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đạt kết quả bước đầu quan trọng; có nhiều gương điển hình trong công tác, học tập, lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, góp phần phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ được thực hiện thường xuyên, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng.
Cùng với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ đã tập trung thực hiện khá tốt công tác dân vận, nhất là công tác vận động, phục vụ nhân dân của chính quyền, tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đảng viên, cán bộ, công chức; tập trung giải quyết kịp thời hơn các nguyện vọng chính đáng, các vấn đề bức xúc của nhân dân về thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước và cán bộ, công chức; chăm lo thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào vì người nghèo.
Những hoạt động tích cực, hiệu quả của Đảng bộ đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Thưa các đồng chí,
Bên cạnh những thành tựu, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, với tinh thần tự phê bình cao, đánh giá nghiêm túc, sâu sắc những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong hạn chế, yếu kém của Đảng bộ để khắc phục, phấn đấu vươn lên hơn nữa trong nhiệm kỳ tới; đó là :
- Nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nhất là vị trí, vai trò, sự ảnh hưởng của cơ quan, đơn vị đối với yêu cầu chung về nhiệm vụ chính trị của thành phố; thậm chí có đảng bộ, chi bộ cơ sở còn nhận thức chỉ là tổ chức đảng bảo đảm sinh hoạt.
- Thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng sinh hoạt, tính chiến đấu, tính giáo dục, tự phê bình và phê bình trong chi bộ chưa cao; Đảng ủy Khối và nhiều cấp ủy trực thuộc còn lúng túng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chưa nghiên cứu, vận dụng sát hợp các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức đảng không có chính quyền cùng cấp để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sâu, chưa có nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm từng loại hình tổ chức đảng; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lan tỏa trong cán bộ, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ; tinh thần trách nhiệm trong công việc của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức chưa cao; tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân còn xảy ra trong một số cơ quan quản lý Nhà nước.
- Chất lượng, hiệu quả công tác vận động nhân dân và hoạt động của một số đoàn thể còn hạn chế, còn nhiều biểu hiện hành chính và tính hình thức.
Thưa các đồng chí,
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy Khối đã tiếp thu góp ý của đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Tổ công tác của Thành ủy để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Về cơ bản, tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới, tôi xin nêu một số vấn đề, đề nghị  Đại hội quan tâm thảo luận và quyết định :
Một là, phải quán triệtvị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ  của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố và từng  đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở tầm của các cơ quan cấp thành phố, có yêu cầu cao trong việc tạo ra động lực rất quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố trước yêu cầu mới. Vì vậy, toàn Đảng bộ phải tập trung phát huy vai trò của các tổ chức đảng trực thuộc trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện của từng chi bộ, đảng bộ để rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ giỏi nhằm phục vụ cơ sở, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các cơ quan chính quyền, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự tiến bộ của mình, làm cho chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. Trong cải cách hành chính phải xem con người là yếu tố quyết định, cán bộ công chức phải tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành những tấm gương tận tụy, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng bộ Khối phải nêu được tấm gương trong cải cách hành chính đối với hệ thống chính trị toàn thành phố. Điều đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định là phải lãnh đạo phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, đi đôi với tinh thần cách mạng, nêu cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị tham mưu tổng hợp, nâng cao tính tư duy, đề xuất nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo trong từng lĩnh vực cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả công việc ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố chúng ta.
Hai là, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cần phải quán triệt nhận thức xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ, mà trước hết là Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở cần có các giải pháp sát hợp, cụ thể để thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó tập trung :
-Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và đặc điểm của tình hình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở từng cơ quan, đơn vị theo hướng đa dạng hóa các hình thức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt nghị quyết, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; đề cao ý thức đấu tranh chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ; các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chế độ của các thế lực thù địch; thường xuyên nắm tình hình, đề cao cảnh giác, phòng ngừa, chủ động phát hiện và đấu tranh kịp thời với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng Đảng bộ luôn vững vàng về tư tưởng chính trị trong mọi tình huống.
- Đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, thông qua việc nghiên cứu đề ra các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động cho sát hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, từ các cơ quan đảng, chính quyền, đến mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản, các doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc đăng ký rèn luyện của từng cá nhân; định kỳ có sơ kết kiểm điểm việc thực hiện để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới - giai đoạn phát triển thành phố nhanh và bền vững. Điều đó yêu cầu Đảng bộ Khối chúng ta phải đề ra chỉ tiêu phấn đấu cao về xây dựng Đảng, nhất là chỉ tiêu về xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chỉ tiêu về đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; qua đó, đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đảng bộ chúng ta, trước hết là Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở, các đảng viên là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở các cấp cần phải quyết tâm thực hiện cho bằng được và phải bảo đảm thực chất, dứt khoát không được chạy theo thành tích. Kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không chỉ cho yêu cầu Đảng bộ Khối mà còn yêu cầu nêu gương cho các Đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố chúng ta.
-Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo hướng cải tiến mạnh mẽ sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong thảo luận, bàn bạc đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện phẩm chất; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; có biện pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
Ba là, tập trung thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của loại hình đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp để đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn, Đảng bộ phải góp phần tháo gỡ những khó khăn, lúng túng về phương thức lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, tạo nên những mô hình mới có hiệu quả để nhân rộng, góp phần đề xuất những giải pháp tốt nhằm khẳng định, làm sáng tỏa thêm nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Bốn là, chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức đối với công tác vận động nhân dân; phát động công chức, viên chức đăng ký thực hành phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác vận động nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức để góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Khối. Làm tốt nhiệm vụ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.
Thưa các đồng chí,
Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chọn thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, đây là chủ trương nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng, nên yêu cầu của Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối; các đồng chí đại biểu cần đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, cân nhắc lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là bầu Bí thư Đảng ủy Khối; đồng thời giới thiệu, bầu chọn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố.
Thưa các đồng chí,
Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch thật cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những điển hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ.
Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.
 


 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video