danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Nghị quyết Đại hội

        
                       
NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ I

 ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

__________

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010-2015) họp từ ngày 30 tháng 7 năm 2010 đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 3 năm 2007 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  5 năm 2010 – 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1- Về đánh giá tình hình 3 năm 2007 – 2010

Đại hội khẳng định

Ba năm qua, với đặc điểm là một đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy qui định tại QĐ 1338-QĐ/TU, Đảng ủy đã sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Qua đó, Đảng bộ đã thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

a. Các cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị chính trị tại đơn vị; tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế–xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị góp phần tích cực vào xây dựng và phát triển Thành phố.

b. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cơ sở đảng ngày càng được củng cố và có bước phát triển. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành cuộc vận động chính trị, tư tưởng, văn hóa rộng lớn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục hướng về cơ sở, có tiến bộ cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được đẩy mạnh, chất lượng vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Nhiều chi bộ đã chú ý đổi mới nội dung, hình thức, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 10–CT/TW của Ban Bí thư. Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện khá chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, đã kết nạp vượt hơn 2 lần chỉ tiêu kế hoạch hai đảng bộ khối trước đó đề ra. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

c. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực, từng bước tạo bầu không khí dân chủ hơn trong quan hệ giữa chính quyền, giữa cán bộ, công chức với nhân dân khi giải quyết công việc. Công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan hành chính được đẩy mạnh. Các đoàn thể khối tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển lực lượng; cùng với cơ quan, đơn vị chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tham gia quản lý và thực hiện chức năng giám sát, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, hoạt động của Đảng bộ khối thời gian qua còn có những hạn chế nhất định cần khắc phục như:

a. Hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa cao, tính chiến đấu và tính thuyết phục còn hạn chế; còn đơn điệu, chủ yếu truyền đạt một chiều từ trên xuống, chưa phát huy mạnh việc thảo luận, tranh luận trong sinh hoạt đảng; Có đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, chưa phát hiện những tư tưởng sai lệch “tự diễn biến” để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có nơi còn hình thức; chưa tạo sự chuyển biến rõ nét và đều khắp; chưa thật sự lan tỏa sâu, rộng trong công nhân, viên chức lao động; những điển hình thật sự nổi bật, xuất sắc của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt để nêu gương và làm theo còn ít.

b. Một số cơ sở đảng còn lúng túng về vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn nghèo nàn, đơn điệu, nhất là sinh hoạt chuyên đề; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong công tác, lối sống. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm ở một số nơi chưa thực hiện thường xuyên, nhất là việc kiểm tra đối với cấp ủy viên cùng cấp, làm hạn chế việc chủ động ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

c. Còn một bộ phận cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức viên chức chưa nhận thức đúng vai trò công tác dân vận trong tình hình mới, thực thi công vụ còn làm phiền hà nhân dân, chưa nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính; thái độ, phong cách phục vụ chưa được nhân dân thật sự hài lòng. Tính công khai minh bạch trong quan hệ với nhân dân còn hạn chế. Hoạt động các đoàn thể Khối còn nặng về phong trào, chưa gắn kết việc tổ chức phong trào hành động với công tác giáo dục nhận thức chính trị, với xây dựng đoàn thể; phương thức hoạt động còn mang tính hành chính, một số cấp ủy chưa nhận thức sâu sắc, chưa đầu tư xây dựng, phát huy vai trò Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và bồi dưỡng phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú.

Nguyên nhân của những mặt làm được

Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững, đặc biệt là những suy nghĩ mới, cách làm phù hợp với thực tiễn tiếp tục đi vào cuộc sống, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống năng động, sáng tạo nâng cao hiệu quả lao động, công tác.

Toàn Đảng bộ khối đoàn kết, tiếp thu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; thực hiện tự phê bình và phê bình có tiến bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối có bước trưởng thành về nhận thức và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện và luôn được sự quan tâm của Thường trực Thành ủy, sự tích cực hưởng ứng thực hiện của các cơ quan ban ngành đoàn thể trực thuộc đã tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và từng bước phát triển.

Nguyên nhân của những mặt chưa làm được

– Sự vận dụng các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị còn yếu, hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của một số cấp ủy còn hạn chế, nhận thức về vai trò của chi bộ, của cơ sở đảng chưa rõ, còn lúng túng trong thực hiện chức năng hạt nhân chính trị  lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Một số kinh nghiệm thực tiễn

Một là, phải nhận thức đúng vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ của một đảng bộ không có chính quyền cùng cấp với các cơ sở đảng trực thuộc là những cơ quan lãnh đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại một thành phố lớn để từ đó đề ra phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả.

Hai là, phải quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn phổ biến, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình hành động. Đặc biệt quan tâm triển khai học tập các chuyên đề trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và định hướng lãnh đạo ổn định tư tưởng ngay tại cơ sở .

Ba là, phải thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng đồng thời chú trọng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bốn là, luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa sai phạm, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; xây dựng quy chế hoạt động, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của Điều lệ Đảng.

 Năm là, phải quan tâm lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể; dựa vào quần chúng, nhân dân để xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; gắn việc vận động đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010 - 2015

Đại hội nhất trí

Xuất phát từ đặc điểm tình hình chung, với chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối,  phương hướng, mục tiêu tổng quát của những năm sắp tới là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ Khối; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc cải cách thủ tục hành chánh, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động tham gia thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Thành phố.

Những chỉ tiêu chủ yếu:

- Hàng năm, có ít nhất 90%  đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

- Hàng năm, có ít nhất 85 % cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém.

- Hàng năm, có 100% đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tâp nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- 100% đảng viên, 100% Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và ít nhất có 90% cán bộ công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh.

- Đến hết nhiệm kỳ, có trên 80% đảng viên là phóng viên, biên tập viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- Hàng năm, có 99% đảng viên đủ tư cách (trong đó ít nhất 80%  hoàn thành tốt nhiệm vụ).

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp 500 đảng viên, trong đó có từ 60 đến 70% đảng viên mới là  đoàn viên thanh niên ưu tú và có ít nhất 45% đảng viên mới là nữ.

- Hàng năm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Công  đoàn Viên chức Thành phố, Hội Cựu Chiến binh khối đạt xuất sắc và vững mạnh xuất sắc.

Những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu trong những năm tới

a. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng, Thành ủy, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Chính quyền; đồng thời, phối hợp với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn và thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa các nghị quyết, quyết định, chỉ thị đó thành kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện.

b. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật và thật sự gương mẫu; tích cực học tập và đặc biệt là nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;  làm tốt công tác cán bộ và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

c. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra theo các nghị quyết Trung ương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Đảng; chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

d.Quan tâm lãnh đạo công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của Chính quyền; nâng cao vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước tại từng cơ quan, đơn vị. 

Để bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm tới, Đảng bộ tập trung thực hiện 6 giải pháp chủ yếu sau:

a. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cấp ủy, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảng, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

b. Đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo thành nhận thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Thực hiện tốt nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt; biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối”.

c. Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về năng lực, phẩm chất đạo đức và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới bao gồm: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát triển đảng viên mới tăng về số lượng và chất lượng. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Công tác phát triển Đảng”.

d. Thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức các đoàn thể trong khối với nội dung hoạt động phong phú, thiết thực. Quan tâm lãnh đạo công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giáo dục tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận Chính quyền”.

e. Thực hiện có hiệu quả việc ngăn ngừa, hạn chế quan liêu gây phiền hà cơ sở, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chánh trong nội bộ Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh phát hiện, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

f. Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cơ quan Đảng ủy khối và các tổ chức cơ sở Đảng đi đôi với cải tiến thủ tục hành chính và giảm hội họp trong bộ máy Đảng. Tập trung công tác “cải cách hành chính trong Đảng”, giảm phiền hà cho các cơ sở. Xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cơ quan Đảng ủy Khối”.

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ lâm thời 2007 – 2010. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố khóa I cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa I tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố khóa I gồm 32 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Văn Rảnh làm Bí thư Đảng ủy khối và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 55 đồng chí đại biểu chính thức và 05 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa I hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

  5. Giao Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố khoá I căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.      

   Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. 

 

                                                 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

                                                                                                                 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video