Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
(Người gửi: | Ngày gửi: 09/03/2021)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Xin hỏi những quy định về kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ?
Câu đáp
1. Các văn bản của Đảng quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
Hiện nay, việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được quy định tại nhiều văn bản như: Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (từ đây gọi là Quy định 102); Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW (từ đây gọi là Hướng dẫn 04) và các văn bản có liên quan khác.
Theo Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” (từ đây gọi là Quy định 102) đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tức sinh con thứ 3 trở lên đều bị xem là một hành vi vi phạm chính sách dân số và sẽ bị xử lý kỷ luật.
Quy định 102 cũng ghi rõ các hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh từ 03 con trở lên. Đảng viên sinh 3 con bị khiển trách. Đảng viên sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4 bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Đảng viên sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng…
Cụ thể, Điều 27, Quy định số 102 quy định:
“1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.
b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ”.
2. Các trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Thực hiện một số điều trong quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” giải thích các trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:
“- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
* Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật”.
3. Các trường hợp chưa xem xét kỷ luật
* Theo quy định của Đảng
Tại Khoản 1 Điều 5 Quy định 102 nêu: “Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật”.
“Bệnh hiểm nghèo” được hiểu như thế nào? Căn cứ Hướng dẫn số 04 thì “bệnh hiểm nghèo” là bệnh nguy hiểm đến tính mạng của người bị mắc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Và thời gian chưa xem xét, xử lý kỷ luật nêu trên không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng.
* Theo Luật lao động
Điểm d, Khoản 4, Điều 122, Luật Lao động năm 2020 quy định: “Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi” thì không xem xét kỷ luật.
Theo Nghị định số: 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ “về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức” (từ đây gọi là Nghị định 112) có 4 trường hợp chưa xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm:
Một là, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép.
Hai là, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
Ba là, cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Bốn là, cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Theo quy định của Đảng hiện nay, nhất là quy định tại Nghị định 112 thì kỷ luật hành chính phải tương xứng với kỷ luật Đảng. Tuy nhiên, theo các quy định của Đảng, đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật, cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 không bị xử lý về mặt hành chính. Theo Nghị định số: 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế” thì không chỉ đảng viên mà cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân đều không bị xử phạt về hành chính khi vi phạm (trước đây Nghị định số: 114/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em).
4. Về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
Quy định số 05-QĐi/TW ngày ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị “Việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng” có quy định cụ thể các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 nhưng không bị xem là vi phạm kỷ luật: Điều 2 (1). Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2). Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. (3). Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. (4). Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. (5). Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. (6). Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ), sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống. (7). Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. (8). Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình). (9). Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).
Điều 4: Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên được kết nạp lại vào Đảng khi hội đủ các điều kiện: (1). Có thời gian phấn đấu ít nhất 24 tháng đối với trường hợp sinh con thứ 3, 36 tháng với sinh con thứ 4 (trước đây là 60 tháng) (2). Là người uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng, dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao. (3). Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị (Điều 4, Quy định 05).
Điều 3: Các trường hợp không xem xét kết nạp lại và kết nạp vào Đảng đó là: (1). Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. (2). Quần chúng đã vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên.
Như vậy, rõ ràng các quy định về xử lý đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện nay được quy định ở rất nhiều các văn bản khác nhau. Vì vậy khi thực hiện, các cấp ủy cần xem xét toàn diện, thấu đáo để làm đúng và trúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Tin nổi bật Tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
  Góp thêm 2.000 sáng kiến vào “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” (29/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối tiên) (28/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố kiện toàn nhân sự tại các Công đoàn cơ sở Khu Công nghệ cao (26/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video