Giới thiệu Giới thiệu
 

 


  

   


 
 
 
ban tuyên giáo ban tuyên giáo

 

 1. Chức năng

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối là cơ quan tham mưu của đảng uỷ khối mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực đảng uỷ khối về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng ủy khối.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng trong khối; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội khối trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên, của đảng ủy khối trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ ở cơ sở và cán bộ đoàn thể khối.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của đảng, của thành phố, dân tộc.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội khối có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng trước khi trình thường trực, ban thường vụ đảng uỷ khối

2.4- Phối hợp:

- Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo của đảng ủy khối; tham gia ý kiến về công tác cán bộ của khối theo phân cấp quản lý.

- Ban tổ chức đảng ủy khối xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực đảng ủy khối giao:

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ khối đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của đảng  uỷ khối;

- Là cơ quan thường trực giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Là cơ quan thường trực giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái”;

- Là cơ quan thường trực giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện Trang tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố (Gọi tắt là Website Đảng bộ khối)

- Thực hiện chương trình, nội dung bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực đảng uỷ khối giao. 

3. Email: btg.duk@tphcm.gov.vn

4. Điện thoại: 08. 3824. 9195 

  

 DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

 

Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

Phạm Minh Tâm

UVTV, Trưởng ban

pmtam.duk@tphcm.gov.vn

Trương Thị Hoài Nghĩa

UVBCH Đảng bộ Khối,

Phó Trưởng ban

tthnghia.duk@tphcm.gov.vn

Tống Thị Thùy Dương

Chuyên viên

tttduong.duk@tphcm.gov.vn

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức sống mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước (29/9/2022)
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới (28/9/2022)
  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh (25/9/2022)
  Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (21/9/2022)
  Chính phủ có nhiều tiền thì vẫn phải tiết kiệm! (18/9/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video