danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

   


 
 
 
Lần 1 Lần 1
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (13/12/2014)
  Diễn văn khai mạc (13/12/2014)
  Báo cáo kiểm điểm (14/12/2014)
  Báo cáo chính trị (15/12/2014)
  Nghị quyết Đại hội (17/12/2014)
  Diễn văn bế mạc (18/12/2014)
Lần 2 Lần 2
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (5/1/2016)
  Diễn văn khai mạc (6/1/2016)
  Báo cáo kiểm điểm (6/1/2016)
  Báo cáo chính trị (6/1/2016)
  Nghị quyết Đại hội (6/1/2016)
Lần 3 Lần 3
  Phát biểu của Thường trực Thành ủy (10/11/2020)
  Diễn văn khai mạc (10/11/2020)
  Báo cáo chính trị (10/11/2020)
  Báo cáo kiểm điểm (10/11/2020)
  Nghị quyết Đại hội (10/11/2020)
  Diễn văn bế mạc (10/11/2020)
tin nổi bật tin nổi bật
  Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Chú ý tính thiết thực, hiệu quả (27/11/2022)
  Đồng chí Võ Văn Kiệt - Một tấm gương sáng (23/11/2022)
  Tác phẩm của Tổng Bí thư với vấn đề phản bác các quan điểm sai trái (7/11/2022)
  Đồng chí Võ Văn Kiệt – một đời vì dân (5/11/2022)
  Để từ chức trở thành nét văn hóa ứng xử của cán bộ (5/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video