danh mục văn kiện danh mục văn kiện


  

   


 
 
Lần 1 Lần 1
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (13/12/2014)
  Diễn văn khai mạc (13/12/2014)
  Báo cáo kiểm điểm (14/12/2014)
  Báo cáo chính trị (15/12/2014)
  Nghị quyết Đại hội (17/12/2014)
  Diễn văn bế mạc (18/12/2014)
Lần 2 Lần 2
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (5/1/2016)
  Diễn văn khai mạc (6/1/2016)
  Báo cáo kiểm điểm (6/1/2016)
  Báo cáo chính trị (6/1/2016)
  Nghị quyết Đại hội (6/1/2016)
Lần 3 Lần 3
  Phát biểu của Thường trực Thành ủy (10/11/2020)
  Diễn văn khai mạc (10/11/2020)
  Báo cáo chính trị (10/11/2020)
  Báo cáo kiểm điểm (10/11/2020)
  Nghị quyết Đại hội (10/11/2020)
  Diễn văn bế mạc (10/11/2020)
tin nổi bật tin nổi bật
  Kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng (4/6/2021)
  Bác bỏ luận điệu xuyên tạc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (4/6/2021)
  Đấu tranh phản bác quan điểm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin (4/6/2021)
  Hành trình tìm đường cứu nước và lựa chọn con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh (4/6/2021)
  “Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII (4/6/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video