đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW NĂM 2018 VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI (3/7/2018 11:00)NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW NĂM 2018 VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP (3/7/2018 10:58)NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW NĂM 2018 VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ (3/7/2018 10:56)NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (26/6/2017 14:39)NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (26/6/2017 14:37)

Các tin khác:
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  (26/6/2017)
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  (2/12/2016)
Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp  (28/11/2016)
Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng  (20/6/2016)
Nâng cao công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở nhiệm kỳ 2015 - 2020  (6/6/2016)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 (2/10/2019)
  Chống chạy chức, chạy quyền: Quan trọng là khâu thực hiện (1/10/2019)
  Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên (1/10/2019)
  Chi bộ Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc sinh hoạt chuyên đề quý theo Chỉ thị 10 (1/10/2019)
  Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay (25/9/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video