đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW NĂM 2018 VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI (3/7/2018 11:00)NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW NĂM 2018 VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP (3/7/2018 10:58)NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW NĂM 2018 VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ (3/7/2018 10:56)NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (26/6/2017 14:39)NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (26/6/2017 14:37)

Các tin khác:
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  (26/6/2017)
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  (2/12/2016)
Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp  (28/11/2016)
Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng  (20/6/2016)
Nâng cao công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở nhiệm kỳ 2015 - 2020  (6/6/2016)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy khối Dân – Chính Đảng: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018 (6/11/2018)
  Về nguồn “Về lại căn cứ xưa – Tiếp nối bước cha anh” (29/10/2018)
  Kiên định hệ tư tưởng đã chọn, tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng (28/10/2018)
  Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối (27/10/2018)
  Giá trị công bằng - Yêu cầu nội tại của chủ nghĩa xã hội (26/10/2018)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video