danh mục hoạt động danh mục hoạt động

 


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

Sáng ngày 19/3/2021, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy; Thường trực Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.

Năm 2020, với quyết tâm thi đua lập thành tích hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, đặc biệt là thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Khối đã đạt được một số kết quả nổi bật như: lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội;  đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đăng ký và thực hiện 146 công trình; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng quy định, đúng tiến độ; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và 02 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến; đảm bảo quy trình, quy định công tác cán bộ gắn với chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Khối; công tác dân vận và hoạt động các đoàn thể  được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, với chủ đề năm của Thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: (1) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; trọng tâm là 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm với 51 đề án, chương trình thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, 02 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Khối;  (2) Lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh; phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;  (3) Tăng cường sự lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (4) Tiếp tục và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021; tiếp tục giải pháp thực hiện Đề án 05-ĐA/TU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại đảng bộ thành phố;  (5) Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên; đảm bảo chất lượng kết nạp đảng viên; đề cao vai trò gương mẫu của đảng viên; (6) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời vấn đề nổi cộm; thẩm tra, xác minh cụ thể, rõ ràng thông tin phản ánh đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Lãnh đạo giải quyết tốt các nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy và giám sát việc thực hiện Quy định 1374 tại cấp ủy cơ sở đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triệt để thực hành tiết kiệm; (7) Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả... Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua sáng tạo; phát huy tiềm năng, trí tuệ của đoàn viên, hội viên thuộc Khối tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021;  (8) Sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 827-QĐ/TU ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Hồng Nga – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động Hội thi tìm hiểu và đề ra sáng kiến, giải pháp hữu ích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dành cho tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên Khối.

 

Các đồng chí lãnh đạo trao giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đã có thành tích thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên từng lĩnh vực năm 2020

          Qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên năm 2020 có 13/70 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỉ lệ 18,57% và 1.332 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỉ lệ 14,83%, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 5 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020; 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020); 23 tổ chức cơ sở đảng đã có thành tích thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên từng lĩnh vực; 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

 

             NHẬT MINH

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video